Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 8 de març de 1999

Escoltar

Comissió de Govern 8 de març de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de març de 1999, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 22 de febrer de 1999.

2.-DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
3.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació de les obres de remodelació de l'enllumenat públic dels carrers Pizarro, Passatge Pizarro, Nuñez de Balboa, Hernan Cortés, Juan Sebastián el Cano i trams de Torrijos, Unió, Sant Cugat, Castaños i Llauder.

4.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació obres 3a fase reforma interior escola pública Jaume Recoder.

5.-Adjudicació, mitjançant contractació menor, obres canvi d'arbrat de l'Av. Joan Peiró, a l'empresa JARDINERIA Y RIEGOS FLORES, SL, per un pressupost de 3.419.100.- PTA.

6.-Adjudicació, mitjançant contractació menor, treballs manteniment boscos Parc Forestal de Mataró, a l'empresa TALHER, SA per un pressupost de 1.493.275.- PTA.

7.-Aprovació pròrroga contracte i revisió preus per a l'any 1999, servei recollida de mobles i objectes voluminosos.

8.-Aprovació de la pròrroga contracte per a 1999 del servei de rec de l'arbrat de la ciutat.

9.-Devolució de fiança a l'empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, GARCIA CANO E HIJOS, SA d'import 22.723.- PTA, adjudicatària obres pavimentació pati interior edifici del Centre d'Acollida.

10.-Devolució de fiança a l'empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, GARCIA CANO E HIJOS, SA, d'import 744.038.- PTA, adjudicatària de les obres de renovació aceres durant l'any 1997.

11.-Devolució de fiança a l'empresa COMERCIAL ILURO, SA d'import 260.000.- PTA, adjudicatària del subministrament material lampisteria durant l'any 1998.

12.-Devolució fiança a l'empresa GARCIA CANO E HIJOS, SA d'import 69.389.- PTA, adjudicatària de les obres de reposició bancs i papereres de diverses zones de la ciutat.

13.-Devolució fiança a l'empresa DISSENY REG d'import 199.261.- PTA, adjudicatària de les obres de reposició instalÙlació xarxa d'aigua al Parc Central.

14.-Devolució fiança a l'empresa ACISA d'import 41.800.- PTA adjudicatària de les obres de senyalització del pas de vianants de la plaça de les Tereses.

15.-Devolució fiances a l'empresa AFJ MORENO d'imports 721.564.- PTA i 29.100.- PTA, respectivament, adjudicatària de les obres d'urbanització del pati de l'escola publica Torre Llauder.

16.-Devolució de fiança a l'empresa RIBAS FITOSANITARIS, SL per import 152.000.- PTA, adjudicatària del subministrament de gespitoses, adobs i diversos durant l'any 1998.

17.-Devolució de fiança a l'empresa BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SL d'import 240.000.- PTA, adjudicatària del subministrament de material de senyalització viària horitzontal i vertical durant l'any 1998.

18.-Devolució de fiança a l'empresa PROMO d'import 137.762.- PTA, adjudicatària dels treballs de redacció de projecte de reparcelÙlació del Pla Especial de la Bòbila.

19.-Devolució de fiança a l'empresa SEÑALES GIROD, SL d'import 75.600.- PTA adjudicatària dels treballs d'assistència tècnica de redacció del projecte de senyalització informativa de la ciutat de Mataró.

20.-Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació contractació Arquitecte pel comissariat premis Puig i Cadafalch 1998.

-Servei d·Informació de Base-
21.-Ratificació del Decret d·Alcaldia 5033/98 de data 31 de desembre de 1998 pel que es van resoldre les autoritzacions, disposicions i reconeixement de les obligacions, número d'operacions 49104 i 49103, a favor de ORGANISMO AUTÓNOMO DE CORREOS Y TELEGRAFOS, per imports de 498.096 i 5.072.101 PTA.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
22.-Honoraris de redacció de la 1ª Fase del projecte d·urbanització de l·Avinguda del Corregiment, entre l·Av. Mossèn Jacint Verdaguer i la Ronda Dr. Ferran.

-Obres i Serveis Públics-
23.- Aprovació acta de recepció i liquidació de les obres d·agençament de l·espai de la Ronda Sant Oleguer comprès entre el Camí dels Caputxins i el carrer Salvador Espriu.

24.- Aprovació acta de recepció de les obres d·urbanització exterior i sortida d·emergència de l·E.P. Angela Bransuela.

25.- Aprovació inicial del projecte d·urbanització de la Pl. Can Bergadà, Fase 1ª i Fase 2ª.

26.- Aprovació inicial del projecte de Zona d·Esport de Lleure al Pla d·en Boet, Fase Petanques.

27.- Aprovació projecte de "Construcció de gosseres" a la zona de serveis de Cal Pilé.

-Circulació i Transports-
28.-Aprovació projecte de regulació semafòrica de la cruïlla dels carrers Josep Montserrat Cuadrada i Marathón amb Av. Gatassa per un import de 12.562.045·- ptes IVA inclòs.

ÁREA SERVEIS PERSONALS
-Educació-
29.-Ratificar Decret d·Alcaldia de sol.licitud de subvenció a la Dipoutació de Barcelona per a Programes de Garantia Social.

ÁREA SEGURETAT I PREVENCIÓ
30.-Donar compte de la Sentència de data 5-2-99 del Jutjat del Penal nº 1 d·Arenys de Mar en el Procediment Abreujat 67/98.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, quatre de març de mil nou-cents noranta-nou.
En dono fe
El Secretari General,