Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 3 de juny de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 3 de juny de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3514/2002 de 30 de maig

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 3 de juny de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de juny de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 2 de maig de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 2981/2002, de 10 de maig, relatiu a l'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró durant l'època estival del 2002, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 78.732'59.-EUR., IVA. inclòs.

4 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 3089/2002, de 15 de maig, relatiu a la modificació del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regeix la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de calçades als C/ Verge de Guadalupe, la Vinya i Rda. Alfóns Xè., el Savi, de Mataró, i acordar la tramitació de l'adjudicació mitjançant el procediment d'urgència.

5 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 3191/2002, de 17 de maig, relatiu a l'ampliació de l'adhesió efectuada per l'Institut Municipal d'Educació al contracte de subministrament de material d'oficina durant els anys 2002 i 2003, adjudicat a favor de la mercantil HELIOS CORBELA, SL., ampliació la qual suposa un augment de la contractació per import de 6.010'12.-EUR., IVA inclòs durant l'exercici 2002 i el mateix import per a l'exercici 2003 (ampliació total de 12.020'24.-EUR.).

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 119.947'67.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres d'ampliació del ramal d'accés a la Pl. França pels vehicles procedents de la ronda Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 320.983'57.-EUR.

8 Adjudicació obres de reparació de lesions i adequació a normativa de l'edifici Alberg de "Can Soleret", de Mataró.

9 Adjudicació obres reforma de l'enllumenat del quadre "OE", sector Cementiri, de Mataró.

10 Adjudicació obres reforma de l'enllumenat del quadre "OE", sector Vista Alegre, de Mataró.

11 Adjudicació campanya de civisme durant l'any 2002.

12 Adjudicació campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus per als anys 2002 i 2003.

-Servei de Recursos Humans-

13 Aprovació oferta pública d'ocupació per l'any 2002

14 Aprovació bases generals Models A i B fitxes tècniques de cada procés selectiu, que inclou la convocatòria de 6 places d'agent de la Policia Local i 2 places de tècnic superior.

15 Ratificar Bases-convocatòria d'una plaça de tècnic superior adscrita al Servei d'Informació de Base, contractació laboral temporal per obra i servei.

16 Ratificar Bases-convocatòria de dues places de tècnic mig i una de tècnic especialista adscrites al Servei d'Informació de Base, contractació laboral temporal per acumulació de tasques.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació de l'acta de recepció de les obres del projecte complementari al projecte de reurbanització de la Plaça Tomás i Valiente.

18 Aprovació inicial del projecte constructiu de nou vial a Can Vilardell.

19 Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució per a la construcció de l'aparcament subterrani a l'UA-27, entre els carrers Solís, Floridablanca, Campmany i Prat a Mataró, Fase 1.

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació inicial del projecte d'urbanització "Can Quirze" (conjunt àmbit Pla Parcial i Unitat d'Actuació).

21 Acceptació de la Sentència 359 de 11.04.2000 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per "Talleres Llorenç Planas SL, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla general (Sector Quintana-Antoni Puigblanc).

22 Acceptació de la Sentència 358 de 11.04.2002 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per José Guillermo Montes i Elisa Viza, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla general (PEMU-08 l'Anxaneta).

23 Acceptació de la Sentència 380 de 11.04.2002 del Tribunal Superior de Justícia que desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per Mª Asunción Bada Vilella, contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla general (UA nº 12 i Turó d'Onofre Arnau).

24 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estima el Recurs contenciós administratiu interposat per "Fincas Dorda SA." contra l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General (La Fornenca i Cinc Sènies) i interposar Recurs de cassació.

25 Aprovació inicial del Pla parcial "Can Serra".

26 Ratificació del Decret de 15-1-2002 d'adquisició de local al carrer Sant Cristòfor, núm. 12 als germans de Puig i Girona.

-Servei de Llicències-

27 Ordre d'enderroc a Alfonso Coll Fonts, de la planta pis del cobert al fons del pati al carrer Fray Luis de León, 61 baix.

28 Ordre de retirada a Viatges Grau&Mar SL., de rètols a El Torrent, 46 baix.

29 Ordre de retirada a Mª Ester Balcarcel España, de tendal a la via pública al passeig desviament 2 baix.

-Servei de Manteniment-

30 Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la calçada de l'Avinguda Gatassa entre la plaça Serra i Xifra i el passeig Ramon Berenguer III.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

31 Aprovació del Conveni amb el Centre de Formació i Prevenció per l'atorgament d'un ajut econòmic de 81.979'31 euros.

32 Aprovació del contracte entre Aigües de Mataró, SA, com a titular del Laboratori Municipal i l'Ajuntament per a la realització de les anàlisis previstes pel servei de Sanitat i Serveis Socials i la Regidoria de Ciutat Sostenible.

CMI DE LA VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

33 Aprovació inicial del projecte d'obres d'instal·lació d'una càmara destinada al control del trànsit a la Plaça França.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor