Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 7/2/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 7/2/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de febrer de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 24 de gener de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Adjudicació contracte de treballs d·assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d·execució de l·estudi de seguretat i salut i programa de control de qualitat del pla quatrienal de renovació de paviments urbans, a l·empresa "Estudis i Projectes d·Urbanisme i Obres Públiques, SL" per un import de 5.000.000·- PTA.

4 Adjudicació contracte per les obres de reurbanització de la plaça Francisco Tomás i Valiente a l·empresa "Promociones de Ingenieria de Obras, SA", per un import de 79.273.166·- ptes.

-Servei de Recursos Humans-
5 Donar compte d·una sentència del Social sobre reclamació judicial antics treballadors TRAPSA.

6 Donar compte d·una sentència del Social interposades per M. Torres i ASEPEYO, en les que és co-demandat l·Ajuntament de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Urbanisme-
7 Aprovació la constitució de la Junta de Compensació de la UA 49ª) carrer Sant Pere i aprovació inicial dels Estatuts i Bases d·Actuació de la Junta de Compensació.

8 Aprovació inicial de l·estudi de detall de les parcel.les 1 i 2 de l·illa I del sector Parc Central.

9 Aprovació inicial de la modificació i adaptació de l·estudi de detall de l·illa Ecc del Sector Cirera-Nord.

10 Aprovació inicial del projecte d·urbanització, 1ª fase, de la Unitat d·Actuació 52 carrer Cooperativa.

-Serveis Municipals i de Manteniment-

11 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de renovació de voreres de la ciutat de Mataró1998-1999, 2a. fase.

12 Aprovació de l·acta de les obres de renovació de paviments de calçada de la ciutat de Mataró 1998-1999, 2a. fase.

13 Aprovació inicial del projecte de renovació del clavegueram del carrer Roger de Flor.


CMI VIA PUBLICA
14 Donar compte de l·auto de 20-9-99 del Jutjat contenciós administratiu n. 9 de Barcelona.

15 Donar compte de 3 sentències de Jutjat d·Instrucció n. 1 i 4 de Mataró.

16 Donar compte de la sentència 54/1999F del Jutjat contenciós administratiu n. 8 de Barcelona.

17 Donar compte de la sentència 1/99 del Jutjat contenciós administratiu n.14 de Barcelona.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el tres de febrer de dos mil.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor