Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 22 de març de 1999

Escoltar

Comissió de Govern 22 de març de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de març de 1999, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 8 de març de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
3 Aprovació plecs de condicions economico.-administratives particulars i convocatòria de licitació del concurs contractació obres 1a etapa de la 4a fase de construcció Centre Civic els Molins.

4 Aprovació plecs de condicions economico.-administratives particulars i convocatòria de licitació del concurs subministrament de material informàtic.

5 Adjudicació, mitjançant contractació menor, obres ampliació regulació semafòrica plaça de França, a favor de l'empresa ACISA per un pressupost de 4.802.832.- ptes.

6 Adjudicació, mitjançant contractació menor, treballs coordinació i control qualitat obres recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, a favor de l'arquitecte Sra. Elvira Ferrer pel pressupost de 1.368.101.- ptes.

7 Aprovació plecs de condicions economico.-administratives particulars i convocatòria de licitació concurs per a la compra de mobiliari pel Centre cívic dels Molins.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, divuit de març de mil nou-cents noranta-nou.
En dono fe
El Secretari General,