Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari 23 de desembre de 1998

Escoltar

Ple Extraordinari 23 de desembre de 1998

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres dia 23 de desembre, a les 8 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
2 Declarar la voluntat d'aquest Consistori de manifestar expressament l'oferiment de l'immoble del carrer Onofre Arnau, 32 al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal d'ubicar-hi la seu de l'escola oficial d'idiomes.

SERVEIS CENTRALS
HISENDA
-Intervenció-
3 Donar compte d'un ajut de caixa a l'Institut Miquel Biada per un import de 153 milions de pessetes.
4 Aprovar canvi aplicacions pressupostàries derivades del contracte amb FCC sobre la recollida domiciliària de residus urbans i neteja viària.

-Gestió Tributària-
5 Aprovació definitiva Ordenances Fiscals exercici 1999

COMPRES I CONTRACTACIONS
6 Adjudicació a l,empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA, obres reparació deficiències i patologies construcció del projecte de remodelació de la Pça. Santa Anna i La Rambla.

SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
7 Ratificar Decret del President de la CMIST de 26/11/1998 s/concessió a l'empresa COPCISA pròrroga termini finalització obres Fase 2B del Parc Central.
8 Ratificar Decret del President de la CMIST de 27/11/1998 s/aprovació Pla de Seguretat i Salut presentat per l'empresa PIDEC, SA, aplicable a les obres de construcció d'un Casal d'Avis als Molins "Can Clavell".
9 Acceptar una subvenció de 25.000.000 PTA atorgades per la Generalitat de Catalunya per finançar la 2ª Fase de les obres de rehabilitació de la Residència Municipal de Sant Josep. PUOSC 1999.
10 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'avinguda Corregiment, entre la ronda Mossèn Cinto Verdaguer i ronda Dr. Ferran.

-Urbanisme-
11 Aprovació provisional del PERI del "Café del Mar".
12 Aprovació del Text Refós o 2ª aprovació provisional del Pla Especial de la Depuradora.
13 Avanç de la Modificació puntual del Pla General en relació a l'itinerari paisatgístic de Valldeix.
14 Requerir al Ministerio de Medio Ambiente, que executi les obres relatives a la urbanització del Passeig Marítim, tram comprés entre el Port i el Centre Natació Mataró.

-Circulació i Transports-
15 Aprovar la proposta de configuració de la nova xarxa del servei "Mataró-Bus" motivada per la posada en servei del nou Hospital de Mataró.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint-i-ú de desembre de mil nou-cents noranta-vuit.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor