Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Programes. 9/3/2000

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals i Programes. 9/3/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES, es convoca la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 9 de març de 2000, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1 Lectura i aprovació si s·escau de l·acta del dia 2 de març de 2000.

2 Despatx oficial

3 Informe s/línies d·actuació

3.1 Balanç d€un any d€Oficina d€Atenció Ciutadana.

4 Propostes a la Comissió de Govern

RECURSOS HUMANS

4.1. Aprovació Bases per cobrir interinament una plaça de Tècnic Superior, amb adscripció provisional al lloc de treball de cap de Recursos Humans.

GESTIÓ TRIBUTÁRIA

4.2. Donar compte i acceptar el contingut de la interlocutòria de data 22/02/2000, dictada pel Jutjat del contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós-administratiu ordinari 811/99-F, instat per Catalana de Recambios S.L. contra aquest Ajuntament, en la qual s€aprova la taxació de costes del Lletrat de l€actora, per import de 136.242.-PTA.

4.3 Donar compte i acceptar el contingut de la sentència dictada per la Secció Rercera, de la Sala del Contenciós Administratiu del tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 15/02/2000, recaiguda al recurs contenciós administratiu núm. 231/97, que resol la demanda presentada pel Sr. Ramon Buch Cerdà contra l€Ajuntament de Mataró, respecte de la sol.licitud d€anul.lació d€embargament de compte corrent, declarant la nul.litat de l€embargament i el dret del recurrent a la devolució de l€import de 240.907.-PTA, cobrades indegudament, més els interessos legals.

5 Propostes al Ple

IMPEM

5.1. Preus públics per la prestació del servei de la Fira de l€Oci.

RECURSOS HUMANS

5.2. Modificació de la plantilla de personal

5.3. Modificació de la relació de llocs de treball

5.4 Actualització del factor C-8 anomenat Volum Econòmic, del Manual de Valoració de Llocs de Treball.

INTERVENCIÓ

5.5. Donar compte de l€atorgament d€un ajut de caixa a l€organisme Autònom Escoles Bressol, d€un import de 17.500.000.-PTA, i cancel.lació anticipada de l€ajut d€import 14.000.000.-PTA.

5.6. Operació de préstec a llarg termini de 500.000.000 PTA. del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Operació destinada al finançament d€inversions del Pressupost Municipal del 2000.

TRESORERIA

5.7. Concertació de prèstec per import de 126.000.000.-PTA i d€aval per import de 901.453.150.-PTA amb el Banco de Crédito Local de España. (modificació de la proposta que es va presentar a la darrera CMI).

COMPRES I CONTRACTACIONS

5.8. Aprovació del nou calendari per a renovació d·autobusos fins a l·any 2001, aprovació de la nova estructura de costos derivats de la nova línia d·autobusos i aprovació del pressupost provisional per a l·any 2000.

5.9.Modificació del Plec de Condicions regulador del Servei de Transport Col.lectiu de la Ciutat; aprovació liquidació del Servei Mataró-Bus (maig-desembre) de 1998 i fixació del preu unitari per quilòmetre.

6 Precs i preguntes


Mataró, 6 de març de 2000

LA SECRETÁRIA