Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 17/12/98

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 17/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia


SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 17 de desembre, a les 9h.del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s·escau, de l·acta de la sessió dels dia 3 de desembre de 1998.

2. Despatx oficial

3. Propostes al Ple
-COMPRES I CONTRACTACIONS
3.1.- Adjudicació a l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA obres reparació deficiències i patologies construcció del projecte de remodelació de la Plaça Santa Anna i la Rambla, per import de 51.020.074.- PTA.

-GESTIÓ TRIBUTÁRIA
3.2.- Aprovació definitiva Ordenances fiscals 1999

4. Propostes a la Comissió de Govern.
-COMPRES I CONTRACTACIONS
4.1.- Autoritzar, disposar i reconèixer crèdit a favor de LA CREU ROJA, per import de 1.500.000.- PTA per adquisició de 30 aparells de teleassistència domiciliària de Serveis Socials.

4.2.- Autoritzar, disposar i reconèixer crèdit a favor de MOTOR MARESMA, SA d'import 1.287.910.- PTA per adquisició vehicle per Servei de Sanitat.

4.3.- Autoritzar, disposar i reconèixer crèdit a favor d'EQUIMAR d'import 1.876.880.- PTA per adquisició de 2 fotocopiadores pels serveis de Sanitat i Serveis Socials i la Policia Local.

4.4.- Modificació contracte reurbanització mitjana del Passeig Ramon Berenguer entre c. València i Rda. President Tarradellas.

4.5.- Modificació contracte construcció pista esportiva escola Anxaneta.

4.6.- Modificació contracte obres instalÙlació xarxa de fibra òptica edifici Serveis Territorials i edifici de la Policia Local.

4.7.- Modificació contracte obres condicionament terrenys antic camp futbol La Llàntia.

4.8.- Aprovació pròrroga assegurança vehicles municipals per a l'any 1999.

4.9.- Adjudicació contracte menor treballs campanya activitats Nadal de Mataró a l'empresa EDUCATS per la quantitat de 1.800.000.- PTA.

4.10.-Adjudicació contracte menor obres reforma Auditorium Parc Cerdanyola a l'empresa IOMSA per la quantitat de 4.369.067.- PTA.

4.11.-Devolució fiança l'empresa J3D, SL per import 88.360.- PTA, pel subministrament de material informàtic.

4.12.- Devolució fiança a l'empresa J3D, SL per import 550.690.- PTA. pel subministrament de material informàtic.

-SERVEI D·INFORMACIÓ DE BASE
4.13.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.330.258 PTA, a favor de TAO SA pel manteniment SICAL 1998.

4.14.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.893.120 PTA, a favor de TAO SA en concepte de borsa de serveis.

4.15.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.676.896 PTA, a favor de K-TUIN SISTEMAS INFORMÁTICOS per la compra de material informàtic.

4.16.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.764.708 PTA, a favor de APLICACIONS INFORMÁTIQUES DEL VALLES SA per l·adquisició de llicències de client de windows NT i d·exchange.

4.17.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.701.642 PTA, a favor de ESRI-ESPAÑA GEOSISTEMAS SA pel manteniment durant 1998.

4.18.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.675.045 PTA, a favor de Informàtica CI per la compra d·un net server.

4.19.- Aprovar, disposar i reconèixer un crèdit de 1.144.920 PTA, favor de FI HELP per la compra de pantalles.

-OFICINA D·ATENCIÓ CIUTADANA
4.20.- Transferència de funcions i procediments a l·Oficina d·atenció ciutadana.

5 Precs i preguntes

Mataró, 14 de desembre de 1998

LA SECRETÁRIA