Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. 6 de juny de 2002

Escoltar

Ple Municipal. 6 de juny de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3578/2002 de 3 de juny

Assumpte:

Ordre del dia ple 6 de juny de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de juny de 2002, a les 7 hores i 10 minuts de la tarda, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 11 d'abril de 2002.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Ratificació del Decret 3533/2002 de 31 de maig donant compte de la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 29 d'abril de 2002 interposat pel grup municipal del Partit Popular sobre facultats de l'Alcalde per a la composició de l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de 18 de setembre de 1997 i interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

-Grup Municipal del Partit Popular-

4 Moció-proposta de resolució relativa a la millora d'espais i recursos destinats a l'atenció pública en la planta baixa de l'Ajuntament.

5 Proposició-proposta de resolució sobre la creació d'una comissió de mercats en l'IMPEM.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

6 Expedient de modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2002 de l'Ajuntament i Organismes Autònoms: Patronat de Cultura, Institut Municipal d'Educació, Patronat d'Esports, Institut Municipal de Promoció Econòmica i Escola Universitària Politècnica de Mataró.

7 Arrendament de la vivenda municipal situada al carrer Alamos, 6 5è 1ª

8 Autoritzar i avalar a la Societat Mercantil Aigües de Mataró SA per a la concertació d'un préstec per import d'1.000.000 euros.

-Servei d'Ingressos-

9 Aprovació modificació de la taxa d'ensenyament reglat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

10 Concórrer al concurs públic per a la concessió de subvencions per a la construcció d'equipaments esportius convocat pel Consell Català de l'Esport, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pel període 2002-2005. (codi Z07).

11 Aprovació del projecte modificat de les obres de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament, La Riera 48.

-Urbanisme-

12 Aprovació definitiva de l'Estudi de detall del conjunt d'habitatges situats entre els carrers Matheu, Cuyás Sampere i Lluis Moret.

13 Aprovació inicial de la modificació del Pla general àmbits "Cafè del Mar", "Cooperativa Agrària, Fàbrica Cabot i Barba.

14 Aprovació provisional de la modificació del Pla general en base al Pla Especial del Patrimoni arquitectònic de Mataró.

15 Aprovació provisional del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró-

16 Aprovació de l'estudi organitzatiu de l'àmbit docent (pla d'ordenació acadèmica) i de la relació de llocs de treball del personal docent.

- Institut Municipal d'Educació-

17 Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya destinada a minorar el cost a repercutir en les famílies per a l'escoralització d'infants en escoles d'educació infantil de primer cicle de titularitat de les corporacions locals.

18 Aprovació de la proposta de preus públics per assistència i estada a Escoles Bressol i sobre ensenyaments especials a establiments municipals (escoles d'adults, activitats formatives als centres cívics i altres serveis educatius de l'IME) per al curs 2002/2003.

19 Nomenaments de vocals al Consell Escolar Municipal de Mataró.

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

20 Nomenament del Sr. Oriol Batista Gázquez com a representant de l'Ajuntament de Mataró per tal de formar part del Patronat de la Fundació Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme -GIMM.

-Servei d'Igualtat i Solidaritat-

21 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenaments de vocals del Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional.

22 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenaments de vocals del Consell Municipal de la Gent Gran de Mataró.

23 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenaments de vocals del Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats.

24 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenaments de vocals del Consell Municipal per a la Convivència de Mataró

25 Donar compte del decret d'Alcaldia de nomenaments de vocals del Consell Municipal de Joventut de Mataró.

CMI VIA PÚBLICA

26 Adhesió a la Carta Europea dels Drets dels Vianants

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

27 PREC s/les ordres del dia i el debat plenari.

28 PREGUNTA s/l'estat de la implantació de noves zones blaves a Mataró.

29 PREGUNTA s/la circulació rodada de Mataró Nord.

Del Grup Municipal del Partit Popular

30 PREGUNTA en relació a la WEB de l'Ajuntament.

31 PREGUNTA en relació a les valoracions dels ciutadans sobre els serveis municipals.

32 PREGUNTA en relació al solar existent entre els carrers Hernán Cortés i Juan Sebastián Elcano.

33 PREGUNTA s/els canvis a realitzar en el funcionament del Ple i articulat del ROM en relació a la sentència de la Secció Cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

34 PREGUNTA en relació a les mesures a adoptar per a que es facin enterraments els diumenges.

35 PREGUNTA en relació al retard en la posta en funcionament dels lavabos del Mataró Bus.

36 PREC s/la celebració d'un concurs obert per fer el disseny anual del cartell de la festa de Les Santes.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

37 PREGUNTA s/els efectius dels cossos de seguretat públics a la ciutat.

38 PREGUNTA s/l'estat de compliment de dues accions del pla d'acció municipal del 2002 referides a escola d'adults.

39 PREC per a l'adopció de mesures complementàries i d'aprofundiment de l'aplicació de l'ordenança d'antenes de telefonia mòbil.

40 PREC s/preparació i aprovació del pla especial de camins i vies rurals i forestal, en sòl no urbanitzable del terme municipal de Mataró.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor