Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 4/10/99

Escoltar

Comissió de Govern. 4/10/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 d·octubre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 20 de setembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Compres i Contractacions-
3 Aprovació de plecs i convocar licitació per al subministrament de vestuari per la Policia Local per l·any 2000, per un import de 8.000.000·- PTA.

4 Aprovació de plecs i convocar licitació per al subministrament de formigó, additius i morter pels anys 2000-2001, per un import de 3.000.000·- PTA.

5 Aprovació de plecs i convocar licitació per la contractació de les obres d·adequació per a ús administratiu de les instal.lacions de l·actual laboratori al recinte de l·antic escorxador, per un import de 19.900.592·- PTA.

-Servei d·Informació de Base-
6 Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit per import de 1.801.306 ptes a favor de CODIA TÈCNICA SL per cartografia digitalitzada a escala 1:500 de l·àrea de Mataró.

7 Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit per import de 1.705.200 ptes a favor de CODIA TÈCNICA SL per revisió cartografia digital escala 1:500 de àrea específica de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
8 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres compreses en el Projecte complementari al de la construcció d·un camp de futbol a la Llantia.

9 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de construcció d·un edifici destinat a viver d·empreses 2ª Fase (acabats interiors).

10 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de construcció d·un Centre Cívic als Molins (Can Clavell) Fase 1ª i 2ª.

11 Aprovació de l·Acta de recepció de les obres de construcció d·un camp municipal de futbol a la Llàntia.

-Urbanisme-
12 Denegar la modificació i adaptació de l·estudi de detall de l·edifici destinat a geleries comercials, parcelÙla Ecc Sector C1 Cirera Nord.

13 Ratificar Decret Alcaldia 7/9/99 inicial de l·estudi de detall de la parcelÙla destinada a Estació de Servei ( Clau Ecc ) del Sector C1 Cirera Nord.

14 Ratificar Decret Alcaldia 7/9/99 s/aprovació inicial de l·estudi de detall de l·illa V del Sector Parc Central.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, el trenta de setembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,

Manuel Monfort Pastor