Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 23/11/98

Escoltar

Comissió de Govern 23/11/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 23 de novembre de 1998, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 9 de novembre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL.

ALCALDIA
3 Ratificació Decret d·Alcaldia d·autorització despesa per un import de 1.329.708 ptes a favor de FABRES SL

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
4 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació de la reforma de l'enllumenat públic als carrers Ciutat de Tàrrega, Joan Tuto i Josep Goday.

5 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació de les obres de construcció edifici viver empreses (fase instalÙlacions).

6 Aprovació dels plecs i adjudicació del contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, direcció de les obres de reparació de deficiències estructurals d'habitatges dels blocs Clavileño 4, Clavileño 6, Don Quijote 15 i Toboso 3, Grup Federico Mayo.

7 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació obres rehabilitació torre d'aigua de l'escorxador municipal.

8 Adjudicació contracte menor del subministrament d'àrids i formigó a l'empresa ÁRIDS, SA.

9 Adjudicació contracte menor subministrament material construcció a l'empresa MARTÍ CONESA, SA.

10 Adjudicació contracte menor obres instalÙlació camara TV per regulació trànsit Av. Maresme- Av. Joan d'Áustria a l'empresa SAINCO TRAFICO, SA.

11 Adjudicació contracte menor treballs disseny elaboració i desenvolupament programa drogodependències en centres d'ensenyament secundari durant l'any 1999 a l'empresa ONG ÁMBIT PREVENCIÓ.

12 Modificació contracte assegurança vehicles Ajuntament.

13 Aprovació pròrroga contracte assegurança danys a béns patrimonials per a l'any 1999.

14 Aprovació pròrroga contracte assegurança responsabilitat civil Ajuntament de Mataró.

15 Aprovació pròrroga contracte assegurances vehicles propietat municipal per l'any 1999.

16 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, gestió del bar del Casal d'avis municipal de la Llàntia.

17 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, gestió bar casal d'avis municipal de Cirera.

18 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, gestió bar casal avis municipal de Cerdanyola.

19 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, gestió del bar del casal d'avis dels Molins.

20 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, servei repartiment notificacions urbanes.

21 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, servei de senyalització viària horitzontal.

22 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, servei de recollida de paper i cartró.

23 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, gestió activitats animació en Casals d'avis municipals.

24 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999 servei de recollida de mobles i objectes voluminosos.

25 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999 gestió programa formació bàsica per adults.

26 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999 servei neteja solars públics.

27 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999 servei desratització, desinfecció i desinfectació.

28 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999, gestió centres oberts municipals de Rocafonda i Pla d'en Boet.

29 Aprovació pròrroga contracte per a l'any 1999 servei de manteniment alarmes d'edificis municipals.

30 Autorització i disposició de crèdit per finançament durant l'any q999 pel contracte del servei de fotocopiat de plànols.

31 Autorització i disposició de crèdit per finançament contracte durant l'any 1999 del subministrament de combustible per vehicles municipals.

32 Autorització i disposició crèdit per finançament contracte durant l'any 1999, del subministrament d'impresos i sobres.

33 Autorització i disposició crèdit per finançament contracte durant l'any 1999 del subministrament vestuari treball.

34 Autorització i disposició crèdit finançament contracte durant l'any 1999 del subministrament material d'escriptori.

35 Autorització i disposició crèdit per finançament contracte durant l'any 1999 del subministrament material neteja.

36 Autorització i disposició crèdit pel finançament contracte del subministrament material de dibuix i paper heliogràfic.

37 Devolució fiança d'import 77.250.- PTA a l'empresa ACISA adjudicatària treballs instalÙlacions pilona retràctil al c. Pujol cantonada plaça Xica.

38 Devolució fiança d'import 391.632.- PTA a l'empresa DECORSPORT, SA adjudicatària del subministrament i instalÙlació grades telescòpiques pavelló Cirera.

39 Devolució fiança d'import 128.067.- PTA a l'empresa CONSTRUC-STIL, SA adjudicatària de les obres de la plaça Na Pau.

40 Devolució fiança d'import 240.663.- PTA a l'empresa ACISA, adjudicatària de les obres de regulació semafòrica de la cruïlla entre carrer Sant Cugat i Rd. Francesc Macià.

41 Devolució fiança d'import 57.437.- PTA a la Sra. MERCÈ MEROÑO SALVADOR, adjudicatària treballs disseny d'un model d'avaluació de programa de prevenció de drogodependència en centres d'ensenyament secundari.

42 Devolució fiança d'import 200.000.- PTA a l'empresa DIEZ I CIA, SA adjudicatària del subministrament del material de senyalització viària horitzontal i vertical durant l'any 1997. ,

43 Ratificació Decret d·Alcaldia de data 2-11-98, relatiu a l·adjudicació a l·empresa UTE EUROASFALT - IOMSA, la contractació de les obres d·urbanització de la cruïlla del carrer Pascual Madoz amb el carrer Sant Ramon, pel pressupost de 22.006.581·- ptes.

44 Adjudicació a favor de l·empresa COMERCIAL CONTEL, SA, la contractació del subministrament de mobiliari d·oficina per un pressupost de 3.000.000·- ptes.

45 Adjudicació a favor de l·industrial JOSEP M PI BOQUET la contractació de les obres de reforma de l·enllumenat públic de la urbanització de Can Vilardell, zona nord, per un pressupost de 4.768.288·- ptes.

46 Adjudicació a favor de l·empresa FOREST MARIN, SL, la contractació del servei de manteniment dels boscos del Parc Forestal, per un pressupost de 2.340.000·- ptes.

-Servei d·Informació de Base-
47 Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit per un imporrt de 1.073.232 ptes a favor de FUJITSU ESPAÑA SA pel manteniment de Hardware k-6700 de 1998.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Sr. Manuel Mas Estela, a Mataró, dinou de novembre de mil nou-cents noranta vuit.
En dono fe
el Secretari General