Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 29/5/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 29/5/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 de maig de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 15 de maig de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Aprovació dels plecs de condicions i convocatòria de licitació del concurs a celebrar per a l·adjudicació del servei de manteniment de les zones verdes de la ciutat de Mataró.

4 Aprovació dels plecs de condicions i convocatòria de licitació del concurs a celebrar per a l·adjudicació de les obres de reforma de l·escola pública Anxaneta.

5 Aprovació dels plecs de condicions i convocatòria de licitació del concurs a celebrar per a l·adjudicació del servei d·iniciatives juvenils a Rocafonda.

6 Adjudicació del servei de vigilància de salvament i socorrisme a les platges de Mataró durant l·època estival..

7 Subsanació error en l·acord d·adjudicació de les obres d·urbanització de la Plaça Francisco Tomás y Valiente

8 Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de les obres compreses en el projecte bàsic de deixalleria II, Pla d·en Boet.

9 Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de les obres d·urbanització del carrer Puigmal i de la Plaça Canigó, UA 09.

10 Adjudicació del concurs celebrat per al subministrament de material informàtic durant l·any 2000.

11 Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació del subministrament de mobiliari d·oficina durant els anys 2000 i 20001.


-Servei de Secretaria General-
12 Ratificació decret del Conseller Delegat de Serveis Centrals 2477/2000 de derivació de responsabilitat a l€empresa FOCSA, dels fets de la reclamació del Sr. Sebastián Vilchez, expedient Gabinet Jurídic AGC49/98.

13 Ratificació decret del Conseller Delegat de Serveis Centrals 2672/2000 de derivació de responsabilitat a l€empresa SECE, dels fets de la reclamació del Sr. Julio Navarro, exp. Gabinet Jurídic AGC4/99.

14 Donar compte i compliment de la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dona per finalitzat el recurs 1780/1988 per haver desistit el reclamant (Societat protectora d€Animals).

15 Donar compte i compliment de la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dona per finalitzat el recurs núm. 816/1998 per desistiment del demandant en matèria de responsabilitat patrimonial.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei de Llicències-
16 Donar compte de la interlocutòria de 25.04.00 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat del recurs ordinari interposat per Martín Martínez Tejedor contra llicència per la construcció d·habitatge al c. Tennis, 38.

-Servei de Manteniment-
17 Ratificació del decret del Conseller Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, de data 15 de maig de 2000, referent a l·aprovació inicial del projecte de renovació de calçades.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, vint-i-cinc de maig de dos mil.
En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor