Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia Ple extraordinari 17/4/99

Escoltar

Ordre del dia Ple extraordinari 17/4/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dissabte a les 18 hores, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1 Declaració Institucional de Commemoració dels 20 anys d·Ajuntaments Democràtics.

2 Obertura d·expedient d·atorgament de la medalla de la Ciutat als Caps de llista de les primeres eleccions municipals.

3 Torn de paraules

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el quinze d·abril de mil nou-cents noranta-nou.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor