Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Territorials. 18/12/98

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Territorials. 18/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS, us convoco a la sessió ordinària d·aquesta comissió.

Dia: 18 de desembre de 1998
Hora: 9 h
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre

ORDRE DEL DIA

1.- Acta anterior del dia 24 de novembre de 1998

2.- Despatx Oficial

3.- Donar compte dels Decrets signats a l'Área de Serveis Territorials.

4.- Decrets de llicències

Urbanisme

Concessió de llicències obres majors:
ANTONIO SEDANO RUIZ, PROJECTES MESTER, SL, MONTSERRAT CATALÁ I SABATES I ARTUR PALOMER I FERRER, KIRSTAD, SA, CONSTRUCCIONES INJOAR, SL FRANCESC BARRERA I SOMS, PROMOFE, SL, SEDANO E HIJOS, SCCL, MANUEL DOÑATE CUELLO, RIFOSA DE MATARÓ, SL, PROMOTORA SANT CRIST, SL.

Medi Ambient

Concessió de llicències d'activitats:
ACABATS LA RIERA, SL, TELEFONICA DE ESPAÑA, SA, EULÁLIA FUSET BOIXADERAS, CARME TUR GODAY, VICENÇ FRANCIS I SALA, CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS JORDI CABEZUELO, SCP, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO, SCP, FINCOMAT, SL, CIERRES LYF, SL, FIEL PUNT, SL, IGNASI LOPEZ LINARES, NEVRESA, SL, T.C.I. INGENIERIA, ANGLIA LANGUAGES, SL, SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME.

5.- Decrets

Servei d'Urbanisme

5.1.- Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació de la Unitat d'Actuació-43 "Can Font".

5.2.- Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació de la Unitat d'Actuació-50 "carrer Hernán Cortés".

5.3.- Aprovació inicial de l'Estudi de detall de les parcel.les 3 i 8 del Sector "Parc Central".

5.4.- Aprovació inicial del Pla Especial equipaments Mataró Nord.

5.5.- Presentació al cobrament del rebut-liquidació de la darrera aportació dels veïns a les obres de reparació del grup d'habitatges del Barri de l'Esperança, per un total de 47.588.901 PTA.

5.6.- Presentació al cobrament de rebut-liquidació de la primera aportació dels veïns a les obres de reparació del grup d'habitatges Federico Mayo, per un import total de 30.301.895 PTA.

5.7.- Aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel.lació del sector de Roques Albes.

Servei de Circulació i Transports:

5.8.- Designant l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona per l'elaboració de l'enquesta de valoració de l'índex de qualitat percebuda del Servei Mataró-Bus exercici 1998.

5.9.- Reclamar a TRAPSA documentació complementària per la liquidació de l'exercici 1998 del Servei de Transport urbà (des de l'1 de gener fins el 30 d'abril de 1998).

5.10.- Establir, en aplicació del Plec de Condicions, les quantitats a abonar mensualment a CTSA mentre no s'aprovi el pressupost per a la 1999.

5.11.- Fixació dels criteris pel càlcul del dipòsit dels guals i estacionaments reservats.

5.12.- Autoritzar la modificació dels itineraris i parades dins del casc urbà del servei de transport interurbà Mataró-Argentona - Granollers, a petició de ASSER, SL, ("Barcelona-Bus").

6.- Línies d·actuació.

Obres i Projectes públics

6.1 .- Estat d'execució de les obres i projectes del Servei d'Obres.

6.2.- Aprovació liquidació addicional obres de la pista esportiva de l'EP Anxaneta de l'empresa IOMSA per un import de 1.080.566 PTA.

6.3.- Aprovació de la liquidació addicional de les obres de reurbanització de la mitjana del passeig Ramon Berenguer 2ª Fase de l'empresa IOMSA per un import de 215.094 PTA.

6.4.- Aprovació de la liquidació addicional de les obres de condicionament de l'antic Camp de futbol de la Llàntia de l'empresa COMSA per un import de 671.949 PTA.

6.5.- Aprovació de la liquidació addicional de les obres d'instal.lació de la xarxa de fibra òptica de la nova seu de la Policia Local de l'empresa TELEX per un import de 2.036.621 PTA.

6.6.- Aprovació certificació addicional de les obres del camp de futbol de la Llàntia de l'empresa PIDEC, SA, per un import de 8.858.100 PTA.

6.7.- Adjudicació a l'empresa FCC CONSTRUCCIÓN, SA, les obres del Projecte de reparació de deficiències i patologies constructives del projecte de remodelació de la plaça Santa Anna i La Rambla per un import de 51.020.074 PTA.

6.8.- Adjudicació a l'empresa IOMSA les obres de reforma de l'Auditori del parc de Cerdanyola.

Servei d'Urbanisme

6.9.- Seguiment dels expedients i programa del primer quatrimestre de l'any 1999.

Área de Serveis Territorials

6.10.- Donar compte del Pla d'Accessibilitat de Mataró

Servei de Medi Ambient

6.11.- Modificacions de contracte amb FCC CONSTRUCCIÓN, SA, per a la recollida de brossa domiciliària i neteja viària.


7.- Propostes a la Comissió de Govern

Obres i Projectes públics

7.1.- Aprovació de l'Acta recepció i liquidació de les obres d'instal.lació d'una escultura metàl.lica al distribuïdor de la Porta Laietana.

7.2.- Aprovar la factura de l'empresa HPC IBÈRICA d'un import 3.351.085 PTA pels treballs d'instal.lació de jocs infantils al parc del Palau.

7.3.- Aprovació de dues factures de l'empresa Árids, SA, per un import total de 5.585.141 PTA pels treballs de reurbanització d'un tram del carrer Herrera i carrer Pacheco.

7.4.- Aprovació d'una factura del Grup Enher per un import de 2.818.746 PTA pels treballs de soterrament de línies aèies del carrer Galícia.

7.5.- Aprovació d'una factura de l'empresa DENTELL per un import de 2.353.639 PTA per treballs realitzats al camp de futbol del camí del Mig.

7.6.- Aprovació factura d'honoraris per la redacció del Projecte Executiu del Sector de l'escalinata del Cementiri Municipal dels Caputxins l'arquitecta Mariona Gallifa per un import de 1.379.460 PTA.

7.7.- Aprovació de la factura d'honoraris de direcció d'obres de l'edifici de la Policia Local de l'empresa Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques, SL, per un import de 1.929.957 PTA.

7.8.- Aprovació de la factura de l'empresa Estudis i Projetes d'Urbanisme i Obres i Públiques, SL, per la vigilànica i legalització de l'edifici de la nova seu de la Policia Local, per un import de 1.292.572 PTA.

7.9.- Aprovar inicialment el projecte d'enderroc de l'edifici de Can Xammar i delegar a PUMSA la seva execució.


Servei d'Urbanisme

7.9. Donar compte de l'acord de data 9 de desembre de 1998 en relació a l'adquisició a PUMSA de la finca de la seva propietat afectada per l'obertura de l'avinguda del Corregiment.

7.10.- Aprovació de la factura de PUMSA sobre les obres d'urbanització de l'abocador de runes de l'illa II de "Can Boada" (12.180.000 PTA).


Servei de Manteniment

7.11.- Aprovació inicial del projecte d'arranjament d'elements urbans a l'inferior de la plaça Catalunya i de pavimentació de les voreres i aplacats dels murs del voltant de la mateixa per un import de 9.931.035 PTA.

7.12.- Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del sector noroest del barri de La Llàntia per un import 20.016.230 PTA.

7.13.- Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "U" (carrer Miquel Biada) per un import de 8.713.601 PTA

7.14.- Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "M" (carrer Goya amb Pompeu Fabra), per un import de 13.897.205 PTA.

7.15.- Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "BE" al barri de Cerdanyola per un import de 8.429.249 PTA.

7.16.- Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic dels carrers Churruca i Gravina (entre Churruca i Sant Agustí) per un import 4.947.321 PTA.

7.17.- Aprovació inicial del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ML" al barri de Cerdanyola per un import de 7.201.093 PTA.

7.18.- Aprovació inicial del projecte de l'enllumenat públic del quadre "MD" al barri de Cerdanyola per un import 8.771.400 PTA.

7.19.- Aprovació inicial del projecte de remodelació del talús del parc de Vista Alegre.

7.20.- Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'estesa de fibra òptica entre edificis municipals (C/ Cuba-C/ Pablo Iglesias).

Área de Serveis Territorials

7.21.- Aprovació de diverses factures del Sr. Pere Cols Canals, per un import total de 1.474.703 PTA pels honoraris de redacció de diversos projectes d'enllumenat públic.

7.22.- Aprovació de diverses factures del RACC Club per un import total de 4.369.963 PTA pels diferents estudis sobre l'aparcament públic a la ciutat.

7.23.- Aprovació de diverses factures de l'UPC (Centre de Transferència Tecnologia) per un import total de 1.992.114 PTA pels diferents estudis de patologies estructurals trobades a vàries escoles de Mataró.

7.24.- Aprovar la factura de Montserrat Gabriel Casagualda per un import de 1.276.000 PTA pels honoraris d'elaboració del Pla de Gestió del parc de Cerdanyola.


8.- Propostes al Ple

Servei Obres i Projectes Públics

8.1.- Ratificar Decret del President de CMIST de 26 de novembre de 1998 sobre concessió a l'empresa COPCISA pròrroga termini finalització obres Fase 2B del parc Central.

8.2.- Ratificar Decret del President de la CMIST de 27 de novembre de 1998 sobre aprovació Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa PIDEC, SA, aplicable a les obres de construcció d'un Casal d'Avis als Molins "Can Clavell".

8.3.- Acceptar una subvenció de 25.000.000 PTA atorgades per la Generalitat de Catalunya per fiançar la 2a Fase de les obres de rehabilitació de la Residència Municipal de Sant Josep . PUOSC 1999.

8.4.- Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'avinguda Corregiment, entre la ronda Mossèn Jacint Verdaguer i ronda Doctor Ferran.

Servei d·Urbanisme

8.5.- Aprovació provisional del PERI del "Café del Mar".

8.6.- Aprovació del Text Refós o 2a aprovació provisional del Pla Especial de la Depuradora.

8.7.- Avanç de la Modificació puntual del Pla General en relació a l'itinerari paisatgístic de Valldeix.

Servei de Circulació i Transports

8.8.- Aprovar la proposta de configuració de la nova xarxa del servei "Mataró-Bus" motivada per la posada en servei del nou Hospital de Mataró.

9.- Precs i preguntes


La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Immaculada Pruna i Ribas

Mataró, quinze de desembre de mil nou-cents noranta-vuit