Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari dijous, 29 d'octubre

Escoltar

Ple Extraordinari dijous, 29 d'octubre

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous dia 29 d'octubre, a les 5 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

SERVEIS CENTRALS
HISENDA
1 Aprovació inicial Ordenances Fiscals i Preus Públics per a 1999.

Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vint-i-sis d'octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General