Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 6/3/2000

Escoltar

Comissió de Govern 6/3/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de març de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Aprovació de la pròrroga del Contracte del servei de manteniment del material i instal.lacions informàtiques d·aquest Ajuntament durant l·any 2000.

4 Aprovació Plec de Condicions econòmiques i administratives particulars i convocatòria de licitació pel concurs per a la contractació del subministrament de mobiliari per als anys 2000 i 2001.

5 Rectificació d·errades dels punts 6 i 7 de l·Acta de la Comissió de Govern de data 13 de desembre de 1999, relatius a l·aprovació de la modificació del contracte amb l·empresa "COMSA", adjudicatària de les obres de construcció d·un pas subterrani del projecte del Passeig Marítim i respecte a la modificació del contracte establert amb l·empresa "PROINOSA", adjudicatària de les obres d·urbanització de la Plaça Miquel Biada.

-Regidoria d·Igualtat i Solidaritat-
6 Aprovació de les bases particulars i la convocatòria de subvencions per a programes de cooperació. Convocatòria 15/2000.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Urbanisme-
7 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de l'illa II del PERI "CAFÉ DE MAR".

8 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall de l'illa XVIII de LES HORTES DEL CAMÍ RAL.

-Servei d·Obres-
9 Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Sant Joan i Plaça Sant Joan.


CMI SERVEIS PERSONALS
-Regidoria d·Educació i Noves Tecnologies-
10 Aprovació de les bases particulars i la convocatòria de subvencions per a casals infantils i juvenils en temps de vacances escolars d·estiu. Convocatòria 4/00.

11 Aprovació de les bases particulars i la convocatòria de subvencions per a activitats educatives de l·any 2000 dels centres públics d·educació especial infantil i primària, secundària obligatòria i de centres d·educació especial privats, referides a activitats extraescolars o complementàries. Convocatòria 8/00.

12 Aprovació de les bases particulars i la convocatòria de subvencions per a activitats educatives de l·any 2000 dels centres públics d·educació especial infantil i primària, secundària obligatòria, referides a la prestació del servei de menjador escolar. Convocatòria 9/00.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el dos de març de dos mil.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor