Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Serveis Centrals. 5/11/98

Escoltar

Comissió Informativa Serveis Centrals. 5/11/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 5 de novembre de 1998, a les 9h.del mati, a la Sala de Reunions del Carreró (4rt pis), amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. Despatx oficial

2. Propostes al Ple
-COMPRES I CONTRACTACIONS-
2.1 Ratificació Decret d·Alcaldia sobre resolució contracte amb l·empresa ALM 4 SA adjudicatària obres rehabilitació cemenitiri vell.

3. Propostes a la Comissió de Govern
3.1 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació subministrament material d· informàtica.
3.2 Adjudicació direcció d· obres i control qualitat construcció 6ª. barra ninxols cementiri Les Valls.
3.3 Adjudicació direcció obres a nivell d· Arquitecte reparacions deficiències estructurals habitatges Federico Mayo.
3.4 Aprovació modificació contracte obres reforma interior escola Jaume Recoder.
3.5 Autorització cessió drets contracte recollida de mobles i objectes voluminosos.
3.6 Devolució fiança d· import 4.211.760·- PTA, a l· empesa PIDEC,SA, adjudicatària obres remodelació 3ª. fase Parc Cerdanyola.
3.7 Devolució fiança d· import 108.000·- PTA, a l· industrial Josep M. Joher Mitjà, adjudicatari contracte subministrament d· arbres durant 1998.
3.8 Devolució fiança d· import 108.367·- PTA, a l· industrial Josep M. Pi Boquet, adjudicatari contracte canvi làmpades enllumenat públic Pla d· En Boet.
3.9 Devolució fiança d· import 56.646·- PTA a l· industrial Josep M Pi Boquet, adjudicatari del contracte reforma enllumenat públic Rda. Bellavista.
3.10 Devolució fiança d· import 100.000·- PTA. a l· industrial Josep M. Joher Mitjà, adjudicatari contracte subministrament d· arbres durant 1997.
3.11 Devolució fiança d· import 92.981·- PTA, a l· empresa DIEZ Y COMPAÑÍA, SA, adjudicatària del contracte modificació senyalització vertical i horitzontal Muralles Sant Llorenç, del Tigre i de la Presó.
3.12 Devolució fiança d· import 159.379·- PTA, a l· empresa PRODECAS, SL, adjudicatària contracte instàlÙlació reg automàtic en plaça Ciutat de Cehegín.
3.13 Devolució fiances d· import 770.000·- PTA i 230.000·- PTA, respectivament, a l· industrial adjudicatari del contracte de conservació i manteniment enllumenat públic període 1 de març 1989 € 31 de desembre 1996.

-SERVEI D·INFORMACIÓ DE BASE-
3.14 Aprovar la factura presentada per APLICACIONS INFORMÁTIQUES
DEL VALLÈS S.A per un import de 1.509.460 ptes, per la
compra d·un servidor HP NETSERVER LC3 PII-350 64MB, un disc
i d·altres.

4 Precs i preguntes

Mataró, 2 de novembre de 1998
LA SECRETÁRIA