Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 7 d'octubre de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 7 d'octubre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6110/2002 de 3 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria sessió Comissió de Govern 7.10.2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 d'octubre de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani de l'edifici del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23.9.2002.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l'estat d'execució pressupost de l'Ajuntament de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms corresponent al 1er. semestre de l'any 2002.

4 Venda directa a PUMSA de la parcel.la industrial núm. 42, del Sector de Vallveric

5 Cessió d'ús de subsòl de domini públic municipal a favor de Caixa d'Estalvis Laietana.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ON" que compren el pge. Mas Sant Jordi i els carrers Mas Sant Jordi, Bergada (entre c/ Galícia i rda. Roca Blanca), Sant Josep de Calassanç, Sant Sebastià (entre c/ Galícia i rda. Roca Blanca) i la Lluna, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 90.685'98.-EUR., IVA. inclòs.

7 Ratificació decret del conseller delegat de Serveis Centrals núm. 5938/2002 de 26 de setembre, pel que s'adjudica el contracte de servei de suport a les persones majors de 65 anys.

-Servei de Recursos Humans-

8 Aprovació modificació Oferta Pública d'Ocupació (OPO).

9 Aprovació modificació Bases Generals i aprovació de les fitxes corresponents als processos selectius de la modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Donar la conformitat municipal a la Modificació núm. 1 del "Proyecto del Interceptor del torrente de Can Boada por la Ronda O'Donnell hasta el mar. Termino municipal de Mataró" redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial PU "El Rengle" 2ª Fase.

12 Donar compte de la Sentència 560-19.06.2002 del Tribunal Superior de Justícia, dictada en recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d'Ordenació municipal i interposició de Recurs de cassació.

13 Adquirir de mutu acord a la família Marfà, una finca de la seva propietat, situada a l'avinguda Corregiment (Pl. Flos i Calcat) i aprovar l'acta administrativa d'adquisició.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

14 Aprovar la modificació de la Carta de Serveis de Sanitat i Serveis Socials en temes de protecció de la salut amb la menció específica de la legionel·losi.

15 Aprovar la pròrroga per l'any 2002 de la vigència del conveni de suport al desenvolupament dels serveis socials locals, signat entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, en desplegament de protocol general "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat".

16 Aprovar l'actualització del conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró en matèria de consum en data 29 de març de 2001 i aprovar-ne els annexos.

17 Aprovar el protocol addicional i annexos per l'any 2002 del conveni en matèria de Serveis Socials i Benestar Social, signat entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró l'any 2001.

18 Aportació econòmica anual al PASS d'acord amb el conveni signat en data 1 de març de 1993 entre l'Ajuntament de Mataró i el Consorci Sanitari de Mataró referent al traspàs dels serveis de la Residència Sant Josep.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor