Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple 22 de juliol de 1999

Escoltar

Ple 22 de juliol de 1999

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l·Ajuntament PLE, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 22 de juliol de 1999, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1 Moció d·Alcaldia sobre el règim de sessions del Ple.

2 Moció d·Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives i de la Comissió Especial de Comptes.

3 Moció d·Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels Regidors.

4 Moció d·Alcaldia sobre nomenaments representants municipals en òrgans col.legiats.

5 Donar compte del Decret de l·Alcaldia sobre creació i composició de la Comissió Municipal de Govern.

6 Donar compte del Decret de l·Alcaldia sobre delegació de competències a Consellers-Delegats.

7 Donar compte del Decret de l·Alcaldia sobre nomenaments de Tinents d·Alcalde.

8 Ratificar Decret d·Alcaldia núm. 2433/99 de data 5 de juliol de 1999, sobre nomenaments personal eventual.

9 Modificació de les Bases d·Execució del Pressupost.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró el dinou de juliol de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,
Manuel Monfort Pastor