Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia del Ple 4/6/98

Escoltar

Ordre del dia del Ple 4/6/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es
convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a
la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de juny de 1998, a
les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per
deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions que
tingueren lloc els dies 5.3.1998, ordinària i 20.4.1998 extraordinària


2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Nomenament d'un vocal pel Consell de l'Institut Municipal de
Promoció Econòmica.


PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
Del Grup Municipal Mixt
4 Aprovació treballs preparatoris per a la modificació puntual del
Pla General d'Ordenació Municipal de l'any 1996 relatiu a la modificació
de la Unitat d'Actuació 52 (c. Cooperativa).


SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Secretaria-
5 Aprovació Text Refós del Reglament Orgànic Municipal.


HISENDA
-Intervenció-
6 Aprovació contractació directa am l,empresa Immobiliaria Blanch
Martí, SL d'un local per a ús del Servei de Policia Local.
7 Autorització de dues operacions de tresoreria a concertar per PUMSA.
8 Aprovar la concessió d'un aval al Centre de Formació i Prevenció.
9 Aprovació concertació d'una operació de prèstec per import de
401.200.000 pessetes amb la Caixa de Catalunya, dins el programa de crèdit
local, per finançar part de les inversions previstes en el pressupost de
1998.
10 Aprovació normes de procediment de control d'organismes autònoms
municipals.


-Gestió Tributària-
11 Aprovació preus públics activitats d'estiu del Servei de Joventut.


COMPRES I CONTRACTACIONS
12 Aprovació modificació de contracte establert amb l'empresa
Proinosa, obres de reurbanització de la plaça Alcalde Serra i Xifra.
13 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives
particulars i convocatòria de licitació per a la contractació de les obres
de reforma de la planta baixa de l'edifici municipal de La Riera.
14 Aprovació dels plecs de condicions econòmico administratives
particulars i convocatòria de licitació per a l'adjudicació del contracte
de neteja dels edificis i dependències municipals.
15 Aprovació dels plecs de condicions econòmico administratives
particulars i convocatòria de licitació de la contractació de les obres de
construcció de la 6ª barra de nínxols del Cementiri de Les Valls.
16 Aprovació dels plecs de condicions econòmico-administratives
particulars i convocatòria de licitació de la contractació de les obres de
construcció d,un col.lector dels carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí
Ral i Jordi Joan.
17 Aprovació dels plecs de condicions econòmico administratives
particulars i adjudicació complementària de la gestió de la Deixalleria
del c. Galicia a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
18 Aprovació dels plecs de condicions econòmico administratives
particulars i convocatòria de licitació servei de recollida i acollida
d'animals domèstics abandonats.
19 Ratificació cànon de la participació de l'Ajuntament en el Consorci
pel Tractament de Residus Sòlids Urbans de 1998.
20 Adjudicació contracte a l'empresa Cobyser, obres de renovació
paviments calçada durant 1998.
21 Ratificació Decret d'Alcaldia, relatiu a l'adjudicació a l'empresa
Proinosa contracte d'obres d'urbanització Pl. Miquel Biada i Unitat
d'Actuació 19.
22 Ratificació Decret d'Alcaldia, relatiu a l'adjudicació contracte a
l,empresa Proinosa, obres de millora urbana antiga N-II i reordenació
cruïlla Rda. Barceló.


SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
23 Aprovar acta de recepció de les obres de construcció d'un centre de
recepció i emmagatzament
24 Desglosar i definir una fase 1ª del projecte d'urbanització del
passeig Marítim, tram comprès entre el Port i el Centre Natació, per a la
construcció d'un pas soterrani.
25 Aprovació definitiva del projecte de construcció d'un estacionament
soterrani a la plaça Tomás i Valiente.

-Urbanisme-
26 Aprovació provisional del Pla Parcial dels Horts del Camí Ral.
27 Acceptació de la cessió de les obres del Projecte d'urbanització de
la plaça Assemblea de Catalunya corresponent a la zona verda de les Unitat
d,Actuació 16 i 17.
28 Aprovació avanç modificació del Pla General referent a l,ordenació
de la Unitat d'Actuació 52 -C. Cooperativa-.
29 Delegar a PUMSA la gestió i execució del Pla Especial de Reforma
Interior -Café del Mar-.
30 Delegar a PUMSA la gestió i execució del Pla Especial de Can Marqués.
31 Requerir al Ministerio de Medio Ambiente, que executi les obres
relatives a la urbanització del Passeig Marítim, tram comprés entre el
Port i el Centre Natació Mataró.


-Circulació i Transports-
32 Acceptació de la subvenció rebuda del Ministeri d'Economia i
Hisenda corresponent al transport urbà de l'exercici 1996.


-Institut Municipal de Promoció Econòmica-
33 Ratificació decret d'Alcaldia de sol.licitud subvenció davant del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.


SERVEIS PERSONALS
-Agermanaments i Solidaritat-
34 Ratificació decret Alcaldia de substitució d'un vocal al Consell
Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional.


-Serveis Socials-
35 Ratificació decret Alcaldia de sol.licitud de formalització d'un
conveni amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat pel 1998.


PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
36 PREC s/els escossells de la plaça Santa Anna i La Rambla.
37 PREGUNTA s/la fira comercial de Mataró/98 i perspectives de futur.
38 PREGUNTES I PRECS s/els compromisos adquirits que figuren en el
Conveni de cooperació urbanística i de gestió del sector d'equipaments
C-10.
39 PREGUNTA s/la casa propietat de l'Ajuntament del Passeig del Callao
núm. 1.
40 PREGUNTA en relació a la nova senyalització informativa.
41 PREGUNTA s/les obres al Passeig Ramon Berenguer.


Del Grup Municipal del Partit Popular
42 PREC s/iniciar els tràmits necessaris per a la concessió de la
bandera blava per a la nostra platja.
43 PREC en relació a la seguretat de la cruïlla entre els carrers Sant
Josep i Muralla del Tigre-Muralla Sant Llorenç.
44 PREC en relació al manteniment dels serveis durant el periode de
vacances.
45 PREGUNTA s/valoració del Govern Municipal de la campanya per
aparcar als aparcaments subterranis a l'entrada i sortida de les escoles.
46 PREGUNTA s/les deficiències existents a l'entrada de l'aparcament i
a la plaça de Santa Anna.


Del Grup Municipal Mixt
47 PREC s/l'avançament del procés de desplegament dels Mossos
d,Esquadra a Mataró i el Maresme i l'aplicació de determinats criteris per
part del Departament de Governació.
48 PREC s/la connexió a la xarxa internet de tots els centres
d'ensenyament públics de la ciutat.
49 PREGUNTA s/les darreres bretolades a l'interior del Parc Central,
amb trencaments dels bustos de Pitarra, Ventura i Morera.
50 PREGUNTA s/quins beneficis obtindrà la ciutat de Mataró en relació
al compliment de la sentència del Tribunal Suprem en la que es reconeix
als municipis capitals de Partit Judicial, el dret a rebre les
compensacions financeres suficients per atendre les despeses de
manteniment, inversió i qualsevol altres generades pel servei del dipòsit
municipal de detinguts.
51 PREGUNTA s/les gestions efectuades per l'Alcaldia en relació al
prec admés pel Govern Municipal en relació a la ubicació de la Unitat
Territorial de Conciliació del Maresme a la nostra ciutat.
52 PREGUNTA s/les gestions efectuades pel Govern Municipal en relació
a la ubicació de l'escola oficial d'idiomes en l'antic edifici dels
Jutjats.


Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el
dos de juny de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor