Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 29/3/99

Escoltar

Ple extraordinari 29/3/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DILLUNS DIA 29 DE MARÇ DE 1999 A LES 9 HORES DEL MATÍ, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar l·assumpte consignat en el següent

ORDRE DEL DIA

SERVEIS CENTRALS
HISENDA
1.- Aprovació definitiva modificacions ordenances fiscals.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint-i-sis de març de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General


Manuel Monfort i Pastor