Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 21 d'octubre de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 21 d'octubre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6425/2002 de 17 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria sessió ordinària Comissió de Govern 21 d'octubre de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 d'octubre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 d'octubre de 2002

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Secretaria General-

3 Donar compliment a la interlocutòria de data 3 de juliol de 2002 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona sobre el recurs núm. 255/2001-B interposat per Josep Lladó Costa i altres.

4 Donar compliment al contingut de la Sentència núm. 602 de data 25 de juliol de 2002, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el recurs 332/1997 interposat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concert, del servei d'ajuda a la llar a persones amb necessitats de suport urgent i de curta durada, amb la modalitat de "Xec Servei", fins al 31/12/2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 83.646'40.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació de la modificació del contracte de subministraments d'àrids durant el 2002-2003, adjudicat a favor de la mercantil Transports i Excavacions Mataró, SL., que comporta un augment en el preu del contracte de 3.804'00.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació de la modificació del contracte de treballs de tractament fitosanitaris a les zones verdes i arbrat de la ciutat, centres d'ensenyament públic i Parc Forestal, durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de la mercantil Ribas Fitosanitaris, SL, que comporta un augment en el preu de contracte de 4.508'00 EUR, IVA inclós.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial del projecte de millores de la caixa d'escenari del Teatre Monumental.

9 Aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'aparcament soterrani a la Unitat d'actuació 27, entre els carrers Solís, Floridablanca, Capmany i del Prat, Fase I.

10 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central, Fase 4B.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor