Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 4 de novembre de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 4 de novembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6710/2002 de 31 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern 4.11.2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de novembre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 d'octubre de 2002

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació del sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió (CCTV) a la Pl. de França, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 58.203'78.-EUR., IVA. inclòs.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical a la ciutat de Mataró durant l'any 2003, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 270.455'00.-EUR., IVA. inclòs.

 

 

 

5 Aprovar l'ampliació del contracte de servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de Mataró, adjudicada a favor de la mercantil Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA. (ACISA), amb un augment en el preu del contracte de 42.058'13.-EUR., IVA. Inclòs.

6 Aprovar l'ampliació del contracte de les obres de manteniment i conservació de senyalització vertical i horitzontal i subministrament del material, per als anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de la mercantil Proseñal, SL., amb un augment en el preu del contracte per import de 47.100'46.-EUR., IVA. Inclòs.

7 Aprovació de la pròrroga per als exercicis 2003 i 2004 del contracte de treballs de tractament fitosanitari a les zones verdes i d'arbrat de la ciutat, centre d'ensenyament públics i Parc Forestal de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil Ribas Fitosanitaris, SL., amb un import de fins a 60.101'21.-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovar la pròrroga per un termini de 8 mesos addicionals respecte del termini inicialment previst per a l'execució de les obres de construcció d'un centre cívic a Rocafonda "Can Noé", adjudicades a favor de la mercantil "Dentell, SL.".

9 Aprovar l'ampliació del contracte de treballs de serralleria per al present exercici 2002, adjudicat a favor de la mercantil Serveis de Caldereria Mataró, SL (SERCAL), amb un augment en el preu del contracte per l'import de 11.000.-EUR., IVA. Inclòs.

10 Aprovar la modificació del contracte del servei de telealarma i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de la mercantil Mapfre Asistencia, SA., en el sentit de disminuir el preu del contracte en l'import de 10.444'99.-EUR., IVA. inclòs, degut al menor nombre d'altes d'usuaris del servei a les previstes inicialment en el contracte.

11 Aprovar la rectificació d'error material produït en l'apartat tercer de l'acord pres per la Comissió de Govern en la data de 07/10/2002, respecte de les anualitats i imports que atendran la despesa que meriti la contractació del servei de suport a les persones grans de Mataró durant els exercicis 2002 i 2003, adjudicat a favor de la mercantil Pròxims., SL.

12 Aprovar l'adjudicació del servei de manteniment de l'enllumenat públic de Mataró durant els anys 2003 i 2004.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres del projecte executiu de construcció d'un edifici per a Viver d'empreses, fase acabats interiors.

 

 

 

 

 

 

14 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres del projecte d'instal·lacions dels tallers del Viver d'empreses del carrer Herrera.

15 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres del projecte de telecomunicacions i informàtica a l'edifici del viver d'empreses del carrer Herrera.

16 Aprovació inicial del Projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del polígon industrial Mata-Rocafonda.

-Servei d'Urbanisme-

17 Aprovació inicial del projecte d'urbanització complementari del Sector de Vallveric per a la instal·lació fotovoltàica de plaques solars.

18 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall relatiu a la modificació de la fondària edificable de la parcel·la 44-46 del carrer Sant Cugat.

19 Donar compte de la Sentència 810 de 27.09.2002 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima en part el RCA. 1284.97 sobre la revisió del Pla general d'ordenació municipal de Mataró, àmbit "Cinc Sènies".

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor