Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 3 de desembre 1998

Escoltar

Ple extraordinari 3 de desembre 1998

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous dia 3 de desembre, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

SERVEIS CENTRALS
HISENDA
-Intervenció-
1 Modificació pressupost exercici 1998 de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms.
2 Aprovació inicial pressupost exercici 1999 de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint-i-set de novembre de mil nou-cents noranta-vuit.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor