Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Personals. 29.1.99

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Personals. 29.1.99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ÁREA DE SERVEIS PERSONALS


Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI. DE SERVEIS PERSONALS, el convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el divendres 29 de gener a les 9 del matí, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el se-güent


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 8 de gener de 1999.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats:

a) Área de Serveis Personals
b) Acció Ciutadana
c) Agermanaments i Solidaritat
d) Joventut
e) Educació
f) Sanitat
g) Serveis Socials

4. Informe s/. línies d'actuació

Acció Ciutadana:
I Presentació de l·estudi "La vida associativa, avui a Mataró, les Associacions de Veïns en una societat democràtica".

Sanitat:
I Línies d·actuació del Pla Municipal de Drogodependències.

Área de Serveis Personals:
I Convocatòries de subvencions any 1999.

Educació:
I Pla Local de Formació

Joventut:
I Pla d·habitatges públics de lloguer 1999-2000.

5. Propostes a la Comissió de Govern

Acció Ciutadana:
I - Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats sòcioculturals de participació ciutadana.

Educació:
I - Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats educatives de l'any 1999 dels centres públics d'educació especial, infantil i primària, secundària obligatòria i de centres d'educació especial privats, referides a activitats extraescolars o complementàries.

II - Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats educatives de l'any 1999 dels centres públics d'educació especial i infantil i primària, referides a l'activitat de colonies escolars.

III - Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per activitats educatives de l'any 1999 dels centres públics d'educació especial, infantil i primària i secundària obligatòria, referides a la prestació del servei de menjador escolar.

Agermanaments i Solidaritat:
I - Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per programes de cooperació per l·any 1999 elaborades pel servei d·agermanaments i solidaritat.

Joventut:
I Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a activitats anuals d'educació en el lleure d'infants i adolescents.

II - Aprovació de les Bases particulars i la convocatòria de subvencions per a casals infantils i juvenils en temps de vacances escolars d'estiu.


6. Propostes al Ple
Educació:
I Acceptació de la subvenció del Departament d·Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, destinada a minorar la repercussió del cost de l·educació infantil de primer cicle.

Joventut:
I Ratificar decret d·Alcaldia de nomenament dels membres del Consell Municipal de Joventut.

7. Precs i preguntes.

Mataró, 26 de gener de 1999.


LA SECRETÁRIA,