Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 7 de novembre de 2002

Escoltar

Ple extraordinari. 7 de novembre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6782/2002 de 4 de novembre

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari que tindrà lloc el dia 7 de novembre de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de novembre de 2002, a les 7 hores de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovació inicial del Pressupost General de l'exercici 2003 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

Servei d'Ingressos

2 Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2003

Servei de Recursos Humans

3 Aprovació inicial de la plantilla de l'Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms 2003.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor