Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 8/11/2001

Escoltar

Ple municipal. 8/11/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6702/2001 de 5 de novembre

Assumpte: Ordre del dia Ple 8 de novembre de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de novembre de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 de setembre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL

PROPOSTES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

3 Moció s/el soterrament de les línies elèctriques.

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS PSC-CiU I IC-V.

4 Adhesió a la Moció conjunta de l'ACM-FMC en relació al projecte de llei d'estabilitat pressupostària.

5 Adhesió a la moció de la FMC s/ la tributació local de les empreses elèctriques.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

6 Aprovació Compte General de l'exercici 2000.

7 Autoritzar a la Societat Promocions Urbanístiques de Mataró, SA per a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari per import de 132.911.480 PTA.

8 Novació del contracte de cessió d'ús de les escoles Jaume Recoder i Josep Monserrat a favor de l'Ajuntament.

9 Cessió d'ús de l'edifici de propietat municipal ubicat al carrer Onofre Arnau, 32, a favor del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

10 Concessió demanial del subsòl de la Plaça Rocafonda i porció del vial República Dominicana a favor de l'empresa municipal PUMSA.

-Servei d'Ingressos-

11 Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2002

12 SolÙlicitar a l'Estat compensació econòmica amb motiu de la bonificació de l'IBI concedida a ACESA.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització dels carrers Mèxic, Poeta Punsola i Santiago Rusiñol.

14 Ratificació del decret de recorrer davant el Conseller del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la resolució del Consell Català de l'Esport que daclara no inclosa en el programa de subvencions la construcció d'un polisportiu a Cirera

-Urbanisme-

15 Aprovació provisional de la Modificació del Pla General, àmbit Sector 5.09 "Josep Sabater i Sust - Fortuny".

16 Aprovació provisional de la Modificació del Pla General, àmbit UA-53 "El Verdet".

17 Aprovació provisional de la Modificació del Pla General, àmbits: "Tabalet", "Deixalleria" i UA-50.

18 Aprovar la proposta de conveni a signar amb SABER, SA, relatiu a l'execució de la UA-50.

19 Aprovació inicial de la Modificació de Pla General en base al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 1999.

20 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall del "Caminet de les Vinyes 2".

21 Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de la nou de venda de peix al Port.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

22 Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu de l'Institut Municipal d'Educació.

23 Nomenament de membres del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

24 Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró.

-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-

25 Ratificació de Decret d'Alcaldia d'adhesió al conveni signat entre el Consorci Localret i Telefònica de España SAU per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.

-Servei de Relacions Ciutadanes-

26 Donar compte del Decret d'Alcaldia d'ampliació de les atribucions del Conseller Delegat de Relacions Ciutadanes.

27 Aprovació inicial del projecte de l'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme.

28 Aprovació inicial del Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró i aprovació dels criteris generals i específics.

-Patronat Municipal de Cultura-

29 Nomenament del representant de Convergència i Unió al Consell Municipal de Cultura.

- Servei d'Igualtat i Solidaritat-

30 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de vocal del Consell Municipal per a la Solidaritat i la Cooperació Internacional.

CMI VIA PÚBLICA

31 Nou estatut de l'Agrupació de Municipis amb Transport Públic (AMTU).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

32 PREGUNTA s/el llegat del Pintor Jordi Arenas i Clavell

33 PREGUNTA s/ el solar de Can Marfà.

34 PREGUNTA s/el control de la senyalització a la via pública.

35 PREC s/el projecte de Policia per la nova ciutat de Mataró.

36 PREGUNTA s/l'inici de les obres de rehabilitació de la nau Gaudí (fase 2).

Del Grup Municipal del Partit Popular

37 PREC en relació a les mesures a prendre per tal de protegir els arbres del c/ Lepanto.

38 PREC s/l'estat en què es troba el solar situat a Can Marfà/Jordi Joan.

39 PREGUNTA s/el mètode establert per a informar als grups municipals de les sentències dels processos judicials en els que l'Ajuntament de Mataró és part interessada.

40 PREGUNTA en relació a la sentència del TSJC recaiguda en el recurs interposat per un propietari de terrenys de la zona El Verdet.

41 PREGUNTA s/la valoració que fa el Govern Municipal a les propostes fetes pels grups municipals CiU-IC-V i PP juntament amb el comitè d'empresa de CTSA.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

42 PREGUNTA s/el caos circulatori motivat per la realització de treballs de recobriment asfàltic de diversos carrers del centre per manca d'informació i de regulació de trànsit.

43 PREC en relació a l'arranjament del solar de propietat municipal existent a la cantonada dels carrers Jordi Joan i Colom.

44 PREC s/la creació d'ajuts individuals de menjador escolar i serveis educatius per al curs 2001 -2001.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe