Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Centrals, 22 d'octubre de 1998

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Centrals, 22 d'octubre de 1998

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 22 d·octubre de 1998, a les 9h.del mati, a la Sala de Reunions del Carreró (4rt pis), amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s·escau, de l·acta de la sessió del dia 8 d·octubre de 1998

2. Despatx oficial

3. Informe sobre linies d·actuació
- Campanya de civisme

4. Propostes al Ple
- ALCALDIA-
4.1 Aprovació conveni col.laboració entre l·Ajuntament de Mataró i la Federació d·Associacions de veïns de Mataró.
- TRESORERIA-
4.2 Aprovació inicial Ordenances fiscals per l·any 1999


5. Propostes a la Comissió de Govern
- COMPRES I CONTRACTACIONS-
5.1 Modificació acord Comissió de Govern municipal rectificant nom empresa adjudicatària del contracte de subministrament del programa Work-Flow per informatització gestió expedients i registre entrades i sortides.
5.2 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació treballs reubicació arbrat i nova jardineria i parterre Plaça Catalunya.
5.3 Adjudicació contracte direcció obres 6ª barraa de nínxols del Cementiri de les Valls.
5.4 Aprovació modificació contracte servei fotocopiat plànols i documentss.
5.5 Aprovació modificació contracte servei recollida selectiva (paper i cartró)
5.6 Adudicació treballs inspecció instal.lacions elèctriques edificis municipals.
5.7 Ratificació Decret Alcaldia aprovació plecs i convocatòria licitació nou contracte subministrament mobiliari.

6 Precs i preguntes

Mataró, 19 d·octubre de 1998

LA SECRETÁRIA