Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de la Comissió de Govern. 6 de maig de 2002

Escoltar

Convocatòria de la Comissió de Govern. 6 de maig de 2002

Dia
Hora
Lloc
Ordre del dia de la sessió
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2757/2002 de 2 de maig

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern el dilluns 6 de maig de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de maig de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 22 d'abril de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Econòmica-

-Secció de Patrimoni-

3 Alienació de parcel.les al sector de Vallveric de Mataró, mitjançant encàrrec de subhasta a PUMSA.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació plecs condicions econòmiques i administratives concurs subministrament de 6 escúters per a la Policia Local. Import de licitació 36.900¬.

5 Aprovació plecs condicions econòmiques i administratives concurs subministrament de 2 motocicletes per a la Policia Local. Import de licitació 17.000¬.

6 Modificació del contracte amb l'empresa PASQUINA, SA per un import de 58.812,29¬, de les obres d'accessos al pas subterrani del c/Sant Agustí.

7 Adjudicació del subministrament de material informàtic (hardware estàndard) durant l'any 2002.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de rehabilitació de la torre de l'aigua de l'escorxador.

9 Aprovació inicial del projecte de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, ubicat entre els carrers Càceres i Torrent de la Pólvora.

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació inicial del projecte d'urbanització del "Torrent Forcat".

11 Aprovació de la despesa corresponent a l'aportació municipal en el Projecte d'urbanització "Els Pins II".

-Servei de Llicències-

12 Ordre de retirada a "Englis Open School, SL. de rètol al carrer Santa Marta, 20 baix.

13 Ordre de retirada a Comercial Maresma, SL de rètol i pannell publicitàri de pel·licules a l'avinguda Puig i Cadafalch, 193 baix.

-Servei de Manteniment-

14 Aprovació de l'esborrany del Conveni de Col·laboració, on es fixa una fiança anual que la companyia FECSA ENDESA dipositarà a l'Ajuntament de Mataró per tal de garantir la bona execució de les obres de cales i rases que són objecte de llicència municipal.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE                                                  En dono Fé

Manuel Mas i Estela                                        El Secretari General

                                                                       Manuel Monfort Pastor