Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia complementària Ple Municipal del 4/2/99

Escoltar

Ordre del dia complementària Ple Municipal del 4/2/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En relació al Decret d'Alcaldia de data 1.2.1999 en el qual es convoca
als srs/es regidors/es a la sessió plenària a celebrar el dia 4.2.1999 a
les 7 de la tarda, havent-se detectat una omissió en els punts de
l'ordre del dia que la composen he resolt autoritzar un ordre del dia
complementari amb els assumptes que figuren a continuació.

COMPRES I CONTRACTACIONS
1 Adjudicar a AGROTECSA/FCC CONSTRUCCION, SA les obres de
recuperació mediambiental i reforestació i millora del Parc Central,
Fase 2ª (recinte firal).
2 Adjudicar a NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, SA/VIVEROS J. DALMAU,
SA les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del
Parc Central, Fase 3A.
3 Adjudicar a NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS/VIVEROS J. DALMAU, SA,
les obres de recuperació mediambiental i reforestació i millora del Parc
Central, Fase 3B.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el
dos de febrer de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor