Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del Ple 10/9/98

Escoltar

Ordre del dia del Ple 10/9/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


1-DESPATX OFICIAL

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
Del Grup Municipal de Convergència i Unió
2-Pla de renovació del material mòbil del Mataró-Bus.

3-Modificació de determinat article de l'Ordenança Municipal de Venda
no sedentària als mercats de Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular
4-Creació del Consell Municipal de convivència, defensa i protecció
dels animals.

5-Modificació de determinat article de l?Ordenança Municipal de Venda
no sedentària als mercats de Mataró.

Del Grup Municipal Mixt
6-Requeriment al Ministerio de Medio Ambiente perquè executi les
obres relatives a la urbanització del Passeig Marítim, tram
comprès entre el Port i el Centre de Natació Mataró.

SERVEIS CENTRALS
SECRETARIA
7-Ratificació Decret d'Alcaldia sobre calendari de festes locals per
l'any 1999.

HISENDA
-Intervenció-
8-Acceptació de la donació efectuada per la Sociedad Cooperativa de
Viviendas 'Cirera' d'un local situat a l'Av. Lluis Companys núm. 49-55
de Mataró, amb destí a fins socials.

COMPRES I CONTRACTACIONS
9-Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives
particulars i convocatòria de licitació de la 1a. fase de construcció
del pas subterrani de vianants en el Passeig Marítim, entre el Port i el
Centre Natació.

10-Desestimació de l'escrit d'al.legacions formulat per la Societat
per a la protecció d'animals i plantes de Mataró contra el plec de
condicions per a la contractació del servei de recollida d'animals
domèstics abandonats, mitjançant concessió administrativa.

SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
11-Ratificació resolució de l'Alcaldia del dia 2 de setembre de 1998
sobre acceptació de la normativa del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya any 1998 i de l'ajuda de 25.000.000- pessetes atorgada per la
Generalitat de Catalunya per finançar les obres de Rehabilitació de la
Residència Municipal Sant Josep fase 1a incloses en l'esmentat Pla.

-Urbanisme-
12-Aprovació definitiva de la modificació de l'Estudi de detall illa
N, sector Les Valls.

13-Aprovació definitiva del projecte d'urbanització Torrent Forcat en
l'àmbit del sector de Can Quirze.

14-Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector de Can Quirze.

15-Aprovació definitiva de l'Estudi de detall de l'illa Herrera-Antoni
Campmany-Ronda Cervantes, de la Unitat d'Actuació-39 Cal Collut.

16-Aprovació definitiva del projecte d'urbanització zona verda
cantonada Ronda Dr. Turó-Via Europa, i de l'àmbit d'ús públic de
l'illa A-3, sector Roques Albes.

17-Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General, en la
Unitat d'Actuació-52, carrer Cooperativa.

18-Ratificació conveni entre l'Ajuntament de Mataró i Construcciones
Sarrià 2000, referent a l'àmbit de la Unitat d'Actuació-52, carrer
Cooperativa.

19-Designació de dos vocals de la Comissió Especial per a l'elaboració
del Pla Especial de Millora Rural i Desenvolupament Agrícola de les Cinc
Sènies-Valldeix de Mataró, i constitució formal de la mateixa.

SERVEIS PERSONALS
-Sanitat-
20-Anul.lació del reglament de la Junta Arbitral de Consum Municipal
de Mataró i nomenament del nou president.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
21-PREC s/la contaminació acústica de la nostra ciutat provocada pel
soroll de les motocicletes.
22-PREGUNTA s/l'estudi de les dotacions i estat dels parcs i zones
d'esbarjo de la ciutat.
23-PREGUNTA s/les passeres a les platges de Mataró.
24-PREGUNTA s/la possibilitat d'instal.lar aparcaments per a bicicletes.
25-PREGUNTA s/el nou servei de recollida de mobles i trastos vells.
26-PREGUNTA s/la concessió del carnet blau.
27-PREGUNTA s/la recollida de xeringues a la ciutat.
28-PREGUNTA s/el compliment de la moció aprovada pel Ple de juliol de
1996 sobre el seguiment de l'actuació de la grua municipal.


Del Grup Municipal del Partit Popular
29-PREGUNTA s/l'estat de deixadesa en que es troba el carrer d'en
Passet, i en quin estat es troben els treballs d'aprovació i execució del pla parcial de Can Quirze.
30-PREGUNTA s/la vigilància al Parc Forestal.
31-PREGUNTA s/el tancament en periòde de vacances de l'arxiu de Can
Palauet i la biblioteca Pompeu Fabra.
32-PREC s/la negociació de la modificació del contracte
d'estacionament limitat i controlat per parkímetres (zones blaves).
33-PREGUNTA s/els plans del govern municipal vers el testament del Sr.
Jordi Arenas.
34-PREGUNTA s/el motiu pel qual no s'ha posat en marxa el servei de
transport públic nocturn durant els caps de setmana previstos en el mes
de juliol.
35-PREGUNTA s/les actuacions seguides pel Dipòsit Municipal de
Vehicles referent a la recuperació del cotxe del 1r.Tinent d'Alcalde.
36-PREGUNTA s/el desmantellament del dipòsit de vehicles situat al
costat del nou Hospital de Mataró.
37-PREGUNTA s/el tracte rebut als actes del 150 aniversari del primer
ferrocaril.

Del Grup Municipal Mixt
38-PREC s/la necessitat d'un servei nocturn de transport públic interurbà.
39-PREC s/el català a la informàtica.
40-PREGUNTA s/el coneixement que té l'Alcaldia sobre la situació en
que es troben els tràmits per a la ubicació dels dos jutjats del penal a
la nostra ciutat.
41-PREGUNTA s/el tancament en periòde de vacances de l'arxiu de Can
Palauet i la Biblioteca pública Pompeu Fabra.
42-PREGUNTA s/ les gestions fetes pel Departament d'Acció Ciutadana en
relació al programa de col.laboració ciutadana i patrocini en l'execució
de l'ajardinament del Parc Central.
43-PREGUNTA s/l'acord o proposta de resolució adoptat per la Junta de
Portaveus per a la reducció progresiva de la utilització de productes
clorats en les activitats municipals.
44-PREC s/el possible allargament del termini de concessió de l'A-19 i
sol.licitud de nou la seva gratuïtat.
45-PREGUNTA als representants municipals al Consorci del Port de
Mataró, s/si el Consell de Govern ha prés cap decisió referent a la
urbanització del Passeig Marítim davant del Port.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a
Mataró el set de setembre de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General,
Manuel Monfort i Pastor