Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 15/11/99

Escoltar

Ple extraordinari. 15/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 15 de novembre de 1999, a les 14 hores del migdia, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar l·asumpte consignat en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Acceptació renúncia del Sr. Ramon Camp i Batalla com a Regidor de l·Ajuntament de Mataró.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el dotze de novembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
La Secretària acctal.


M. Pau Ortillés i Cadena