Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 9/12/98

Escoltar

Comissió de Govern. 9/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimecres 9 de desembre de 1998, a les 9 hores i trenta minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 23 de novembre de 1998.

2 DESPATX OFICIAL.

ALCALDIA
3 Ratificació Decret de l·Alcaldia núm. 4303/98 de data 11-11-98, relatiu al pagament de l·import de 1.053.200·- ptes, a favor de "Equipaments i Serveis, SL", per a la realització de la preparació de materials, equipaments de llum i so, i planificació i preparació de les activitats de cobriment i descobriment de l·escultura Laia Arquera.

ÁREA SERVEIS CENTRALS
-Compres i Contractacions-
4 Adjudicació contracte d·obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre OD dels carrers República Argentina, Colòmbia, Equador, Nicaragua, Paraguai i un tram de l·Av. Perú, a favor de l·empresa SECE, SA, per un pressupost de 4.494.350·- pessetes.

5 Adjudicació contracte d·obres de remodelació de l·enllumenat públic de l·urbanització de "Can Vilardell" (zona sud) a favor de l·empresa SECE, SA, per un pressupost de 6.890.258·- pessetes.

6 Adjudicació contracte d·obres de renovació del clavegueram i pavimentació dels carrers Massevà i Montcada, a favor de l·empresa CIOSA CARRERS I OBRES, SA, per un pressupost de 12.931.373·- pessetes.

7 Adjudicació contracte d·obres de renovació del clavegueram dels carrers Altafulla, Gravina i Moratín, a favor de l·empresa CIOSA CARRERS I OBRES, SA, per un pressupost de 9.696.498·- pessetes.

8 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació concurs contractació servei missatgeria durant l'any 1999.

9 Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació concurs contractació subministrament mobiliari durant l'any 1999.

10 Aprovació modificació contracte obres urbanització exterior escola pública Ángela Bransuela.

11 Aprovació prorroga contracte gestió alberg Can Solaret per a l'any 1999.

12 Aprovació pròrroga contracte servei manteniment zones enjardinades Via Europa i voltants, per a l'any 1999.

13 Adjudicació contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, confecció projecte escultura Laia l'arquera.

14 Aprovació revisió preus contracte treballs pintura per a l'any 1998.

15 Aprovació revisió preus contracte treballs neteja solars per a l'any 1998.

16 Aprovació revisió preus contracte treballs manteniment mobiliari urbà per a l'any 1998.

17 Devolució fiança d'import 850.570.- PTA a l'empresa FUJITSU ESPAÑA, SA adjudicatària del contracte de subministrament material informàtic.

18 Devolució fiança d'import 160.000.- PTA al Sr. Pere Cols Canals, adjudicatari del contracte redacció projecte de l'enllumenat públic i instalÙlacions en edificis municipals.

19 Devolució fiança d'import 56.032.- PTA al Sr. Joan Ramon Martínez, adjudicatari de subministrament d'una màquina desbrossadora.

20 Devolució fiança d'import 99.556.- PTA a l'empresa AUTOMÒBILS DELMAR, SA adjudicatària del subministrament de 2 vehicles tipus furgó.

21 Devolució fiança d'import 135.935.- PTA s l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL adjudicatària del servei de gestió del centre obert del Pla d'en Boet de l'any 1997.

22 Devolució de la fiança d'import 599.419.- PTA a l'empresa SCORPION SYSTEMS, SA adjudicatària del contracte de subministrament del material d'informàtica.

23 Devolució de la fiança d'import 76.400.- PTA a l'empresa FERRETERIA COLOMER adjudicatària del contracte de subministrament de material de ferreteria.

24 Modificació contracte obres instal.lació escultura Laia l·Arquera en la Porta Laietana

-Gestió Tributària-
25 Aprovació del Calendari fiscal 1999

ÁREA SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
26 Aprovació de la factura d·honoraris de direcció de les obres de l·Edifici del Servei de Neteja a favor d·Estudis i Projectes d·Urbanització i Obres d·import 1.881.789·- ptes.

-Urbanisme-
27 Aprovació de la minuta d·honoraris a la Sra. Maria Gallifa Rosanas d·import 1.102.000·- ptes en concepte d·honoraris per a l·elaboració de l·inventari del Patrimoni Industrial de la Ciutat.

28 Compliment de la Sentència referent a la reparcel.lació de la Unitat d·Actuaci€ó-1 de "Can Vilardell".

29 Aprovació de la minuta d·honoraris de la Sra. Angels Gil Vernent i Huguet de vàries actuacions referents a diversos contenciosos administratius del Pla General d·Ordenació d·un import de 2.000.000·- ptes.

30 Adquirir a PUMSA una finca de la seva propietat afectada per les obres d·obertura/perllongació de l·Av. del Corregiment.

-Servei de Manteniment-
31 Aprovació de l·acta de recepció de les obres d·arranjament i millora de les cel.les de la presó.

32 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reforma de l·enllumenat públic de l·Avinguda Amèrica (entre el Passeig del Molins i la Ronda Cervantes).

33 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reposició de marcs i persianes de la façana del CEIP Rocafonda.

-Medi Ambient-
34 Ratificació de l·aprovació del conveni de col.laboració entre l·Escola Universitària Politècnica de Mataró i l·Ajuntament de Mataró per a realització dels treballs d·elaboració d·un mapa sònic de la ciutat de Mataró.

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Sr. Manuel Mas Estela, a Mataró, quatre de desembre de mil nou-cents noranta vuit.

En dono fe
La Secretària Accidental,