Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern 9/11/98

Escoltar

Comissió de Govern 9/11/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D,ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de novembre de 1998, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
3 Adjudicació contracte obres construcció edifici industrial destinat a reparació d,ambulàncies amb serveis i oficines annexes, per a usos generals, fase II (acabats interiors), a l'empresa SATHER CONSTRUCCIONS per un pressupost de 26.580.834,- ptes.

4 Adjudicació contracte obres de reforma de l'antic col.legi Sant Josep, fase 1a, a l'empresa BASSA MAR, S.A. per un pressupost de 31.478.100,- ptes.

5 Adjudicació contracte obres 2a. Fase d,urbanització de la Pl. Miquel Biada, a l'empresa PROINOSA per un pressupost de 9.140.000,- ptes.

6 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació subministrament material d'informàtica.

7 Adjudicació direcció d'obres i control qualitat construcció 6ª. barra ninxols cementiri Les Valls.

8 Aprovació modificació contracte obres reforma interior escola Jaume Recoder.

9 Autorització cessió drets contracte recollida de mobles i objectes voluminosos.

10 Devolució fiança d'mport 4.211.760,- PTA, a l'empesa PIDEC,SA, adjudicatària obres remodelació 3ª. fase Parc Cerdanyola.

11 Devolució fiança d'import 108.000,- PTA, a l'industrial Josep M. Joher Mitjà, adjudicatari contracte subministrament d'arbres durant 1998.

12 Devolució fiança d'import 108.367,- PTA, a l'industrial Josep M. Pi Boquet, adjudicatari contracte canvi làmpades enllumenat públic Pla d'En Boet.

13 Devolució fiança d'import 56.646,- PTA a l'industrial Josep M Pi Boquet, adjudicatari del contracte reforma enllumenat públic Rda. Bellavista.

14 Devolució fiança d'import 100.000,- PTA. a l'industrial Josep M. Joher Mitjà, adjudicatari contracte subministrament d'arbres durant 1997.

15 Devolució fiança d'import 92.981,- PTA, a l, empresa DIEZ Y COMPAÑÍA, SA, adjudicatària del contracte modificació senyalització vertical i horitzontal Muralles Sant Llorenç, del Tigre i de la Presó.

16 Devolució fiança d'mport 159.379,- PTA, a l'empresa PRODECAS, SL, adjudicatària contracte instàlÙlació reg automàtic en plaça Ciutat de Cehegín.

17 Devolució fiances d'import 770.000,- PTA i 230.000,- PTA, respectivament, a l'industrial adjudicatari del contracte de conservació i manteniment enllumenat públic període 1 de març 1989 31 de desembre 1996.

-Servei d,Informació de Base-
18 Aprovar la factura presentada per APLICACIONS INFORMÁTIQUES DEL VALLÈS S.A per un import de 1.509.460 ptes, per la compra d'un servidor HP NETSERVER LC3 PII-350 64MB, un disc i d'altres.

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
19 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de remodelació de la mitjana del Pg. Ramon Berenguer, entre carrer València i la Ronda President Tarradellas, 1a fase.

20 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de construcció d'una pista esportiva al pati del col.legi públic Josep M.Peramàs.

21 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reparació i protecció de la coberta de la piscina municipal.

22 Aprovació de l,acta de recepció de les obres d'nstal.lació de as a l'Escola Pública Jaume Recoder.

23 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de construcció d'una claveguera al Ptge. Baldomer Vila, fase 1a.

24 Aprovacíó de l'acta de recepció de les obres de construcció d'una claveguera al carrer Bergadà.

25 Aprovació inicial del projecte de construcció de voreres al carrer Galicia, entre l'accés al taller ocupacional i la ctra. de Cirera.

26 Aprovació inicial del projecte de condicionament dels entorns de la Porta Laietana.

27 Aprovació del projecte complementari de la fase 2a del projecte de construcció d'un casal d'avis al Parc Central.

-Urbanisme-
28 Donar compte de l'acord sobre l'execució de la setència sobre la reparcel.lació del sector Roques Albes i encarregar a PUMSA el nou projecte de reparcel.lació.

ÁREA SERVEIS PERSONALS
-Joventut-
29 Autoritzar anotacions comptables inverses de la convocatòria de subvencions per activitats de Casals infantils i juvenils en temps de vacances escolars d'estiu. Convocatòria 5/98.

-Agermanaments i Solidaritat-
30 Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per l'any 1998.

31 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró al document presentat per la Creu Roja a Catalunya dins la campanya "nens en els conflictes armats".

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l'Alcalde-President Sr. Manuel Mas Estela, a Mataró, cinc de novembre de mil nou-cents noranta vuit.
En dono fe
el Secretari General