Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 3/12/98

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 3/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 3 de desembre, a les 9h.del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s·escau, de les actes de les sessions dels dies 19 i 26 de novembre de 1998.

2. Despatx oficial

3. Donar compte de Decrets signats

4. Propostes al Ple
-RECURSOS HUMANS-
4.1 Ratificació nomenament de la Sra. Montserrat Illa Vila com a Cap d·Área de Serveis Personals

4.2 Declaració de compatibilitat segona activitat

4.3 Bases de selecció tres tècnics superiors

-COMPRES I CONTRACTACIONS
4.4 Adjudicació contracte del curs de sessions formatives per director d'activitats de lleure infantil i juvenil a l'ESCOLA LLIURE EL SOL per un pressupost de 1.130.000.- PTA.

4.5 Aprovació de les tarifes per a l'any 1999 de l'aparcament de la plaça de les Tereses.

4.6 Aprovació de les tarifes per a l'any 1999 de l'aparcament de la plaça de Santa Anna.

4.7 Aprovació de la revisió definitiva de preus per a l'any 1997 dels serveis de neteja i recollida de residus sòlids urbans.

4.8 Aprovació de la revisió a compte dels preus per a l'any 1998 del servei de neteja d'edificis i dependències municipals.

4.9 Aprovació conveni proposat per PUBLICIDAD FERMALLI MARESME, SL, CTSA i EUSA sobre instalÙlació, manteniment i explotació de les marquesines del servei urbà i interurbà d'autobusos i taxis.

4.10 Aprovació modificació contracte obres rehabilitació habitatges barri de l'Esperança

-SERVEI D·INFORMACIÓ DE BASE
4.11 Aprovació topónims del terme municipal de Mataró

-JOVENTUT
4.12 Aprovació preus públics SIDRAL

-GESTIÓ TRIBUTÁRIA
4.13 Aprovació tarifes aigua
4.14 Aprovació tarifes Aigües de Mataró SA

-ALCALDIA
4.15 Aprovació definitiva Reglament d·honors i distincions.

5.- Propostes a la Comissió de Govern.
-COMPRES I CONTRACTACIONS
5.1.- Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació concurs contractació servei missatgeria durant l'any 1999.

5.2.- Aprovació plecs condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació concurs contractació subministrament mobiliari durant l'any 1999.

5.3.- Aprovació modificació contracte obres instalÙlació xarxa fibra òptica entre l'edifici de Serveis Territorials i l'edifici provisional de la Policia Local.

5.4.- Aprovació modificació contracte obres urbanització exterior escola pública Ángela Bransuela.

5.5.- Aprovació prorroga contracte gestió alberg Can Solaret per a l'any 1999.

5.6.- Aprovació pròrroga contracte servei manteniment zones enjardinades Via Europa i voltants, per a l'any 1999.

5.7.- Adjudicació contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat, confecció projecte escultura Laia l'arquera.

5.8.- Aprovació revisió preus contracte treballs pintura per a l'any 1998.

5.9- Aprovació revisió preus contracte treballs neteja solars per a l'any 1998.

5.10.- Aprovació revisió preus contracte treballs manteniment mobiliari urbà per a l'any 1998.

5.11.- Devolució fiança d'import 850.570.- PTA a l'empresa FUJITSU ESPAÑA, SA adjudicatària del contracte de subministrament material informàtic.

5.12.- Devolució fiança d'import 160.000.- PTA al Sr. Pere Cols Canals, adjudicatari del contracte redacció projecte de l'enllumenat públic i instalÙlacions en edificis municipals.

5.13.- Devolució fiança d'import 56.032.- PTA al Sr. Joan Ramon Martínez, adjudicatari de subministrament d'una màquina desbrossadora.

5.14.- Devolució fiança d'import 99.556.- PTA a l'empresa AUTOMÒBILS DELMAR, SA adjudicatària del subministrament de 2 vehicles tipus furgó.

5.15.- Devolució fiança d'import 135.935.- PTA s l'empresa GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL adjudicatària del servei de gestió del centre obert del Pla d'en Boet de l'any 1997.

5.16.- Devolució de la fiança d'import 599.419.- PTA a l'empresa SCORPION SYSTEMS, SA adjudicatària del contracte de subministrament del material d'informàtica.
5.17.- Devolució de la fiança d'import 76.400.- PTA a l'empresa FERRETERIA COLOMER adjudicatària del contracte de subministrament de material de ferreteria.

5.18 Modificació contracte obres instal.lació escultura Laia l·Arquera en la Porta Laietana

-GESTIÓ TRIBUTÁRIA
5.19 Calendari fiscal 1999

6 Precs i preguntes

Mataró, 30 de novembre de 1998

LA SECRETÁRIA