Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 7 de novembre de 2002.

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 7 de novembre de 2002.

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació del President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, es convoca la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 7 de novembre de 2002

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 31 d'octubre de 2002.

2. Despatx oficial.

3. Línies d'actuació

4. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Aprovació expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit i crèdit extraordinari:

    1. Modificació de crèdit de l'Ajuntament
    2. Modificació de crèdit de l'IME
    3. Modificació de crèdit de l'EUPMT
    4. Modificació de crèdit de l'IMPEM

4.2 Concessió demanial de l'aparcament públic del PERI Girona-Vallès a favor de PUMSA

4.3 Autoritzar a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari davant l'entitat bancària BBVA i d'import 925.929,14 euros.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.4 Acordar la continuació del contracte de l'ús privatiu de l'immoble de la Peixateria, situat al núm. 50 del C/ Barcelona, de Mataró, adjudicat inicialment a l'Associació Grup Tercer Món-Mataró, amb la Fundació Privada Grup Tercer Món-Mataró, atès que la primera cedí en la seva totalitat a la segona el seu patrimoni i seguidament es va dissoldre, i aprovació de la pròrroga de l'esmentat contracte per cinc anys més (des del 23/12/2002 al 22/12/2007).

4.5 Aprovació de la revisió de les tarifes de l'aparcament subterrani de la Pl. de Santa Anna, per aplicació de l'augment experimentat per l'IPC interanual de juliol del 2001 al juliol del 2002, equivalent a un 3'7 %, i aprovar les tarifes màximes a aplicar, a partir de la seva aprovació, per l'empresa "Saba Aparcamientos, SA. (SABA)" per l'import de 1'60.-EUR., IVA. inclòs, per la primera hora o fracció d'estacionament i 0'80.-EUR., IVA. inclòs, fins a la € hora següent, o bé 1'60.-EUR., IVA. inclòs, per més de la € hora següent.

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

4.6 Modificació del Conveni Col·lectiu del Patronat Municipal d'Esports en el punt corresponent a la Reglamentació del Fons Social.

5. Precs i preguntes.

 

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 4 de novembre de 2002