Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern del 27/12/99

Escoltar

Comissió de Govern del 27/12/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de desembre de 1999, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Alcaldia-
3 Conveni amb el col.lectiu de mitjans audio-visuals de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-
4 Aprovació de plecs de condicions economico-administratives i adjudicació mitjançant procediment negociat, sense publicitat, de l·adquisició i instalÙlació d·un equipament de localització GPS per a 9 patrulles de la Policia Local.

5 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació del concurs de l·actuació arqueològica als carrers Nou, Santa Maria i Plaça Santa Maria.

6 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació del concurs pel subministrament de material de senyalització viària vertical i horitzontal per a l·any 2000.

7 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació dels treballs de manteniment de les instalÙlacions semafòriques per a l·any 2000.

8 Aprovació de la modificació del contracte amb l·empresa BASSA MAR, SA, de les obres de rehabilitació del col.legi Sant Josep, 1a fase.

9 Aprovació de la modificació del contracte del servei de recollida i acollida d·animals domèstics abandonats, adjudicat a l·empresa SACPA.

10 Aprovació de la modificació del contracte establert amb l·empresa ELECNOR, SA per les obres de reforma de l·edifici de l·Ajuntament (La Riera, 48).

11 Aprovació de la pròrroga per a l·any 2000, dels treballs de senyalització viària horitzontal, adjudicats a l·empresa BOR SEÑALIZACIONES.

12 Resolució del contracte de manteniment de les zones verdes de la Via Europa i voltants, adjudicatària l·empresa "AGROTECSA MANTENIMIENTOS, SA", per incompliment culpable i amb incautació de fiança.

13 Resolució del contracte de mutu acord amb l·empresa PIDEC de les obres de construcció del Centre Civic Els Molins, fase III.

14 Resolució del contracte de mutu acord amb l·empresa ELECNOR, SA de les obres de construcció d·un viver d·empreses, fase d·instalÙlacions

15 Adjudicació contracte de subministrament de material de lampisteria per als anys 2000-2001.

16 Adjudicació contracte de subministrament de material d·obra durant els anys 2000-2001.

17 Adjudicació contracte de subministrament d·àrids durant els anys 2000-2001.

18 Adjudicació contracte de subministrament de terres de jardineria durant l·any 2000.

19 Adjudicació contracte de subministrament de llavors i adobs durant els anys 2000-2001.

20 Adjudicació contracte de subministrament de material de neteja durant els anys 2000-2001.

21 Adjudicació contracte de subministrament de material de dibuix i paper heliogràfic per fotocopiadores de plànols durant els anys 2000-2001.

22 Adjudicació contracte de subministrament de material de ferreteria durant els anys 2000-2001.

23 Adjudicació contracte de subministrament de recanvis de vehicle per a l·any 2000.

24 Adjudicació contracte de subministrament d·arbres durant els anys 2000-2001.

25 Adjudicació contracte de subministrament de material d·oficina durant els anys 2000-2001.

26 Adjudicació contracte de subministrament d·impresos i sobres durant els anys 2000-2001.

27 Adjudicació contracte de subministrament de combustible vehicles municipals durant els anys 2000-2001.

28 Adjudicació contracte treballs de paleta en la via pública durant l·any 2000.

29 Adjudicació contracte pel Sistema troncal de comunicacions per a la Policia Local.

30 Adjudicació contracte de subministrament del servei de cobertura d·assegurances per l·Ajuntament (responsabilitat civil, accidents laborals i danys al patrimoni) durant els anys 2000-2001.

31 Adjudicació contracte de subministrament d·eines i recanvis de sistemes de reg durant l·any 2000.

32 Adjudicació contracte de subministrament de material de pintura durant els anys 2000-2001.

-Igualtat i Solidaritat-
33 Canvi d·ubicació de projectes de cooperació gestionats pel Fons Català de Cooperació al desenvolupament.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Obres-
34 Aprovació Acta de recepció de les obres de reurbanització de la vorera de l'Avda. Puig i Cadafalch, cantonada amb el Carrer Pompeu Fabra.

35 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de reforma de l'edifici de l'antiga escola bressol de la llantia per equipament municipal.

-Servei d·Urbanisme-
36 Aprovació Inicial Projecte d·urbanització del Pla parcial SECTOR VALLVERIC.


CMI SERVEIS PERSONALS
-Sanitat-
37 Proposta de conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l·Ajuntament de Mataró per l·acollida i gestió ulterior dels animals domèstics de companyia, rodamóns i abandonats, recollits per la Diputació de Barcelona en els municipis de la província.


-Serveis Socials-
38 Aprovació ajut anual pels residents a la Residència Municipal Sant Josep.


Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el vint-i-tres de desembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,
Manuel Monfort Pastor