Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal 9 de maig de 2002

Escoltar

Ple Municipal 9 de maig de 2002

Dia
Hora
Lloc
Acta de la sessió
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 5/2002 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 9 DE MAIG DE 2002.

==============================================================

A la Sala Gran de Can Palauet de la Ciutat de Mataró, el dia nou de maig de dos mil dos, essent les set hores i quinze minuts de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS I ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

REMIGIO HERRERO GARCIA TINENT D'ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSOL PRADOS MARTINEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMIN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

SERGI BONAMUSA TURON CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALICIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

ORIOL BATISTA GAZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CiU)

PERE SOLÀ I MONTSERRAT REGIDOR (CiU)

S'incorpora a la sessió al principi del punt 4 de l'ordre del dia

JOSEP LLUIS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CiU)

GENIS CARBÓ I BOATELL REGIDOR (CiU)

ROSER MANTÉ I BARTRA REGIDORA (CiU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CiU)

JORDI FABREGAS I CASAS REGIDOR (CiU)

JOAN LOPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA SUÑE REGIDOR (PP)

JOSE LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO I SINGLA REGIDOR (PP)

SALVADOR MILÀ SOLSONA REGIDOR (IC-V)

S'incorpora a la sessió al principi del punt 5 de l'ordre del dia

JOSEP COMAS VALLS REGIDOR (IC-V)

Assistits del Secretari General Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que certifica.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE MARÇ DE 2002.

VOTACIÓ: Ordinàri

Vots favorables: Unanimitat. (25).

2.- DESPATX OFICIAL

CONDOL PER LA MORT DEL SR. JOAN CARRERAS GURRI, EX- REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El Sr. Alcalde informa de la mort del Sr. Joan Carreras Gurri, conseller i cinquè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Mataró entre 1967 i 1979, expressant el condol de la Corporació a la seva família.

MOCIONS CONJUNTES DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

3 MOCIÓ DE SUPORT A LA CONVENCIÓ EUROPEA.

El Sr. Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Europa continua fent passes endavant en el camí de la seva integració. Des del primer de gener, 290 milions de ciutadans i ciutadanes disposem d'una moneda única, l'euro. L'ampliació de la UE s'apropa, culminant la plena unificació europea. S'avança en la coordinació de les polítiques econòmiques i socials, així com en un espai europeu de llibertat, seguretat i justícia. Al mateix temps, creix l'exigència d'una política exterior comuna i d'una presència europea davant els reptes de la globalització.

Però els avenços topen amb dificultats. L'opinió pública europea, majoritàriament favorable a l'avenç de la integració, desconeix o contempla amb distanciament les institucions de la Unió. Aquestes funcionen feixugament, amb un mètode predominantment intergovernamental, mostrant la creixent necessitat d'una reforma fonamental, sense la qual l'ampliació fins a 25 o 30 Estats membres podria significar el retrocés o el col·lapse de la integració política.

Conscient d'aquest repte, el Consell europeu reunit a Laeken el desembre del 2001 ha convocat una "Convenció sobre el futur d'Europa".

Aquesta Convenció europea, que començà les seves tasques el passat 28 de febrer, aplega un ample ventall de representants dels governs i dels parlaments dels 15 Estats membres. Els seus treballs són públics i totes les organitzacions i institucions interessades tenen la possibilitat d'aportar la seva contribució als seus debats. És una Convenció que pren, de fet, un caràcter constituent. Representa la possibilitat de dotar la UE d'un projecte de Constitució europea oferta a la ratificació democràtica dels pobles d'Europa.

Aquesta Convenció europea representa una extraordinària oportunitat històrica. Mentre que en els darrers 50 anys, només els governs estatals havien negociat i preparat els Tractats, en exclusiva i a porta tancada, ara s'ha obert un procés a plena llum, amb la participació dels Parlaments i amb un diàleg estructurat i permanent entre la societat civil i les institucions europees, estatals, nacionals, regionals i locals.

Responent a una moció aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya, ha estat convocada una "Convenció catalana sobre el futur d'Europa", i s'ha posat en marxa un "Fòrum cívic per una Constitució europea", per impulsar una ample debat ciutadà, amb la participació dels partits, els sindicats i les organitzacions empresarials, socials i professionals, les universitats, els mitjans de comunicació, les ONG, les entitats cíviques i juvenils i els Ajuntaments.

És una amplia iniciativa per definit les nostres propostes sobre el futur d'Europa tant les que fan referència al nostre paper en l'entramat polític i institucional de la UE i en general, el de les ciutats i les anomenades "regions constitucionals"-, com les que es vinculen als grans reptes de l'Europa del segle XXI.

És necessari que els municipis de Catalunya facin sentir la seva veu en aquest procés constituent europeu. Per aquest motiu, els grups polítics de l'Ajuntament de Mataró ACORDEN:

Primer.-

Saludar la convocatòria de la Convenció europea encarregada de preparar la reforma dels Tractats europeus i expressar el desig que prepari un projecte de Constitució europea, per ser sotmès a referendum dels pobles d'Europa.

Segon.-

Donar suport a la "Convenció catalana sobre el futur d'Europa" i expressar la voluntat de participar en el "Fòrum cívic per una Constitució europea", per tal de reforçar la veu i el reconeixement de Catalunya en l'actual procés europeu. Cridar a la participació en aquest Fòrum les organitzacions i associacions del nostre municipi.

Tercer.-

Expressar la nostra voluntat de treballar per una Europa pròxima: una democràcia europea representativa, participativa i partidària, que compti amb els municipis com a peces cabdals. Volem una Unió Europea democràtica, transparent i eficaç, més pròxima als ciutadans i ciutadanes, més forta en la recerca de la pau, la llibertat, la equitat i la justícia en el món del segle XXI.

Quart.-

Donar trasllat del present acord a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

En aquest moment s'incorpora a la sessió el Sr. Pere Solà, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

4 MOCIÓ DE SUPORT ALS ACTES COMMEMORATIUS DEL 60È ANIVERSARI DE LA MORT D'EN JOAN PEIRÓ.

El Sr. Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent:

"A la vista de l'escrit presentat al registre de l'Ajuntament el dia 6 de març de 2002, pel senyor Jordi Suriñach i Romans en nom de la Comissió d'Homenatge Joan Peiró.

A la vista del contingut del nou escrit presentat el dia 30 d'abril de 2002.

A la vista de la proposta del programa d'actes elaborat inicialment per l'esmentada Comissió, integrada per les entitats:

 • Unió de Cooperadors de Mataró
 • Mataró Cooperatives
 • Cristalleries de Mataró, SCC
 • C.G.T.
 • U.G.T.
 • Grup d'Història del Casal
 • Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

i per les persones a títol individual:

 • Joan Catà, periodista
 • Jaume Estrems, cooperativista i expresident de Cristalleries de Mataró i la FCTAC.
 • Pere Munné, cooperativista
 • Josep Puig i Pla, historiador.
 • Manuel Salicrú i Puig, arquitecte tècnic
 • Jordi Suriñach, advocat.

Considerant que l'objectiu d'aquesta Comissió és divulgar la figura de Joan Peiró, la seva vida, activitat sindical i pública, treball cooperatiu i periodisme combatiu.

A proposta de la Junta de Portaveus, s'acorda:

Primer.-

Aprovar donar suport al programa d'activitats que la Comissió d'Homenatge Joan Peiró proposa realitzar.

Segon.-

Encarregar als serveis municipals corresponents l'estudi de les possibles col·laboracions que ajudin al desenvolupament dels actes.

Tercer.-

Trametre aquest acord a la Comissió d'Homenatge Joan Peiró."

El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta l'adhesió del seu grup a l'homenatge que es fa a Joan Peiró, amb l'esprit de fer-lo extensiu a totes les persones víctimes del totalitarisme durant la guerra civil, fossin víctimes d'un o altre bàndol.

El Sr. Josep Comas, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, demana que es faci constar a la moció com a co-organitzador al sindicat Comissions Obreres, que en canvi si figura en el document que van presentar els organitzadors en el registre.

El Sr. Alcalde accepta la petició en el sentit de què s'esmeni aquesta errada. Així la moció que es sotmet a votació en la seva part expositiva es rectifica d'aquesta forma:

"A la vista de l'escrit presentat al registre de l'Ajuntament el dia 6 de març de 2002, pel senyor Jordi Suriñach i Romans en nom de la Comissió d'Homenatge Joan Peiró.

A la vista del contingut del nou escrit presentat el dia 30 d'abril de 2002.

A la vista de la proposta del programa d'actes elaborat inicialment per l'esmentada Comissió, integrada per les entitats:

 • Unió de Cooperadors de Mataró
 • Mataró Cooperatives
 • Cristalleries de Mataró, SCC
 • C.G.T.
 • U.G.T.
 • Comissions Obreres
 • Grup d'Història del Casal
 • Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

i per les persones a títol individual:

 • Joan Catà, periodista
 • Jaume Estrems, cooperativista i expresident de Cristalleries de Mataró i la FCTAC.
 • Pere Munné, cooperativista
 • Josep Puig i Pla, historiador.
 • Manuel Salicrú i Puig, arquitecte tècnic
 • Jordi Suriñach, advocat."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

En aquest moment s'incorpora a la sessió el Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds.

ALCALDIA

5 DESESTIMENT EN L'INCIDENT D'EXECUCIÓ PROVISIONAL DE LA SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DE 5 D'OCTUBRE DE 2001, RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE MATARÓ.

El Sr. Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent:

"La sentència de l'Audiència Nacional de data 5 d'octubre de 2001 va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la inactivitat de l'Estat en l'execució del Conveni de 24 de gener de 1995, relatiu a la construcció del Passeig Marítim. Contra aquesta sentència l'Administració de l'Estat va interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Així mateix el Ple de l'Ajuntament de data 13 de desembre de 2001 va acordar comparèixer davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el recurs de cassació interposat per l'Administració de l'Estat i instar l'execució provisional de la sentència de l'Audiència Nacional de data 5 d'octubre de 2001, que havia estat favorable a l'Ajuntament de Mataró contra la inactivitat de l'Estat en l'execució de les obres del Passeig Marítim.

Amb posterioritat el Ministre de Medi Ambient ha comunicat a aquesta Alcaldia la publicació dels anuncis de licitació de l'obra de construcció del Passeig Marítim en el BOE de 6 de març de 2002, per la qual cosa és presumible que en poques setmanes quedarà adjudicada l'obra.

D'altra banda la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha dictat una interlocutòria en data 15 d'abril de 2002 en la que es declara desert el recurs de cassació preparat per l'Administració de l'Estat contra la sentència de l'Audiència Nacional de data 5 d'octubre de 2001, degut a que l'Administració de l'Estat ha manifestat per escrit la seva intenció d'abandonar el recurs de cassació.

Així les coses, l'execució provisional instada per l'Ajuntament ja no té sentit, en quan el seu objectiu consistia precisament en que l'Administració de l'Estat adjudiqués i executés l'obra.

En conseqüència, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Desistir en l'incident d'execució provisional de la Sentència de l'Audiència Nacional de data 5 d'octubre de 2001 en la que s'estima el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la inactivitat de l'Estat en l'execució del Conveni de 24 de gener de 1995, relatiu a la construcció del Passeig Marítim de Mataró.

Segon.-

Notificar el present acord a la Sala Primera de l'Audiència Nacional i al Ministerio de Medio Ambiente."

El Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, expressa no tenir inconvenient en desistir del tràmit d'execució provisional de la sentència de l'Audiència Nacional que havia instat l'Ajuntament. No obstant això emplaça al Ple a no abandonar els legítims drets que té l'Ajuntament a resarcir-se dels danys i perjudicis que li han estat causats per l'actitud de l'Administració de l'Estat, els quals han estat reconeguts a la sentència esmentada. Espera que les obres del Passeig Marítim siguin una realitat i així veure com es fa efectiu aquest resarciment.

El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, recorda que el seu grup ja va ser contrari a demanar l'execució de la sentència de l'Audiència Nacional perquè consideraven que la pròpia tramitació administrativa acabaria amb la contractació i posterior execució de l'obra. Considera que el temps els ha donat la raó i que el que calia era el diàleg i la entesa en lloc de les postures efectistes i temeràries que ha mantingut l'alcalde durant aquest temps.

El Sr. Alcalde respon al Sr. Milà que al llarg del procés d'execució de les obres de construcció del Passeig Marítim tindran l'oportunitat de concretar aquest resarciment. Quant la intervenció del Sr. López, respon que en tot cas l'Alcalde sempre va tenir una bona disposició per solucionar el conflicte per via amistosa però va ser el propi advocat de l'Estat qui es va oposar al desistiment que demanava l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27)

6 DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA 2653/2002, DE 24 D'ABRIL, S/DECRET DELEGACIÓ COMPETÈNCIES CONSELLERS DELEGATS.

El Sr. Manuel Mas, alcalde president, dóna compte del següent decret:

"En data 30 de novembre de 2001 vaig resoldre modificar les diverses delegacions atribuïdes als Consellers Delegats com a conseqüència de l'avançat estat de gestació de la tinent d'Alcalde Sra. Consol Prados Martínez, modificació que va comportar noves atribucions per a la regidora Sra. Alicia Romero Llano, i als regidors Sr. Oriol Batista Gazquez i Sr. Esteve Terradas Yus. En el propi decret s'assenyalava que un cop normalitzada la situació d'interinatge, la Sra. Prados podria tornar a assumir el seu comés. Passats uns mesos de la maternitat, la Sra. Prados està en condicions de reintegrar-se a la seva tasca, si bé en un grau inferior de dedicació degut a obligacions familiars. Per aquesta raó cal procedir a una nova distribució de competències delegades que respongui a criteris operatius i estables.En virtut de de les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, RESOLC :

Primer.-

Deixar sense efecte la delegació de competències establerta en el Decret núm. 7388/2001 de 30 de novembre.Segon.- Efectuar a favor dels consellers delegats que a continuació es relacionen delegació genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives competències.

CONSELLERS-DELEGATS COMPETÈNCIES

CONSOL PRADOS MARTINEZ IGUALTAT I SOLIDARITAT

(Pla Integral Rocafonda, Immigració i Cooperació)

ALICIA ROMERO LLANO JOVENTUT I DONA

(Joventut, Dona i Agermanament)

ORIOL BATISTA GAZQUEZ SERVEIS SOCIALS I SANITAT

ESTEVE TERRADAS YUS ADSCRIT A L'ALCALDIA

(Comunicació i Imatge)

Tercer.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement."

El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, atribueix la remodelació a una crisis governamental, per molt que l'Alcalde vulgui disimular-lo amb diversos motius.

El Sr. Alcalde puntualitza que aquesta és només la opinió del Sr. López.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

7 MODIFICACIÓ CONTRACTE AMB L'EMPRESA BASSA MAR, SA OBRES DE REHABILITACIÓ RESIDÈNCIA SANT JOSEP 3ª FASE.

El Sr. Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

"Atès l'escrit del Cap del Servei d'Obres, interessant la modificació del contracte pel que fa a les obres de rehabilitació de la Residència S. Josep 3ª fase.

Atès l'informe del Cap del Servei de Comptes i Contractacions, sobre la procedència de la modificació que s'interessa.

Tenint en compte que ala partida 42000/313/63200 del pressupost municipal de 2002, hi ha consignació suficient per atendre l'esmentada despesa.

Qui subscriu Conseller Delegat de Serveis Centrals, proposa a l'Excm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del contracte establert amb l'Empresa Bassas Mar, SA pel que fa a les obres de rehabilitació de la residència S. Josep 3ª fase, modificació que comprèn l'excés d'obra en unitats no previstes en l'esmentat projecte per un import de 70.888,75 EUR, i que es detallen en el projecte modificat aprovat per la Comissió de Govern del 4 de març d'enguany.

Segon.-

Autoritzar i disposar crèdit per import de 70.888'75 EUR, a favor de l'empresa Bassa Mar, SA amb càrrec a la partida 42000/313/63200 del pressupost municipal de 2002.

Tercer.-

Que es requereixi a l'empresa adjudicatària del contracte, perquè en el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord dipositi fiança a favor d'aquest Ajuntament per import de 2.835'55 EUR."

El Sr. Genís Carbó, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que des del començament de la rehabilitació de la residència Sant Josep es van mostrar contraris a l'obra perquè sortiria molt més cara que fer-ne una altra nova i a més mai no podrà adaptar-se completament a les normatives que regeixen en aquests equipaments. D'altra banda la rehabilitació està resultant encara més costosa del que preveien ja que el pressupost inicial s'ha incrementat al voltant del 50%. Per tot això votaran en contra.

El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, es mostra poc satisfet de l'evolució de les obres però considera prioritària acabar-les per donar millor assistència a les persones grans que es troben acollides. També expressa el desig de què el pati de la residència pugui obrir-se a tots els ciutadans en una zona molt densificada que necessita d'aquest espai lliure.

El Sr. Alcalde respon la crítica del Sr. Carbó posant de manifest que fa quatre anys, quan van decidir reformar la residència Sant Josep contra l'opinió del grup municipal de Convergència i Unió, és cert-, pensaven en una reforma de la residència per a malalties ordinàries (vàlids), mentre que les circumstàncies els han obligat a reconvertir-la en una residència per a malalts crònics (assistits), la qual cosa ha encarit molt les reformes inicialment previstes ja que porta a adaptar les instal.lacions a persones de poca mobilitat.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2) i corresponents als membres del grup municipal Popular (4).

Vots en contra: 7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: Cap.

-Servei de Recursos Humans-

8 APROVACIÓ DEL TEXT DE L'ACORD DE DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI PELS ANYS 2000-2003.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per acord de Ple de data 21 de desembre de 2000 es va aprovar l'Acord sobre condicions de treball de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró per al període 2000-2003.

Segons especificava el punt segon d'aquest esmentat acord del ple, el text aprovat havia de servir de base per a la materialització de dos instruments diferents: el Conveni Col·lectiu de personal laboral i l'Acord per la determinació de les condicions de treball de personal funcionari.

Ara s'ha procedit a la materialització dels instruments esmentats, tot unificant en lo possible la seva redacció, mantenint el sentit dels acords ja existents, aclarint el que donava peu a diverses interpretacions, i amb la incorporació dels acords presos el desembre del 2000.

Es tracta doncs ara, de procedir a l'aprovació del text complert de l'Acord sobre condicions de treball del personal funcionari, i és per tot això que proposo a l'Ajuntament en ple l'adopció del següent ACORD:

Primer.-

Aprovar l'Acord sobre determinació de les condicions de treball de personal funcionari per al període 2000-2003, el qual figura per annex en aquest expedient.

Segon.-

Traslladar el text de l'Acord sobre determinació de les condicions de treball de personal funcionari per al període 2000-2003 al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i publicació. "

El Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, avança el vot favorable del seu grup en quant la proposta és fruit d'un acord molt ampli dels sindicats amb l'Ajuntament, la qual cosa valoren positivament. No obstant això demanen al govern municipal una millor disposició en les formes al relacionar-se amb els representants sindicals de Comissions Obreres, i també una major agilitat en la conclusió dels pactes, ja que el conveni que s'aprova avui maig de 2002- és pel període 2000-2003.

El Sr. Josep Comas, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, fa palesa la disconformitat d'un sindicat amb el text de l'acord que avui es porta a l'aprovació del Ple, circumstància que no tindria perquè donar-se en quant les línies generals del mateix ja havien obtingut la conformitat de tots els sindicats al mes de desembre de 2000. Per això entenen que ja que la negociació ha sigut tan llarga hauria volgut la pena estirar-la una mica més per poder arribar al consens.

El Sr. Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, fa notar el retard de l'acord en el text del conveni respecte al seu període de vigència. Considera també que, després de l'aprovació del conveni el desembre de 2000, el procés seguit ha consistit en un aiguabarreig de modificacions i revisions de llocs de treball, fetes per preparar l'ajuntament a la mida del govern municipal. Votaran favorablement a la proposta perquè malgrat tot l'acord fixa el necessari marc de relacions laborals amb el personal, però en canvi s'abstindran en el punt 11 de l'ordre del dia relatiu a la modificació de la relació de llocs de treball.

El Sr. Ramon Bassas respon les intervencions anteriors assenyalant que en tot cas els aspectes bàsics de l'acord es van definir al desembre de 2000 i que després l'esforç ha anat pels aspectes més secundaris que havien de concretar-se al text final. Pel que fa a les relacions amb Comissions Obreres és cert que ha hagut discrepàncies, més de fons que de forma, però això s'ha subsanat en tant que Comissions Obreres també ha signat l'acord. Finalment el calendari que van pactar el seu dia s'ha anat acomplint raonablement encara que queda feina per fer.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 25, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponents als membres del grup municipal Popular (4).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds.

9 APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL PELS ANYS 2000-2003

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per acord de Ple de data 21 de desembre de 2000 es va aprovar l'Acord sobre condicions de treball de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró per al període 2000-2003.

Segons especificava el punt segon d'aquest esmentat acord del ple, el text aprovat havia de servir de base per a la materialització de dos instruments diferents: el Conveni Col·lectiu de personal laboral i l'Acord per la determinació de les condicions de treball de personal funcionari.

Ara s'ha procedit a la materialització dels instruments esmentats, tot unificant en lo possible la seva redacció, mantenint el sentit dels acords ja existents, aclarint el que donava peu a diverses interpretacions, i amb la incorporació dels acords presos el desembre del 2000.

Es tracta doncs ara, de procedir a l'aprovació del text complert del Conveni col·lectiu del personal laboral, i és per tot això que proposo a l'Ajuntament en ple l'adopció del següent ACORD:

Primer.-

Aprovar el Conveni col·lectiu del personal laboral per al període 2000-2003, el qual figura per annex en aquest expedient.

Segon.-

Traslladar el text del Conveni col·lectiu del personal laboral per al període 2000-2003 al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i publicació. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 25, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponents als membres del grup municipal Popular (4).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds.

10 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA QUE EXTINGEIX, PER CAUSES OBJECTIVES EL CONTRACTE D'UN TREBALLADOR MUNICIPAL.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"FetsEl senyor Agustí Valdé i Valls és treballador de la plantilla de laborals de l'Ajuntament de Mataró amb la categoria de Tècnic Superior, amb una antiguitat reconeguda des del 14 de gener de 1985, i amb un salari brut mensual de 3.222,60 euros, incloent en aquest salari la part proporcional de les pagues extraordinàries. Segons l'informe del cap de Recursos Humans, aquest esmentat senyor, degut a diverses circumstàncies, no s'ha pogut adaptar a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, la qual cosa fa aconsellable pel bon funcionament de l'organització municipal, procedir a l'extinció del seu contracte laboral per causes objectives, atorgant-li una indemnització a raó de trenta dies per any treballat.

FONAMENTS DE DRETA.- L'article 52 de l'Estatut dels Treballadors regula l'extinció del contracte laboral per causes objectives, i en la seva lletra b) considera suficient causa la "falta d'adaptació del treballador a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, quan els dits canvis siguin raonables i hagin transcorregut com a mínim dos mesos des que es va introduir la modificació." B.- L'article 53 de l'Estatut dels treballadors disposa que l'acord d'extinció per causes objectives exigeix que s'observin els següents requisits:- Comunicació escrita al treballador expressant la causa de l'acomiadament.- Posar a disposició del treballador, simultàniament a l'entrega de la comunicació escrita, la indemnització de vint dies per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de dotze mensualitats. - Concessió d'un termini de preavís de trenta dies, comptat des de l'entrega de la comunicació personal al treballador fins l'extinció del contracte de treball. Durant aquest període, el treballador tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb l'objecte de buscar una nova ocupació. C.- La indemnització que es proposa atorgar-li, és superior a la que preveu l'Estatut dels Treballadors, però s'ajusta a dret ja que en l'àmbit laboral, tota la normativa reguladora és normativa de mínims, que pot ser millorada per acord entre les parts. D.- L'article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local, de 2 d'abril de 1985, modificat per la Llei 11 /1999, de 21 d'abril, atorga a l'Alcalde la competència per l'acomiadament del personal laboral, donant-ne compte al ple, en la primera sessió que celebri, i és per això que RESOLC:Primer.- Extingir amb efectes 18 de març de 2002 i per causes objectives, el contracte de treball existent entre el senyor AGUSTÍ VALDÉ i VALLS i l'Ajuntament de Mataró, al no haver-se adaptat aquest treballador a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball. Segon.- Concedir al senyor Agustí Valdé una indemnització equivalent a trenta dies per any treballat, la qual s'aplicarà al Capítol I, partida 35000 314 16104 del vigent pressupost municipal. Tercer.- Donar coneixement d'aquesta Resolució a l'Ajuntament en Ple.Quart.- Notificar-la a l'interessat."

El Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta el desacord del seu grup amb la rescissió del contracte laboral del Sr. Valdé. Si la rescissió es justifica com una extinció de contracte per causes objectives, la indemnització ve marcada per llei, la qual cosa fa pensar que si, com és el cas, la indemnització és superior, en realitat es tracta d'un acomiadament encobert amb una elevada indemnització pel mig. Una altra possibilitat, encara pitjor per les arques municipals, és que el govern municipal hagi volgut millorar-li la jubilació al Sr. Valdé, al fi i a la cap antic regidor socialista.

El Sr. Ramon Bassas respon que l'import de la indemnització té el seu fonament en la renúncia del Sr. Valdé als salaris de tramitació que correspondrien al treballador en cas de contesa judicial. A més la indemnització surt del crèdit pressupostari de la plaça que ocupa, amb la qual cosa no representa un cost addicional per l'Ajuntament.

11 MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret d'alcaldia nº 793, s'han realitzat canvis organitzatius del Departament d'Interior i Hisenda, que essencialment afecta a la Sotsdirecció de Gestió Econòmica', passant a denominar-se de Serveis Econòmics'.

Com a conseqüència de la nova estructura orgànica, es produeix una necessitat de reassignar efectius, funcions, canviar la denominació de certs llocs de treball i/o el seu enquadrament dins l'organització, que ha afectat al conjunt del Departament d'Interior i Hisenda.

Paral·lelament, i per tal d'adequar les necessitats de recursos humans a les de l'Organització, s'han produit altres modificacions de caràcter més puntual.

La comissió de Valoració de llocs de treball, integrada pels assistents sotasignants, s'ha reunit el dia 22 d'abril de 2002. L'ordre del dia ha estat la següent:

 1. Informar de la revisió dels llocs de treball de Cap del Servei d'Ingressos i Tresorer, Cap del Servei de Gestió Econòmica, de la sotsdirecció de serveis econòmics i del Cap del Servei d'Obres del Departament d'Urbanisme, Obres i Llicències.
 2. Revisar el lloc de treball d'Administratiu de Tresoreria, Sotsdirecció de Serveis Econòmics.
 3. Revisar els llocs de treball d'Administratius 1 i 2 del Servei d'Obres, departament d'Urbanisme, Obres i llicències.
 4. Revisar els llocs de treball d'Administratius 1, 2 i 3 de la secció de Gestió Urbanística, Servei d'Urbanisme.
 5. Revisar el lloc de treball d'Administratiu de l'Oficina Pressupostària i Gestió Comptable, Servei de Gestió Econòmica, Sotsdirecció de Serveis Econòmics, Departament d'Interior i Hisenda.
 6. Revisar el lloc de treball d'Administratiu del Servei de Compres i Contractacions, Sotsdirecció de Serveis Econòmics.
 7. Revisar el lloc de treball d'Administratiu del Servei d'Informació de Base, Departament d'Interior i Hisenda.
 8. Revisar el lloc de treball d'Administratiu del Servei de Policia Local, Departament de Via pública.
 9. Revisar el lloc de treball de Cap de la secció de Patrimoni, servei de Gestió Econòmica.
 10. Revisar el lloc de treball de conserge ocupat pel Sr. Jaume Rey i canviar la seva denominació per la de conserge auxiliar de serveis', Servei de Recursos Humans.
 11. Revisar el lloc de treball de telefonista del Departament d'Urbanisme, Obres i Llicències i canviar la seva denominació i enquadrament orgànic, passant a ser auxiliar de serveis de la unitat d'Informació, servei de Llicències'.
 12. Revisar el lloc de treball d'Assessora jurídica de la Secció de Patrimoni, servei de Gestió Econòmica.
 13. Revisar el lloc de treball de Coordinador de Suport, del Servei d'Informació de Base.
 14. Revisar el lloc de treball de Tècnic mig de projectes i canviar la seva denominació per la de Cap de projectes de nivell 2.
 15. Revisar el lloc de treball de tècnic de logística del Servei de Recursos Humans, i canviar la seva denominació per la de tècnic d'Organització'.
 16. Revisar el lloc de treball d'Oficial Sanitari, de la secció de la secció de Protecció i Promoció de la Salut, del Servei de Sanitat i Serveis Socials.
 17. Revisar el lloc de treball de Cap de la secció de Gestió urbanística, Servei d'Urbanisme.
 18. Crear dos llocs d'Auxiliar de Reprografia, del Servei de Compres i Contractacions.
 19. Crear un lloc de treball de tècnic especialista d'Informació i Delineació, Servei d'Urbanisme.
 20. Crear el lloc de treball de delineant de la secció de Patrimoni, Servei de Gestió Econòmica.
 21. Crear el lloc de treball de Tècnic mig de la Secció de Patrimoni, Servei de Gestió Econòmica.
 22. Crear el lloc de treball de tècnic mig de la secció de Gestió Tributària, Servei d'Ingressos.
 23. Crear el lloc de treball de Tècnic mig- Coordinador de Compres, del Servei de Compres i Contractacions.
 24. Crear el lloc de treball de Tècnic mig del Servei de la Policia Local, Departament de Via Pública.
 25. Crear el lloc de treball d'Enginyer d'Activitats, de la secció d'Activitats, Servei de Llicències.
 26. Crear un lloc d'Arquitecte de Planejament, de la secció de Planejament, Servei d'Urbanisme.

Els punts primer i fins al setè dels Acords, desenvolupen els canvis que es desprenen d'adequar la Relació de Llocs de treball a les modificacions de l'estructura organitzativa de la Sotsdirecció de Serveis Econòmics.

Així doncs, segons l'esmentat decret d'Alcaldia i un cop vista l'acta de sessió de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, l'informe jurídic i l'informe del Cap del Servei de Recursos Humans.

Proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el lloc de treball de Sotsdirector per a la Gestió Econòmica i Tresorer pel de Sotsdirector de Serveis Econòmics i Interventor. Pel que fa a les funcions del lloc, es mantenen les de direcció i coordinació de la sotsdirecció i passa a exercir provisionalment les d'Interventor.

Les funcions de Tresorer s'exerciran des del lloc de treball de Cap del Servei d'Ingressos, tal i com s'explicarà més endavant.

S'han mantingut la resta de característiques del lloc de treball.

Segon.-

Reconvertir el lloc de treball de cap de la secció de Fiscalització Central del Servei d'Intervenció, en el d'Assessor Jurídic, mantenint les funcions i la resta de característiques.

Tercer.-

El Servei de Gestió Econòmica, està format per la secció de Patrimoni i la secció d'Oficina Pressupostària i Gestió Comptable i conté els següents llocs de treball:

 • Cap del Servei
 • . Segons allò que s'especifica al punt primer de l'ordre del dia de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball (CVLT) de data 22 d'abril, les característiques d'aquest lloc són les següents:

CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA

Ocupant: Sra. Mariela Gonzàlez.

Objectiu del lloc de treball:

Portar la gestió econòmico-pressupostària de l'Ajuntament i el control i administració del Patrimoni.

Funcions:

 1. Coordinar la preparació, execució i liquidació del Pressupost.
 2. Impulsar el procés de descentralització de la gestió econòmico-pressupostària, tan en els aspectes d'execució dels programes de despesa com del seu control comptable.
 3. Impulsar la modernització de processos de gestió pressupostària, amb la incorporació de nous mètodes i tecnologies.
 4. Impulsar les pràctiques de programació i planificació.
 5. Fer anàlisi de dades i estudis de costos.
 6. Donar suport tècnic al conjunt de la Organització municipal en la gestió pressupostària.
 7. Portar l'administració del Patrimoni Municipal, cercant formes per la seva rendibilitat.
 8. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
 9. Proposta:

  FACTORS

  PROPOSTA

  FORM. I EXP.

  12

  SOL.PROB.

  9

  GEST.COORD.

  7

  ESF.FÍSIC

  0

  CONCENTR.

  5

  INICIATIVA

  7

  AUTONOMIA

  9

  VOL. ECON.

  8

  SUPERVIS. P.

  6

  COM. I IMATGE

  8

  F.COMPLEM.

  2

  TOTAL PUNTS

  73

  NIVELL RETRIB.

  30

  La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 73 punts, que correspon a un nivell retributiu 30. El sou brut anyal equival a 48.278,96 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 28.544,88 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 6.933,94 ¬.

  Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 05/02/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 6.355 ¬ bruts d'increment salarial.

  • Cap de la secció de Patrimoni.
  • Segons acta de la CV.L.T., les característiques del lloc de treball són les següents:

  CAP SECCIÓ DE PATRIMONI

  Ocupant: Sr. Joan Montero

  Objectiu del lloc de treball:

  Responsabilitzar-se de la gestió, el control i administració del Patrimoni.

  Funcions:

  1. Supervisa el personal de la seva secció.
  2. Tasques del Pla de locals:
   • complementació de l'inventari amb dades necessàries pel pla de locals: dimensions, estructures i ús dels edificis municipals.
   • centralització de disponibilitats i demandes de locals

   1. Realitza estudis d'optimització de la gestió dels edificis municipals: ubicacions, &
   2. Realitza estudis de gestions patrimonials: compres, vendes, &amb els serveis afectats.
   3. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

   Proposta:

   FACTORS

   PROPOSTA

   FORM. I EXP.

   11

   SOL.PROB.

   8

   GEST.COORD.

   5

   ESF.FÍSIC

   0

   CONCENTR.

   5

   INICIATIVA

   7

   AUTONOMIA

   8

   VOL. ECON.

   5

   SUPERVIS. P.

   1

   COM. I IMATGE

   8

   F.COMPLEM.

   2

   TOTAL PUNTS

   60

   NIVELL RETRIB.

   24

   La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 60 punts, que correspon a un nivell retributiu 24. El sou brut anyal equival a 36.894 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 20.442 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 8.281 ¬.

   Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 05/02/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 7.591 ¬ bruts d'increment salarial i 2.505,03 ¬ de cost social, el que fan un total de 10.096,03 ¬.

   • Assessor jurídic, secció de Patrimoni.
   • Segons acta de la CVLT, les característiques del lloc de treball, són:

   ASSESSORA JURÍDICA SECCIÓ DE PATRIMONI

   Ocupant: Sra. Mireia Bermejo

   Objectiu del lloc de treball:

   Es responsabilitza de l'assessorament jurídic de la secció.

   Funcions:

   1. Elabora els informes jurídics i expedients de tramitació de temes amb caràcter patrimonial
   2. Es responsabilitza de l'assessorament jurídic a la secció de patrimoni
   3. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
   4. Proposta:

    FACTORS

    PROPOSTA

    FORM. I EXP.

    11

    SOL.PROB.

    8

    GEST.COORD.

    4

    ESF.FÍSIC

    0

    CONCENTR.

    5

    INICIATIVA

    6

    AUTONOMIA

    7

    VOL. ECON.

    0

    SUPERVIS. P.

    0

    COM. I IMATGE

    6

    TOTAL PUNTS

    47

    NIVELL RETRIB.

    19

    La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 47 punts, que correspon a un nivell retributiu 19. El sou brut anyal equival a 28.613 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 8.878 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 3.916 ¬.

    Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 1 de juny de 2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 2.284 ¬ bruts d'increment salarial i 753,72 ¬ de cost social, el que fan un total de 3.037.72 ¬.

    • Tècnic mig de gestió, de la secció de Patrimoni.
    • Segons acta de la CVLT, les característiques del lloc de treball, són:

    TÈCNIC MIG SECCIÓ PATRIMONI

    Ocupant: Vacant

    Funcions:

    1. Fa el seguiment dels contractes de lloguer: emissió de rebuts, documents de pagament, seguiment partides pressupostàries, relacions amb els llogaters, revisions de preus, &
    2. Realitza la tramitació assegurances: contractes i partes de danys.
    3. Fa les consultes Registre de la Propietat, &
    4. Elabora l'inventari i fa el seu seguiment.
    5. Elabora normes respecte als conceptes inventariables.
    6. Col·labora amb la secció de gestió comptable per a la comptabilització dels moviments patrimonials, amortitzacions de l'immobilitzat, &
    7. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

    Proposta:

    FACTORS

    PROPOSTA

    FORM. I EXP.

    8

    SOL.PROB.

    7

    GEST.COORD.

    2

    ESF.FÍSIC

    0

    CONCENTR.

    4

    INICIATIVA

    5

    AUTONOMIA

    5

    VOL. ECON.

    0

    SUPERVIS. P.

    0

    COM. I IMATGE

    6

    TOTAL PUNTS

    37

    NIVELL RETRIB.

    15

    La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 37 punts, que correspon a un nivell retributiu 15. El sou brut anyal és de 23.070 ¬. La dotació pressupostària es farà un cop es conegui la data de cobertura.

    • Delineant de la secció de Patrimoni.
    • Segons acta de la CVLT, les característiques del lloc de treball són les següents:

    DELINEANT SECCIÓ DE PATRIMONI

    Ocupant: Sr. Pere Grivé

    Objectiu del lloc de treball:

    Donar suport tècnic al pla de locals i altres àmbits de la secció.

    Funcions:

    1. Elabora els informes jurídics i expedients de tramitació de temes amb caràcter patrimonial
    2. Es responsabilitza de l'assessorament jurídic a la secció de patrimoni
    3. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
    4. Proposta:

     FACTORS

     PROPOSTA

     FORM. I EXP.

     8

     SOL.PROB.

     7

     GEST.COORD.

     2

     ESF.FÍSIC

     0

     CONCENTR.

     4

     INICIATIVA

     5

     AUTONOMIA

     5

     VOL. ECON.

     0

     SUPERVIS. P.

     0

     COM. I IMATGE

     6

     TOTAL PUNTS

     37

     NIVELL RETRIB.

     15

     La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 37 punts, que correspon a un nivell retributiu 15. El sou brut anyal equival a 23.070 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 10.241 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 2.357 ¬.

     Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 05/02/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 2.161 ¬ bruts d'increment salarial i 713,13 ¬ de cost social, el que fan un total de 2.874,13 ¬.

     • Cap de la secció de l'Oficina Pressupostària i Gestió Comptable
     • . Suposa un canvi de denominació del lloc de Cap de la Secció de Coordinació Comptable del Servei d'intervenció. S'han mantingut les mateixes característiques a excepció de l'enquadrament orgànic.

     • Administratiu 1 i 2, adscrits al Servei de Gestió Econòmica, que exerceixen actualment les seves funcions a la secció Oficina Pressupostària i Gestió Comptable.
     • Aquests llocs de treball tenen un nivell retributiu 13 i mantenen també la resta de les seves característiques.

     • Administratiu 3 i 4, abans del Servei de Tresoreria i d'Intervenció, adscrits al Servei de Gestió Econòmica, actualment exercint les seves funcions a la Secció Oficina Pressupostària i Gestió Comptable.
     • Aquests llocs de treball tenen un nivell retributiu 12 i mantenen també la resta de les seves característiques.

     • Administratiu 5 adscrit al Servei de Gestió Econòmica, actualment exercint les funcions a la Secció Oficina Pressupostària i Gestió Comptable.
     • Segons acta de la CVLT, les característiques del lloc de treball són les següents:

     ADMINISTRATIU ADSCRIT AL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA (OFICINA PRESSUPOSTÀRIA I GESTIÓ COMPTABLE).

     Ocupant: Sr. Albert Roldàn

     Objectiu del lloc de treball:

     Realitzar suport i assessorament administratiu a la gestió pressupostària dels serveis municipals.

     Funcions:

     1. Comprovació de tots els documents comptables (amb excepció de les despeses d'inversió, capítol VI i VII) iniciats pels serveis gestors i dels Organismes Autònoms: adequació de la partida pressupostària, documentació suport i tramitació.
     2. Registre en l'aplicació de gestió pressupostària dels documents no descentralitzats: reintegraments, documents de serveis no descentralitzats.
     3. Recolzament en l'elaboració dels expedients modificatius de crèdit de l'Ajuntament i Organismes Autònoms: redacció, seguiments i introducció en l'aplicació de gestió pressupostària.
     4. Col·laboració i assessorament amb els serveis gestors amb l'aplicació de gestió pressupostària.
     5. Tasques de suport en l'elaboració dels pressupost: comprovació, compromisos futurs, ....
     6. Suport a l'auxiliar administrativa Assumpta Aniento.
     7. Emissió de documents extrapressupostaris.
     8. Suport en l'elaboració d'enquestes i altra informació sol·licitada per les diferents administracions.
     9. Controls periòdics: ADOPPJ, factures sense tramitar, operacions provisionals, ...
     10. Supervisió i assessorament en l'execució pressupostària dels serveis gestors de la imputació pressupostària i gestió administrativa.
     11. Comandes de material de servei.
     12. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
     13. Proposta:

      FACTORS

      PROPOSTA

      FORM. I EXP.

      7

      SOL.PROB.

      5

      GEST.COORD.

      2

      ESF.FÍSIC

      0

      CONCENTR.

      4

      INICIATIVA

      4

      AUTONOMIA

      4

      VOL. ECON.

      0

      SUPERVIS. P.

      0

      COM. I IMATGE

      5

      TOTAL PUNTS

      31

      NIVELL RETRIB.

      11

      La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 31 punts, que correspon a un nivell retributiu 11. El sou brut anyal equival a 18.156,91 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 7.531.47 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.953,17 ¬.

      Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 01/06/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.139 ¬ bruts d'increment salarial i 375,87 ¬ de cost social, el que fan un total de 1.514,87 ¬.

      Quart.-

      El Servei d'Ingressos, Sotsdireccio de Serveis Econòmics, està format per la Unitat Jurídica i Administrativa, la Secció de Gestió Tributària, la secció d'Inspecció Fiscal i l'Organisme Autònom de Gestió Tributària i pels següents llocs de treball:

      • Cap del Servei d'Ingressos i Tresorer.
      • Segons acta de la CVLT, les característiques d'aquest lloc són les següents:

      CAP SERVEI INGRESSOS I TRESORER

      Ocupant: Sr. Ramon Viader

      Objectiu del lloc de treball:

      Gestió dels pagaments i cobraments i gestió de la tresoreria i de la recaptació. Elaborar, controlar i fer el seguiment de les previsions d'ingressos de l'Ajuntament.

      Funcions:

      1. Gestiona la Tresoreria i la Recaptació.
      2. Elabora, controla i fa el seguiment del pressupost d'ingressos.
      3. Es responsable de les ordenances fiscals i dels preus públics.
      4. Cerca finançament per projectes específics.
      5. Assessora en matèria d'ingressos al conjunt de la Corporació.
      6. Analitza possibles deficiències als circuits d'ingressos i a la gestió de tributs i implementa millores.
      7. Estableix criteris tècnics de funcionament d'ingressos tributaris.
      8. Es fa càrrec de la coordinació entre gestió d'ingressos i recaptació o realització dels mateixos.
      9. Controla els agents recaptadors externs.
      10. Fa recerca i subministra tota la informació tributària per facilitar les gestions que els ciutadans realitzen amb l'Ajuntament.
      11. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
      12. Proposta:

       FACTORS

       PROPOSTA

       FORM. I EXP.

       12

       SOL.PROB.

       9

       GEST.COORD.

       7

       ESF.FÍSIC

       0

       CONCENTR.

       5

       INICIATIVA

       7

       AUTONOMIA

       9

       VOL. ECON.

       8

       SUPERVIS. P.

       6

       COM. I IMATGE

       8

       F.COMPLEM.

       2

       TOTAL PUNTS

       73

       NIVELL RETRIB.

       30

       La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 73 punts, que correspon a un nivell retributiu 30. El sou brut anyal equival a 48.278,96 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 28.544,88 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 6.933,94 ¬.

       Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 05/02/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 6.355 ¬ bruts d'increment salarial.

       • Assessor/a jurídica de la Unitat Jurídica i Administrativa,
       • que manté les característiques, variant únicament la seva denominació (abans Assessor/a jurídica del Servei d'Ingressos).

       • Administratiu 1 i 2 adscrits al Servei d'Ingressos, anteriorment al Servei d'Intervenció i al Servei d'Ingressos,
       • que actualment exerceixen les seves funcions dins la Unitat Jurídica i Administrativa. Aquests llocs de treball tenen un nivell retributiu 11 i mantenen també la resta de les seves característiques.

       • Administratiu 3 del Servei d'Ingressos,
       • que actualment exerceix les seves funcions a la Unitat Jurídica i Administrativa. Aquest lloc de treball té un nivell retributiu 13 i manté també la resta de les seves característiques.

       • Cap de la secció de Gestió Tributària, delineant, 2 Administratius-Responsables de Manteniment de Padrons, 2 Administratius-Responsables del Client, 4 Administratius,
       • tots ells de la secció de Gestió de Tributària, llocs que es mantenen tal i com ja constàven aprovats.

       • 1 Tècnic mig de la Secció de Gestió Tributària.
       • Segons acta de la CVLT, les característiques del lloc, són les següents:

       TÈCNIC MIG SECCIÓ GESTIÓ TRIBUTÀRIA, SERVEI D'INGRESSOS

       Ocupant: Vacant

       Funcions:

       1. Realitza el control i liquidació d'endarreriments dels tributs de gestió compartida. (IBIU).
       2. Fa el seguiment de les llicències d'obra major i d'obra menor, subjectes a presentació de declaracions obligatòries pel manteniment de la base de dades cadastral i tributaria.
       3. Es fa càrrec de l'emissió i control dels fitxers d'intercanvi entre l'Ajuntament de Mataró i la Gerència del Cadastre.
       4. Dona suport a la Gestió cadastral, i tributaria de la Secció.
       5. Elabora els informes tributaris ( no jurídics) de les reclamacions presentades pels ciutadans.
       6. Fa el control i seguiment del registre d'entrada de reclamacions de la Secció.
       7. Impulsa i controla els processos de racionalització i millora de la gestió de tributs, conjuntament amb el cap de la secció.
       8. Dóna suport als responsables de client pel desenvolupament de les seves tasques.
       9. Dóna suport en el procés d'atenció al ciutadà, ( atenció personalitzada ).
       10. Qualsevol altres funcions que se li puguin encarregar dins de l'àmbit tributari.
       11. Proposta:

        FACTORS

        PROPOSTA

        FORM. I EXP.

        8

        SOL.PROB.

        7

        GEST.COORD.

        2

        ESF.FÍSIC

        0

        CONCENTR.

        4

        INICIATIVA

        5

        AUTONOMIA

        5

        VOL. ECON.

        0

        SUPERVIS. P.

        0

        COM. I IMATGE

        6

        TOTAL PUNTS

        37

        NIVELL RETRIB.

        15

        La puntuació atorgada a aquest lloc de treball és de 37 punts. El nivell retributiu que li correspon és 15. El sou brut anyal és de 23.070 ¬. En el moment que sigui cobert es farà la dotació pressupostària corresponent.

        • Cap de la secció d'Inspecció Fiscal i 3 Agents fiscals,
        • llocs que es mantenen tal i com ja constaven.

        • 5 Agents de Recaptació de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària,
        • llocs que també mantenen les seves característiques.

        Cinqué.-

        El Servei de Tresoreria, està format pels següents llocs de treball:

        • Administratiu 1 del Servei d'Intervenció, passa a formar part del Servei de Tresoreria,
        • mantenint la resta de característiques que van ser aprovades anteriorment (NR 13, etc.).

        • Administratiu 2 del Servei de Tresoreria,
        • que es manté sense variacions (NR 12, etc.).

        • Administratiu 3 del Servei de Tresoreria, abans del Servei de Compres i Contractacions,
        • que es manté sense variacions (NR 10, etc.).

        • Administratiu 4 del Servei de Tresoreria.
        • D'acord amb l'acta de la CVLT, les característiques del lloc de treball són les següents:

        ADMINISTRATIU DE TRESORERIA

        Ocupant: Sra. Assumpta Paris

        Objectiu del lloc de treball:

        Coordinar les tasques de la Tresoreria i substituir el Tresorer en cas d'absència, en les tasques que no comportin signatura oficial d'aquest.

        Funcions:

        1. Planifica els pagaments a efectuar, segons tipus, quantia, etc. d'acord amb les directrius marcades pel tresorer.
        2. Coordina les tasques de Tresoreria seguint criteris pre-establerts.
        3. Gestiona, manté i actualitza el fitxer de domiciliacions bancàries de proveïdors de l'Ajuntament i organismes autònoms.
        4. Controla i fa el seguiment dels pagaments efectuats que encara no estan formalitzats per Intervenció.
        5. Pren nota, verifica i tramita les peticions d'endossament.
        6. Es responsabilitza de l'ingrés i devolució de fiances, en metàl·lic i aval.
        7. Prepara les nòmines del personal actiu i jubilat (pagament, retencions, ...)
        8. Prepara les declaracions fiscals (IRPF).
        9. Qualsevol tasca de la categoria professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
        10. Proposta:

         FACTORS

         PROPOSTA

         FORM. I EXP.

         8

         SOL.PROB.

         6

         GEST.COORD.

         2

         ESF.FÍSIC

         0

         CONCENTR.

         4

         INICIATIVA

         5

         AUTONOMIA

         6

         VOL. ECON.

         0

         SUPERVIS. P.

         0

         COM. I IMATGE

         4

         F.COMPLEM.

         0

         TOTAL PUNTS

         35

         NIVELL RETRIB.

         13

         La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 35 punts, que correspon a un nivell retributiu 13. El sou brut anyal equival a 20.713 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 7.885 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.194 ¬.

         Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1 de gener de 2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.193 ¬ bruts d'increment salarial 393,69 ¬ de cost social, el que fan un total de 1.586,69 ¬.

         Sisè.- El Servei de Compres i Contractacions,

         es compon dels següents llocs de treball:

         • Cap del Servei,
         • amb les característiques aprovades en el seu dia.

         • Assessor/a jurídic /a del Servei,
         • que modifica la seva denominació per la d'Assessor/a jurídic/a-Coordinador/a de la Contractació i manté les característiques ja assignades .

         • Tècnic especialista en compres,
         • tal i com ja constava.

         • Administratiu 1 del Servei,
         • que modifica la seva denominació per la d'Administratiu-Coordinador de Compres i manté la resta de característiques ja assignades (NR 11, etc).

         • Administratiu 2 del Servei,
         • de nivell retributiu 13, tal com ja constava.

         • Administratiu 3 del Servei.
         • D'acord amb l'acta de la CVLT, les característiques són les següents:

         ADMINISTRATIU SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS

         Ocupant: Sra. Mercè Baeza

         Objectiu del lloc de treball:

         Tramitació i control administratiu dels expedients del servei.

         Funcions:

         1. Atén les consultes telefòniques i presencials del servei, fent el primer contacte i derivant-les a la persona adient
         2. Dóna suport administratiu a la coordinadora de contractacions
         3. Elabora plecs, propostes, decrets i altres documents dels expedients administratius que gestiona contractacions
         4. Realitza el registre dels decrets
         5. Tramita la correspondència del servei
         6. Controla la constitució de les fiances exigides en els contractes adjudicats o en fase d'adjudicació
         7. Controla i fa el seguiment de la devolució de fiances provisionals i definitives, pel que fa al període de garantia dels contractes
         8. Tramita els anuncis de licitacions
         9. Controla, registra i arxiva els expedients de contractació
         10. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
         11. Proposta:

          FACTORS

          PROPOSTA

          FORM. I EXP.

          6

          SOL.PROB.

          6

          GEST.COORD.

          1

          ESF.FÍSIC

          0

          CONCENTR.

          4

          INICIATIVA

          4

          AUTONOMIA

          5

          VOL. ECON.

          0

          SUPERVIS. P.

          0

          COM. I IMATGE

          4

          TOTAL PUNTS

          30

          NIVELL RETRIB.

          11

          La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 30 punts, que correspon a un nivell retributiu 11. El sou brut anyal equival a 18.156,91 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 7.531.47 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.953,17 ¬.

          Aquests valors s'aplicaran amb efectes de 01/06/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.139 ¬ bruts d'increment salarial 375,87 ¬ de cost social, el que fan un total de 1.514,87 ¬.

          • Tècnic mig del Servei de Compres i Contractacions.
          Segons acta de la CVLT, les característiques del lloc són les següents:

          TÈCNIC MIG COORDINADOR DE COMPRES

          Ocupant: Vacant

          Funcions:

          1. Gestiona i controla els subministraments d'aigua, llum, gas, productes de neteja, material d'oficina i mobiliari
          2. Gestiona i controla la telefonia fixa i mòbil
          3. Gestiona i controla la neteja d'edificis
          4. Gestiona i controla la reprografia i missatgeria
          5. Fa propostes de millora per la reducció de costos en els subministraments i serveis que gestiona
          6. Coordina amb els OO.AA. per a l'obtenció d'economies d'escala en els subministraments i serveis que gestiona
          7. Es responsabilitza d'establir i mantenir les relacions amb els diversos proveïdors
          8. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

          Proposta:

          FACTORS

          PROPOSTA

          FORM. I EXP.

          8

          SOL.PROB.

          7

          GEST.COORD.

          2

          ESF.FÍSIC

          0

          CONCENTR.

          4

          INICIATIVA

          5

          AUTONOMIA

          5

          VOL. ECON.

          0

          SUPERVIS. P.

          0

          COM. I IMATGE

          6

          TOTAL PUNTS

          37

          NIVELL RETRIB.

          15

          La puntuació assignada a aquest lloc de treball és de 37 punts. El nivell retributiu que li correspon és el 15. El sou brut anyal que suposa és de 23.070 ¬. Quan es procedeixi a la seva cobertura es farà la corresponent dotació pressupostària.

          • Supervisora de la Neteja, del Servei de Compres i Contractacions,
          • tal i com ja constava.

          • Responsable de Reprografia del Servei d'Informació de Base,
          • que passa a formar part del Servei de Compres i Contractacions, mantenint les característiques del lloc.

          • 2 Auxiliars de Reprografia.
          • Segons acta de la CVLT, les característiques són les següents:

          2 AUXILIARS DE REPROGRAFIA, SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS

          Ocupants: Vacants (reservades per llocs de treball de grups de titulació D i E, de la plantilla de laborals o funcionaris, que passin a segona activitat).

          Objectiu del lloc de treball:

          Donar suport al responsable de Reprografia en totes les tasques que derivin d'aquest servei.

          Proposta:

          FACTORS

          PROPOSTA

          FORM. I EXP.

          2

          SOL.PROB.

          3

          GEST.COORD.

          3

          ESF.FÍSIC

          5

          CONCENTR.

          0

          INICIATIVA

          3

          AUTONOMIA

          3

          VOL. ECON.

          0

          SUPERVIS. P.

          2

          COM. I IMATGE

          2

          TOTAL PUNTS

          23

          NIVELL RETRIB.

          8

          El lloc de treball té un total de 23 punts, que suposa un nivell retributiu 8. El sou anyal és de 15.031,23 ¬. Quan es cobreixin els llocs de treball es procedirà a la corresponent dotació pressupostària.

          Setè.-

          Revisar el lloc de treball del Cap del Servei d'Obres, del Departament d'Urbanisme, Obres i Llicències.

          CAP DEL SERVEIS D'OBRES

          Ocupant: Sr. Lluis Gibert.

          Objectiu del lloc de treball:

          Dirigir integralment el procés de construcció dels equipaments i espais públics de la ciutat.

          Funcions :

          1. Dirigir i coordinar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, per la construcció de edificis, vials, zones verdes i espais públics, inclosos en el Programa d'Actuació Municipal.
          2. Dirigir i coordinar la direcció de la construcció de les obres de edificis, vials, zones verdes i espais públics, inclosos en el Programa d'Actuació Municipal.
          3. Supervisar, millorar, consensuar els programes d'usos dels edificis municipals amb els gestors directes dels edificis o espais públics, col·lectius d'usuaris, associacions i entitats interessades, etc.
          4. Dirigir i coordinar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, de vials i zones verdes, en desenvolupament de sectors de planejament, de iniciativa privada.
          5. Supervisar i coordinar la direcció de la construcció, de vials i zones verdes de titularitat publica, en desenvolupament de sectors de planejament, de iniciativa privada.
          6. Supervisar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, i l'execució de les obres de vials i zones verdes, en desenvolupament de sectors de planejament de cooperació encomanats a PUMSA.
          7. Supervisar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, i l'execució de les obres de vials i zones verdes, en desenvolupament de convenis o acords amb l'Administració estatal o Autonòmica.
          8. Planificar la presentació de projectes a les CMI.
          9. Planificar l'execució, control i seguiment de les obres municipals segons els projectes, pressupostos i contractes aprovats.
          10. Planificar i dirigir l'activitat administrativa per la tramitació d'expedients, resolució d'alegacions, discrepàncies tècniques o econòmiques amb contractistes, reclamacions de ciutadans, conflictes entre administracions etc.
          11. Coordinar els serveis de Urbanisme, Mobilitat, Manteniment, Serveis Municipals, Informàtica, Compres i Contractacions, AMSA, Fecsa, Gas Natural, Telefònica, per la bona execució dels projectes i obres.
          12. Coordinar les administracions i empreses publiques que estan actuant en execució d'obres en el terme Municipal, Consorci del Port, RENFE, carreteres de l'Estat, carreteres de la Generalitat, Ministeri de Medi Ambient, ATLL, Correus i Telègrafs&
          13. Subministrar informació gràfica i escrita al Govern per la difusió de les obres i projectes a la ciutadania o als usuaris.
          14. Participar en diverses comissions municipals.
          15. Qualsevol altre relacionada amb el lloc de treball que se li pugui encomanar.
          16. Proposta:

           FACTORS

           PROPOSTA

           FORM. I EXP.

           12

           SOL.PROB.

           9

           GEST.COORD.

           8

           ESF.FÍSIC

           0

           CONCENTR.

           5

           INICIATIVA

           7

           AUTONOMIA

           9

           VOL. ECON.

           5

           SUPERVIS. P.

           8

           COM. I IMATGE

           8

           DEDICACIÓ/DISPONIBILITAT

           2

           TOTAL PUNTS

           73

           NIVELL RETRIBUTIU

           32

           La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 73 punts, que correspon a un nivell retributiu 32. El sou brut anyal equival a 51.506 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 29.939.98 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 3.227 ¬.

           Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.883 ¬ bruts d'increment salarial.

           Vuitè.-

           Revisar els llocs de treball d'Administratius 1 i 2 del Servei d'Obres, departament d'Urbanisme, Obres i llicències.

           ADMINISTRATIU 1 ADSCRIT AL SERVEI D'OBRES (SECCIÓ PLANIFICACIÓ I ADMINISTRACIÓ).

           Ocupant: Sra. Montserrat Coto

           Objectiu del lloc de treball:

           Vetllar per la tramitació correcta i la qualitat dels procediments administratius del servei.

           Funcions:

           1. Tramita la sol·licitud de subvencions per a les obres que realitza el servei.
           2. Gestiona i controla tots els tràmits dels procediments administratius que se li encarreguin.
           3. Rep i classifica diàriament la documentació rebuda al Servei, i la distribueix entre el personal del servei.
           4. Confecciona les propostes d'acords i/ o decrets i complimenta les notificacions de determinats procediments, vetllant pel seu compliment.
           5. Manté al dia l'estat econòmic de les inversions municipals relatives a les subvencions que rep l'Ajuntament de diferents administracions.
           6. Gestiona els diversos programes de les subvencions, seguiment, recursos, justificació de la despesa i altres requisits davant l'administració atorgant.
           7. Atén el públic, tant personalment com per telèfon (comunica a les empreses l'acceptació de pressupostos, és intermediari amb altres administracions, etc...).
           8. Gestiona i distribueix les comandes de material.
           9. Controla i gestiona l'agenda del cap del servei.
           10. Gestiona i controla les sol·licituds d'incidències del servei per intranet.
           11. Redacta les ordres del dia de les reunions tècniques, de coordinació o de seguiment que es programin.
           12. Actualitza mensual i informàticament les bases de dades de l'estat administratiu de les obres i de la seva execució, el calendari i la programació.
           13. Qualsevol altra funció de la categoria professional de l'ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
           14. Proposta:

            FACTORS

            PROPOSTA

            FORM. I EXP.

            7

            SOL.PROB.

            6

            GEST.COORD.

            3

            ESF.FÍSIC

            0

            CONCENTR.

            4

            INICIATIVA

            4

            AUTONOMIA

            5

            VOL. ECON.

            0

            SUPERVIS. P.

            0

            COM. I IMATGE

            4

            TOTAL PUNTS

            33

            NIVELL RETRIB.

            12

            La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 33 punts, que correspon a un nivell retributiu 12. El sou brut anyal equival a 19.519 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 9.495,4 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.964 ¬.

            Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/01/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 795 ¬ bruts d'increment salarial i 262,35 ¬ de cost social, el que fan un total de 1057,35 ¬.

            ADMINISTRATIU 2 ADSCRIT AL SERVEI D'OBRES (SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I ADMINISTRACIÓ)

            Ocupant: Sr. Joan Crespo

            Objectiu del lloc de treball:

            Donar suport administratiu al servei d'Obres.

            Funcions:

            1. Prepara documentació diversa dels projectes d'obres (enquadernacions, diligències d'aprovació, actes de replanteig, anuncis i publicació, seguiment de signatures, comunicats,...).
            2. Tramita els informes de valoració de les pliques i propostes d'adjudicació de les obres.
            3. Elabora modificacions de contractes.
            4. Tramita documents comptables i liquidacions i consulta l'estat de les partides pressupostàries.
            5. Rep, valora les dades, tramita i fa el seguiment de les factures i certificacions d'obra presentades al servei.
            6. Prepara la documentació per la C.M.I. de Serveis Territorials.
            7. Tramita, registra i fa el seguiment de decrets.
            8. Gestiona les bases de dades dels projectes i de la situació econòmica de les obres.
            9. Prepara les propostes de licitació que es remeten al Servei de Compres i Contractacions pels concursos, verificant en tot moment la correcció del procediment i la qualitat dels documents.
            10. Es fa càrrec del manteniment, difusió i publicitat dels concursos per comunicació directa amb els possibles contractista, ciutadans, centre cívics i associacions.
            11. Confecciona la memòria del servei amb les dades que li siguin facilitades.
            12. Actualitza dia a dia el calendari de les principals actuacions programades del servei ( actes de recepció, informació publica dels projectes, terminis presentació ofertes dels concursos d€obres).
            13. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant que els seus caps jeràrquics puguin encomanar-li .
            14. Proposta:

             FACTORS

             PROPOSTA

             FORM. I EXP.

             6

             SOL.PROB.

             6

             GEST.COORD.

             1

             ESF.FÍSIC

             0

             CONCENTR.

             4

             INICIATIVA

             4

             AUTONOMIA

             4

             VOL. ECON.

             0

             SUPERVIS. P.

             0

             COM. I IMATGE

             4

             TOTAL PUNTS

             29

             NIVELL RETRIB.

             11

             La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 29 punts, que correspon a un nivell retributiu 11. El sou brut anyal equival a 18.156,91 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 7.531,54 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 800.76 ¬.

             Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 466 ¬ bruts d'increment salarial i 153,78 ¬ de cost social, el que fan un total de 619,78 ¬.

             Novè.-

             Revisar els llocs de treball d'Administratius 1, 2 i 3 de la secció de Gestió Urbanística, Servei d'Urbanisme.

             ADMINISTRATIUS ADSCRITS AL SERVEI D'URBANISME (SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA)

             Objectiu del lloc de treball:

             Donar suport administratiu a tot el servei d'Urbanisme.

             ADMINISTRATIU 1 I 2:

             Ocupants: Sra. Dolors Banús, Sr. Lluís Briansó.

             Funcions:

             1. Gestionar i controlar tots els expedients administratius del servei, realitzant tots els tràmits des del seu inici fins a l'arxiu.
             2. Ordenar i sistematitzar, amb la creació de bases de dades, tota la informació relacionada amb els tràmits urbanístics que es realitzen en el Servei per a l'obtenció d'estadístiques de treball i paràmetres de ciutat.
             3. Confecció de propostes d'acords i decrets de determinats expedients.
             4. Resoldre amb els administrats les qüestions que es plantegin en relació a expedients i tràmits que els afectin, personal i telefònicament.
             5. Resoldre qüestions o problemes de tràmit relacionades amb el Registre de la Propietat. Interpretar i relacionar continguts d'escriptures públiques amb expedients administratius, en col·laboració i coordinació amb els Registres de la Propietat.
             6. Gestionar i resoldre temes puntuals amb altres serveis de la corporació i/o organismes externs a l'Ajuntament (Registre de la Propietat, notaris, Direcció General d'Urbanisme, Jutjats).
             7. Actualitzar el registre de recursos contenciosos administratius del servei, donant suport a advocats i tècnics externs que els defensen, preparant la documentació administrativa i tècnica requerida durant el procés, sota la direcció i coordinació de la Cap de la Secció.
             8. Col·laborar i donar suport administratiu a les seccions de Planejament .
             9. Col·laborar i treballar conjuntament amb els tècnics de Cadastre per a la gestió, coordinació i actualització de les dades de Planejament i Cadastre.
             10. Recerca i Investigació a l'Arxiu Històric sobre documentació i procediments urbanístics antics, per la seva relació amb diversos tràmits, amb coordinació i col·laboració amb els tècnics de l'Arxiu, i la Cap del Servei.
             11. Portar el control de l'agenda de la cap del servei i de l'adjunt al cap.
             12. Organitzar i posar al dia l'arxiu del servei.
             13. Qualsevol altra tasca de la categoria professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
             14. Proposta:

              FACTORS

              PROPOSTA

              FORM. I EXP.

              8

              SOL.PROB.

              7

              GEST.COORD.

              2

              ESF.FÍSIC

              0

              CONCENTR.

              4

              INICIATIVA

              4

              AUTONOMIA

              6

              VOL. ECON.

              0

              SUPERVIS. P.

              0

              COM. I IMATGE

              4

              TOTAL PUNTS

              35

              NIVELL RETRIB.

              13

              La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 35 punts, que correspon a un nivell retributiu 13. El sou brut anyal equival a 20.713 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà als seus ocupants, és de 10.689,44 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 3.158 ¬.

              Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 2.982 ¬ bruts d'increment salarial i 984,06 ¬ de cost social, el que fan un total de 3.966,06 ¬.

              ADMINISTRATIU 3 :

              Ocupant: Assumpta Triadó.

              Objectiu:

              Tramitar íntegrament els certificats de qualificació urbanística i de compatibilitat d'usos i tenir cura del registre d'entrades del servei.

              Funcions:

              1. Tramita els certificats de Qualificació Urbanística i de compatibilitat d'usos, des de l'entrada de la sol·licitud fins a l'empesa del certificat, coordinant aquesta tasca amb els tècnics emissors dels informes.
              2. Suport administratiu a la tècnica del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.
              3. Resoldre amb els administrats les qüestions que es plantegen en relació a les tasques que realitza, personal i telefònicament.
              4. Controla el registre d'entrades del servei d'Urbanisme i distribueix els documents.
              5. Realitza tasques administratives de suport a tot el servei, com ara l'arxiu.
              6. Col·laborar en l'organització i posta al dia de l'arxiu del Servei.
              7. Col·labora i dona suport administratiu a les seccions de Planejament.
              8. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
              9. Proposta:

               FACTORS

               PROPOSTA

               FORM. I EXP.

               7

               SOL.PROB.

               6

               GEST.COORD.

               1

               ESF.FÍSIC

               0

               CONCENTR.

               4

               INICIATIVA

               4

               AUTONOMIA

               5

               VOL. ECON.

               0

               SUPERVIS. P.

               0

               COM. I IMATGE

               4

               F.COMPLEM.

               0

               TOTAL PUNTS

               31

               NIVELL RETRIB.

               11

               La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 31 punts, que correspon a un nivell retributiu 11. El sou brut anyal equival a 18.156,91 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 7.531,54 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 800.76 ¬.

               Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 466 ¬ bruts d'increment salarial 153,78 ¬ de cost social, el que fan un total de 619,78 ¬.

               Desè.-

               Revisar el lloc de treball d'Administratiu del Servei d'Informació de Base, Departament d'Interior i Hisenda.

               ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE, DEPARTAMENT D'INTERIOR I HISENDA.

               Ocupant: Sra. Carme Rovira

               Objectiu del lloc de treball:

               Donar suport administratiu al Servei d'Informació de Base.

               Funcions:

               1. Obrir i distribuir el correu de la secció.
               2. Portar a terme l'atenció telefònica de la secció.
               3. Iniciar a petició dels tècnics d'informàtica i del cap del Servei d'Ìnformació de Base, els contractes de manteniment o serveis i vigilar la seva evolució administrativa a través dels diferents departaments
               4. Relació amb les empreses subministradores a nivell de factures emeses, procediment, evolució i tramitació dels contractes.
               5. Tramitar i fer el seguiment dels documents comptables.
               6. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
               7. Proposta:

                FACTORS

                PROPOSTA

                FORM. I EXP.

                6

                SOL.PROB.

                5

                GEST.COORD.

                1

                ESF.FÍSIC

                0

                CONCENTR.

                3

                INICIATIVA

                4

                AUTONOMIA

                5

                VOL. ECON.

                0

                SUPERVIS. P.

                0

                COM. I IMATGE

                4

                TOTAL PUNTS

                28

                NIVELL RETRIB.

                10

                La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 28 punts, que correspon a un nivell retributiu 10. El sou brut anyal equival a 17.356,15 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 4.528,23 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.152,41 ¬.

                Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 673 ¬ bruts d'increment salarial 222,09 ¬ de cost social, el que fan un total de 895,09 ¬.

                Onzè.-

                Revisar el lloc de treball d'Administratiu del Servei de Policia Local, Departament de Via pública.

                ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL, DEPARTAMENT DE VIA PUBLICA

                Ocupant: Sra. M. Jesús Valle Rodilla.

                Funcions:

                1. Realitza la gestió administrativa de les sessions d'educació viària.
                2. Tramita les propostes de sanció a la sotsdelegació de govern.
                3. Atén al públic.
                4. Fa tasques de recolzament a Objectes Perduts' i vehicles abandonats'.
                5. Dóna suport a la tramitació de citacions judicials.
                6. Arxiva documentació.
                7. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

                Proposta:

                FACTORS

                PROPOSTA

                FORM. I EXP.

                6

                SOL.PROB.

                6

                GEST.COORD.

                1

                ESF.FÍSIC

                0

                CONCENTR.

                4

                INICIATIVA

                4

                AUTONOMIA

                4

                VOL. ECON.

                0

                SUPERVIS. P.

                0

                COM. I IMATGE

                4

                TOTAL PUNTS

                29

                NIVELL RETRIB.

                11

                La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 29 punts, que correspon a un nivell retributiu 11. El sou brut anyal equival a 18.156,91 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 7.531.47 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.953,17 ¬.

                Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.139 ¬ bruts d'increment salarial 375,87 ¬ de cost social, el que fan un total de 1.514,82 ¬.

                Dotzè.-

                Revisar el lloc de treball de conserge ocupat pel Sr. Jaume Rey i canviar la seva denominació per la de conserge auxiliar de serveis' del Servei de Recursos Humans.

                CONSERGE-AUXILIAR DE SERVEIS

                Ocupant: Sr. Jaume Rey Rivas

                Objectiu del lloc de treball:

                Realitzar les tasques pròpies de conserge i donar suport de tasques auxiliars de tipus administratiu a Presidència.

                Funcions:

                1. Realitza les tasques que se li encomanin de tipus administratiu, com la classificació i arxiu de correspondència, informatització de dades, confecció de cartes, ensobrament i altres.
                2. Atén al públic i les trucades telefòniques externes i internes.
                3. Controla i distribueix la correspondència interna i de Correus per fer-la arribar on correspongui.
                4. Dóna i recull cartes als missatgers, registrant les devolucions i els lliuraments.
                5. Prepara els Salons de l'Ajuntament pels actes que s'hi hagin de celebrar i si s'escau, dóna suport.
                6. Qualsevol altra tasca de la categoria professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                7. Proposta :

                 FACTORS

                 PROPOSTA

                 FORM. I EXP.

                 5

                 SOL.PROB.

                 4

                 GEST.COORD.

                 1

                 ESF.FÍSIC

                 5

                 CONCENTR.

                 0

                 INICIATIVA

                 3

                 AUTONOMIA

                 3

                 VOL. ECON.

                 0

                 SUPERVIS. P.

                 0

                 COM. I IMATGE

                 4

                 TOTAL PUNTS

                 25

                 NIVELL RETRIB.

                 9

                 La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 25 punts, que correspon a un nivell retributiu 9. El sou brut anyal equival a 16.203,74 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 6.931,41 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.172.51 ¬.

                 Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/02/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.074 ¬ bruts d'increment salarial 354,42 ¬ de cost social, el que fan un total de 1.428,42 ¬.

                 Tretzè.-

                 Revisar el lloc de treball de telefonista del Departament d'Urbanisme, Obres i Llicències i canviar la seva denominació i enquadrament orgànic, passant a ser auxiliar de serveis adscrit al servei de Llicències'.

                 AUXILIAR DE SERVEIS ADSCRIT AL SERVEI DE LLICÈNCIES (UNITAT D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'EDIFICI DE VIDRE)

                 Ocupant: Sr. Jordi Fadó

                 Objectiu del lloc de treball:

                 Donar informació al públic i fer suport administratiu de tipus auxiliar.

                 Funcions:

                 1. Rebre i avisar de les visites concertades per les diferents persones del departament.
                 2. Distribuir la documentació interna de tots els serveis del Departament.
                 3. Atendre el públic en el cas de sol·licitar impresos.
                 4. Informar el ciutadà i orientar-lo en el cas que sol·liciti informació que estigui al seu abast.
                 5. Controlar les llicències que estan preparades per recollir i poder informar a les consultes telefòniques.
                 6. Desenvolupar tasques auxiliars com ara fotocòpies, ensobrar i altres.
                 7. Controlar i fer comandes de material.
                 8. Mantenir actualitzat i controlar el tauler d'anuncis de l'edifici de vidre.
                 9. Atendre la centraleta telefònica (provisional).
                 10. Obrir i tancar les portes i l'aire condicionat del Departament .
                 11. Rebre el públic que es dirigeix a la taula d'informació.
                 12. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                 13. Proposta:

                  FACTORS

                  PROPOSTA

                  FORM. I EXP.

                  5

                  SOL.PROB.

                  4

                  GEST.COORD.

                  1

                  ESF.FÍSIC

                  0

                  CONCENTR.

                  4

                  INICIATIVA

                  3

                  AUTONOMIA

                  4

                  VOL. ECON.

                  0

                  SUPERVIS. P.

                  0

                  COM. I IMATGE

                  4

                  TOTAL PUNTS

                  25

                  NIVELL RETRIB.

                  9

                  La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 25 punts, que correspon a un nivell retributiu 9. El sou brut anyal equival a 16.203,74 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 1.982,55 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 1.172,51¬.

                  Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 684 ¬ bruts d'increment salarial i 225,72 ¬ de cost social, el que fan un total de 909,72 ¬.

                  Catorzè.-

                  Revisar el lloc de treball de Coordinador de Suport, del Servei d'Informació de Base.

                  COORDINADOR DE SUPORT, DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE, DEPARTAMENT D'INTERIOR I HISENDA.

                  Ocupant: Sr. Ferran Moreno

                  Objectiu del lloc de treball:

                  Responsabilitzar-se que el suport a usuaris quant a sistemes informàtics o infrastructura tècnica acompleixi amb els nivells de servei desitjats, coordinant a un equip mixt de personal extern i intern.

                  Funcions:

                  1. Coordina la resolució d'incidències i sol·licituds amb els tècnics del seu equip i implementa noves metodologies de treball (seguiment del nivell de satisfacció, ...).
                  2. Coordina la implantació de nous servidors, de nova electrònica, nous productes, l'habilitació informàtica de noves dependències, ...
                  3. Manté relacions amb proveïdors per la compra de material i contractació de serveis, elaboració de plecs de condicions tècniques, seguiment de la contractació, ...
                  4. Es coordina amb l'àrea de projectes quan és necessari per assolir els objectius de la secció.
                  5. Participa en l'elaboració del Pla d'Actuació i Pressupost anual.
                  6. Atén consultes tècniques dels usuaris.
                  7. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                  8. Proposta:

                   FACTORS

                   PROPOSTA

                   FORM. I EXP.

                   11

                   SOL.PROB.

                   8

                   GEST.COORD.

                   6

                   ESF.FÍSIC

                   0

                   CONCENTR.

                   4

                   INICIATIVA

                   6

                   AUTONOMIA

                   7

                   VOL. ECON.

                   0

                   SUPERVIS. P.

                   4

                   COM. I IMATGE

                   7

                   TOTAL PUNTS

                   53

                   NIVELL RETRIB.

                   21

                   La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 53 punts, que correspon a un nivell retributiu 21. El sou brut anyal equival a 32.055 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 15.603,52 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 3.442 ¬.

                   Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 2.008 ¬ bruts d'increment salarial i 662,64 ¬ de cost social, el que fan un total de 2.670,64 ¬.

                   Quinzè.-

                   Revisar el lloc de treball de Tècnic mig de projectes i canviar la seva denominació per la de Cap de projectes de nivell 2.

                   CAP DE PROJECTES NIVELL 2, SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE, DEPARTAMENT D'INTERIOR I HISENDA.

                   Ocupant: Sra. Iolanda Vives

                   Objectiu del lloc de treball:

                   Planificar, dissenyar i realitzar nous projectes informàtics i tecnològics.

                   Funcions:

                   1. Estudia, dissenya i planifica la implementació dels projectes que se li assignin.
                   2. Revisa els projectes que estan en funcionament per determinar la seva utilitat i aplicabilitat real, la seva relació rendiment/cost, etc...
                   3. Analitza els requeriments per l'execució de projectes.
                   4. Subcontracta i supervisa els projectes que s'hagin d'externalitzar; cerca els proveïdors i estudia les diferents ofertes.
                   5. Realitza les tasques de suport de tercer nivell per a Help Desk que li siguin demandades.
                   6. Qualsevol altra tasca de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li pugin encomanar.
                   7. Proposta:

                    FACTORS

                    PROPOSTA

                    FORM. I EXP.

                    10

                    SOL.PROB.

                    8

                    GEST.COORD.

                    5

                    ESF.FÍSIC

                    0

                    CONCENTR.

                    4

                    INICIATIVA

                    6

                    AUTONOMIA

                    7

                    VOL. ECON.

                    0

                    SUPERVIS. P.

                    2

                    COM. I IMATGE

                    6

                    TOTAL PUNTS

                    48

                    NIVELL RETRIB.

                    19

                    La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 48 punts, que correspon a un nivell retributiu 19. El sou brut anyal equival a 28.613 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 12.161,96 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 3.256 ¬.

                    Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002, per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 1.898 ¬ bruts d'increment salarial i 626,34 ¬ de cost social, el que fan un total de 2.524,34 ¬.

                    Setzè.-

                    Revisar el lloc de treball de tècnic de logística del Servei de Recursos Humans, i canviar la seva denominació per la de tècnic d'Organització'.

                    TÈCNIC D'ORGANITZACIÓ DE LA SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ I QUALITAT, SERVEI DE RECURSOS HUMANS.

                    Ocupant: Vacant

                    Funcions:

                    1. Analitzar i dissenyar o redissenyar sistemes, processos, circuits i fluxos de funcionament essencials per a la corporació, amb l'objectiu d'assolir millores en paràmetre vitals com són: qualitat, senzillesa, accessibilitat, rapidesa i transparència.
                    2. Elaborar propostes de sistemes de treball que identifiquin les etapes i els procediments que regeixen la forma d'utilitzar els recursos per crear productes i/o serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris clients - ciutadans.
                    3. Seleccionar les tècniques més adients (benchmarking, anàlisi cost benefici, alternatives factibles amb factor risc, etc.) que permetin assolir els resultats més òptims per a la organització i reestructuració dels processos enfocats a l'usuari i orientats cap als resultats.
                    4. Conèixer els sistemes de gestió de la qualitat basats en normes ISO i EFQM.
                    5. Disseny de propostes que tinguin en compte: la formació dels equips humans de treball i la seva implicació en l'anàlisi i l'elaboració de solucions; les arquitectures informàtiques que possibilitin i facilitin els processos; els rendiments de les inversions proposades; les estratègies per a la implementació de les propostes; els sistemes d'avaluació dels projectes i dels resultats esperats; la incorporació de quadres de comandament que informen de l'estat d'execució dels projectes.
                    6. Disposar d'habilitats en la conducció i coordinació d'equips humans que possibilitin i facilitin l'anàlisi, proposta, implementació i avaluació dels sistemes i processos de treball proposats.
                    7. Assessorar els responsables dels departaments, serveis i seccions sobre alternatives en la optimització de recursos per obtenir l'acceptació de noves implantacions i sistemes d'informació.
                    8. Impulsar, motivar i dinamitzar l'equip humà que es pugui posar a la seva disposició, establint i estandarditzant els mètodes de treball, les normes d'eficàcia i els controls, a fi d'obtenir l'òptim rendiment individual i la seva professionalització i integració als objectius de l'Ajuntament.
                    9. Qualsevol altra tasca, de la categoria professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

                    Proposta:

                    FACTORS

                    PROPOSTA

                    FORM. I EXP.

                    11

                    SOL.PROB.

                    7

                    GEST.COORD.

                    1

                    ESF.FÍSIC

                    0

                    CONCENTR.

                    4

                    INICIATIVA

                    6

                    AUTONOMIA

                    7

                    VOL. ECON.

                    0

                    SUPERVIS. P.

                    0

                    COM. I IMATGE

                    6

                    TOTAL PUNTS

                    42

                    NIVELL RETRIB.

                    17

                    El lloc de treball té un total de 42 punts, el que suposa un nivell retributi 17. La retribució bruta anyal que li correspon és de 25.357 ¬. Quan es cobreixi es procedirà a la corresponent dotació pressupostària.

                    Dissetè.-

                    Revisar el lloc de treball de Cap de la secció de Gestió urbanística, Servei d'Urbanisme.

                    CAP DE LA SECCIÓ DE GESTIO URBANISTICA

                    Ocupant: Vacant

                    Objectiu del lloc de treball:

                    Dirigir la secció jurídica i tècnica de gestió urbanística.

                    Funcions:

                    1. Dirigir l'activitat administrativa de la secció, coordinant totes les tasques en tràmit.
                    2. Dirigir, coordinar, proposar millores i impulsar les bases de dades del Servei d'Urbanisme.
                    3. Revisar periòdicament els procediments del Servei per la seva millora i adequació a les noves tecnologies.
                    4. Coordinar i supervisar les tasques jurídiques de professionals externs, en relació als recursos contenciosos administratius.
                    5. Representar i defensar l'Ajuntament en els processos judicials que es gestionen al Servei d'Urbanisme.
                    6. Informar jurídicament i fer propostes de resolució i de gestió d'acord amb les lleis i reglaments.
                    7. Tramitar expedients d'adquisició de sòl o d'edificació, d'expropiació.
                    8. Supervisar i fer el seguiment de l'acompliment dels convenis urbanístics.
                    9. Participar en comissions i consells municipals per raó del seu càrrec.
                    10. Coordinar i executar qüestions relacionades amb els registres de la propietat, Notaries, Jurat d'Expropiació, Departament d'Urbanisme de la Generalitat, etc.
                    11. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li pugin encomanar.

                    FACTORS

                    PROPOSTA

                    FORM. I EXP.

                    12

                    SOL.PROB.

                    9

                    GEST.COORD.

                    7

                    ESF.FÍSIC

                    0

                    CONCENTR.

                    5

                    INICIATIVA

                    7

                    AUTONOMIA

                    9

                    VOL. ECON.

                    0

                    SUPERVIS. P.

                    4

                    COM. I IMATGE

                    8

                    DISPONIBILITAT/DEDICACIÓ

                    1

                    TOTAL PUNTS

                    62

                    NIVELL RETRIB.

                    25

                    El lloc de treball té un total de 62 punts i li correspon per tant un nivell retributiu 25. La retribució bruta anyal que li correspon és de 38.103 ¬. Quan es cobreixi es farà la corresponent dotació pressupostària.

                    Divuitè.-

                    Crear un lloc de treball de tècnic especialista d'Informació i Delineació, Servei d'Urbanisme.

                    TÈCNIC ESPECIALISTA D'INFORMACIÓ I DELINEACIÓ

                    Ocupant: Vacant.

                    Objectiu del lloc de treball:

                    Donar suport tècnic als tècnics de planejament i de gestió .

                    Funcions:

                    1. Atenció al públic donant informació relativa al planejament urbanístic, a les figures de planejament en tràmit, a les condicions d'edificació i llicències d'obres, etc.
                    2. Manteniment i actualització de cartografia del Pla General, incorporant les figures de planejament desenvolupades i aprovades definitivament.
                    3. Confecció, posta en marxa i manteniment d'un SIG de planejament urbanístic, d'acord amb la base de dades del servei d'urbanisme.
                    4. Coordinació amb el SIB de cara al subministrament de cartografia de base per al nou planejament.
                    5. Col·laboració com a delineant en els treballs de planejament i gestió urbanística que se li assignin.
                    6. Qualsevol altra tasca, de la categoria professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                    7. Proposta:

                     FACTORS

                     PROPOSTA

                     FORM. I EXP.

                     8

                     SOL.PROB.

                     7

                     GEST.COORD.

                     2

                     ESF.FÍSIC

                     0

                     CONCENTR.

                     4

                     INICIATIVA

                     5

                     AUTONOMIA

                     5

                     VOL. ECON.

                     0

                     SUPERVIS. P.

                     0

                     COM. I IMATGE

                     6

                     TOTAL PUNTS

                     37

                     NIVELL RETRIB.

                     15

                     El lloc de treball té un total de 37 punts i li correspon un nivell retributiu 15. La retribució anyal que li correspon és de 23.070 ¬. Quan es cobreixi es procedirà a la corresponent dotació pressupostària.

                     Dinovè.-

                     Crear el lloc de treball de Tècnic mig del Servei de la Policia Local, Departament de Via Pública.

                     TÈCNIC MIG DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL, DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA.

                     Ocupant: Vacant

                     Objectiu del lloc de treball:

                     Disseny i seguiment de projectes i programes de la Policia Local i del seu Pla de Qualitat i Millora continua.

                     Funcions:

                     1. Gestiona la base de dades, estadística i representació cartogràfica del Mapa Delictiu
                     2. Fa la gestió de la base de dades i estadística del Mapa d'Accidents
                     3. Gestiona la base de dades informàtica i fotogràfica dels detinguts al dipòsit municipal
                     4. Elabora informes i dissenya les presentacions públiques (P.A.M., memòries, etc.)
                     5. Col.labora amb els comandaments de la Policia Local (cap, sotscap, sotsinspectors) en la realització d'estudis i projectes
                     6. Dissenya i executa noves línies de treball relacionades amb l'estadística i l'anàlisi d'informació
                     7. Dissenya i elabora els indicadors mensuals d'activitat
                     8. Fa el seguiment de diverses incidències: recursos destinats a actes públics, absentisme laboral, compliment del P.A.M., etc.)
                     9. Qualsevol altra funció de la comptència professional de l'ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                     10. Proposta:

                      FACTORS

                      PROPOSTA

                      FORM. I EXP.

                      8

                      SOL.PROB.

                      7

                      GEST.COORD.

                      2

                      ESF.FÍSIC

                      0

                      CONCENTR.

                      4

                      INICIATIVA

                      5

                      AUTONOMIA

                      5

                      VOL. ECON.

                      0

                      SUPERVIS. P.

                      0

                      COM. I IMATGE

                      6

                      TOTAL PUNTS

                      37

                      NIVELL RETRIB.

                      15

                      El lloc de treball té un total de 37 punts i li correspon per tant un nivell retributiu 15. El sou brut anyal que li correspon és de 23.070 ¬. En el moment que es cobreixi, es procedirà a la corresponent dotació pressupostària.

                      Vintè.-

                      Crear el lloc de treball d'Enginyer d'Activitats, de la secció d'Activitats, Servei de Llicències.

                      ENGINYER DE LA SECCIÓ D'ACTIVITATS, SERVEI DE LLICÈNCIES, DEPARTAMENT URBANISME, OBRES, LLICÈNCIES.

                      Ocupant: Sr. Francisco Gómez

                      Objectiu del lloc de treball:

                      Gestionar i impulsar els expedients d'activitats i ocupació de la via pública i realitzar totes les actuacions tècniques que se'n derivin.

                      Funcions:

                      1. Revisa, informa i qualifica expedients de llicències d'activitats.
                      2. Inspecciona activitats i realitza l'acta de posta en marxa.
                      3. Informa i inspecciona expedients de denúncies.
                      4. Informa i inspecciona expedients d'obres menors associades a activitats.
                      5. Informa i inspecciona expedients de permisos d'aigües residuals.
                      6. Informa i inspecciona xpedients d'ocupació de via pública (pirotència, terrasses, tendals, ...).
                      7. Executa sancions de precinte d'activitats i equips.
                      8. Elabora informes per altres departaments municipals relacionats amb la secció d'activitats.
                      9. Informa el ciutadà (titulars, tècnics, veïns) d'aspects tècnics relacionats amb les llicències d'activitats i amb les denúncies que es generen.
                      10. Realitza mesures sonomètriques i de vibracions.
                      11. Realitza plànols de serveis relacionats amb activitats.
                      12. Redacta ordenances i documents.
                      13. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics puguin encomanar-li.
                      14. Proposta:

                       FACTORS

                       PROPOSTA

                       FORM. I EXP.

                       10

                       SOL.PROB.

                       7

                       GEST.COORD.

                       4

                       ESF.FÍSIC

                       0

                       CONCENTR.

                       5

                       INICIATIVA

                       6

                       AUTONOMIA

                       7

                       VOL. ECON.

                       0

                       SUPERVIS. P.

                       2

                       COM. I IMATGE

                       6

                       TOTAL PUNTS

                       47

                       NIVELL RETRIB.

                       19

                       La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 47 punts, que correspon a un nivell retributiu 19. El sou brut anyal equival a 28.613 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 8.878,58 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 3.916 ¬.

                       Aquests valors s'aplicaran amb efectes d'1/06/2002 , per tant, pressupostàriament representa pel 2002 un total de 2.284 ¬ bruts d'increment salarial i 753,72 ¬ de cost social, el que fan un total de 3.037,72 ¬.

                       Vint-i-unè.-

                       Crear un lloc d'Arquitecte de Planejament, de la secció de Planejament, Servei d'Urbanisme.

                       ARQUITECTE DE PLANEJAMENT

                       Ocupant : Vacant.

                       Objectiu del lloc de treball:

                       Redactar, coordinar, seguir i supervisar les operacions urbanístiques tant d'iniciativa pública com privada.

                       Funcions:

                       1. Direcció i/o redacció de figures de planejament urbanístic: modificacions de Pla General, Plans Especials d'Infrastructures, PEMU, PERI, etc.
                       2. Gestionar el desenvolupament urbanístic de les operacions de transformació o millora urbana, amb relació directa amb promotors i/o veïns afectats.
                       3. Redacció de normes, estudis ecocòmic-financers, sistemes de gestió, etc., dels plans i projectes de redacció interna municipal.
                       4. Col·laborar en la definició d'estratègies urbanístiques en temes d'àmbit global de la ciutat.
                       5. Control, seguiment i informes, de diferents figures de planejament d'iniciativa privada. Informes d'al·legacions.
                       6. Dirigir la redacció d'informes interns municipals de valoracions, expropiacions, patrimoni, cessions, contenciosos i urbanístics en general.
                       7. Dirigir la redacció de : Certificats de Qualificació Urbanística, Certificats de compatibilitat amb el planejament, trasllat de càrregues, definició d'alineacions i rasants, etc.
                       8. Atendre i informar del contingut dels documents del Pla General i Planejament derivat als ciutadans i als promotors interessats en el desenvolupament dels diferents sectors al seu càrrec.
                       9. Organització, control i seguiment de les bases de dades urbanístiques, amb el manteniment del planejament actualitzat i la implantació d'un sistema d'informació geogràfica en base a AutoCad Map 2000.
                       10. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                       11. FACTORS

                        PROPOSTA

                        FORM. I EXP.

                        12

                        SOL.PROB.

                        8

                        GEST.COORD.

                        5

                        ESF.FÍSIC

                        0

                        CONCENTR.

                        5

                        INICIATIVA

                        7

                        AUTONOMIA

                        8

                        VOL. ECON.

                        4

                        SUPERVIS. P.

                        1

                        COM. I IMATGE

                        8

                        F.COMPLEM.

                        2

                        TOTAL PUNTS

                        60

                        NIVELL RETRIB.

                        24

                        El lloc de treball té un total de 60 punts i li correspon un nivell retributiu 24. La retribució bruta anyal és de 36.894 ¬. Quan es cobreixi aquesta vacant, es procedirà a la corresponent dotació pressupostària.

                        Vint-i-dosè.-

                        Modificar el Complement específic del lloc de Tècnic Mig de Sanitat 1, del Servei de Sanitat i Serveis Socials, ocupat per la Sra. M. Eugènia Serra i Pujol, atorgant-li un NR 18 i el Complement específic del lloc de Tècnic Mig de Sanitat 2, del mateix servei, ocupat per la Sra. M. Teresa Torres Fernández atorgant-li un nivell retributiu 17.

                        Revisar les condicions del lloc de treball d'Oficial Sanitari de la Secció de Protecció i Promoció de la Salut, d'acord amb l'acta de la CVLT, modificant les seves característiques en el sentit següent:

                        OFICIAL SANITARI SECCIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT

                        Ocupant: Sra. Glòria Bosch

                        Funcions:

                        1. Assessora, orienta i informa al ciutadà des de la Unitat de suport i Gestió tècnica de la secció.
                        2. Coordina el Pla de comunicació i millora de la secció.
                        3. Dissenya, planifica i aplica programes en l'àmbit de la secció.
                        4. Dissenya i manté al dia els protocols d'actuació de cadascún dels programes i els sistematitza.
                        5. Dóna assessorament als professionals de la secció.
                        6. Fa la recerca, gestiona i processa la informació
                        7. Manté la relació amb els serveis externs.
                        8. Fa el tractament de dades i obté els indicadors estadístics d'avaluació sobre els objectius, activitats i programes.
                        9. Elabora memòries.
                        10. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.
                        11. Proposta:

                         FACTORS

                         PROPOSTA

                         FORM. I EXP.

                         7

                         SOL.PROB.

                         6

                         GEST.COORD.

                         1

                         ESF.FÍSIC

                         0

                         CONCENTR.

                         4

                         INICIATIVA

                         5

                         AUTONOMIA

                         5

                         VOL. ECON.

                         0

                         SUPERVIS. P.

                         0

                         COM. I IMATGE

                         4

                         TOTAL PUNTS

                         32

                         NIVELL RETRIB.

                         12

                         La puntuació atorgada a aquest lloc de treball, és de 32 punts, que correspon a un nivell retributiu 12. El sou brut anyal equival a 19.519 ¬ bruts. El complement específic anyal que li correspondrà al seu ocupant, és de 3.700,3 ¬ bruts. La diferència que suposa és de 2.784 ¬.

                         El sou brut anyal que li correspondrà al Tècnic mig de Sanitat 1, és de 27.217 ¬. El complement específic és de 9.200 ¬ l'any. El sou brut anyal que li correspondrà al Tècnic mig de Sanitat 2, és de 25.357 ¬. El complement específic és de 7.340.3 ¬ l'any.

                         Totes aquestes modificacions es realitzen en virtut dels acords presos a la compareixença que consta a l'expedient, per adequar les condicions laborals que tenien derivades de la subrogació que va fer l'Ajuntament del PASS i tindran efecte d'1 de gener de 2002.

                         Pressupostàriament representa pel 2002 un total de 12.206 ¬ bruts d'increment salarial i 6.064 ¬ de cost social, el que fan un total de 18.270 ¬.

                         Vint-i-trezè.-

                         Crear un lloc de treball de Cap de Projectes de nivell 1 de la Secció d'Informàtica, Servei d'Informació de Base, amb les mateixes característiques del que ja existeix, és a dir:

                         CAP DE PROJECTES NIVELL 1:

                         Forma de provisió: Concurs de mèrits entre personal funcionari de carrera, Tècnic Superior Informàtic, de l'Escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, categoria Titulat Superior (grup A).

                         Ocupant: Vacant

                         Objectiu del lloc de treball:

                         Planificar, dissenyar i realitzar nous projectes informàtics i tecnològics a desenvolupar en diferents entorns i plataformes, tenint cura de la integritat, seguretat i homogeneització de la informació emmagatzemada.

                         Funcions:

                         1. Estudia els projectes que se li assignin, dissenyant-los, determinant els recursos tecnològics i econòmics necessaris, planificant la seva implementació.
                         2. Revisa els projectes que estiguin en funcionament per determinar la seva utilitat i aplicabilitat real, la seva relació rendiment/cost, etc...
                         3. Analitza els requeriments per l'execució de projectes, estudia la viabilitat d'implementar noves tecnologies, recerca fonts d'informació tecnològiques, ...
                         4. Subcontracta i supervisa els projectes que s'hagin d'externalitzar; cerca els proveïdors i estudia les diferents ofertes.
                         5. Realitza les tasques de suport de tercer nivell per a Help Desk que li siguin demandades, amb la planificació i dedicació acordada.
                         6. Qualsevol altra tasca de la competència professional de l'ocupant, que els seus caps jeràrquics li pugin encomanar.
                         7. Proposta:

                          FACTORS

                          PROPOSTA

                          FORM. I EXP.

                          11

                          SOL.PROB.

                          9

                          GEST.COORD.

                          5

                          ESF.FÍSIC

                          0

                          CONCENTR.

                          5

                          INICIATIVA

                          7

                          AUTONOMIA

                          7

                          VOL. ECON.

                          0

                          SUPERVIS. P.

                          2

                          COM. I IMATGE

                          7

                          TOTAL PUNTS

                          53

                          NIVELL RETRIB.

                          21

                          El lloc de treball té un total de 53 punts i li correspon un nivell retributiu 21, que equival a 32.055 ¬ any. Quan sigui proveït es consignarà la corresponent dotació pressupostària.

                          Vint-i-quatrè.-

                          Modificar els requisits de participació per proveir el lloc de treball de Cap de la Secció d'Activitats, en el sentit que pugui ser ocupat per personal funcionari de carrera enginyer superior (grup A) o bé enginyer tècnic (grup B).

                          Vint-i-cinquè-

                          Modificar la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de tots els punts anteriors.

                          Vint-i-sisè.-

                          Declarar l'excepcionalitat i singularitat de les modificacions acordades.

                          Vint-i-setè.-

                          L'aplicació econòmica que es desprèn de les modificacions i creacions contingudes als punts anteriors anirà a càrrec de les partides següents:

                          LLOC DE TREBALL

                          OCUPANT

                          SALARIS

                          PARTIDA SALARIS

                          SEG.SOCIAL

                          PARTIDA SEG.SOC.

                          Adminstratiu Servei Policia Local

                          M.Jesús Valle

                          1.139,00

                          22000 222 12100

                          375,87

                          22000 311 16000

                          Administratiu Servei Tresoreria

                          Assumpta Paris

                          1.193,00

                          32100 611 12100

                          393,69

                          32100 311 16000

                          Administratiu Servei Compres i Contr.

                          Mercé Baeza

                          1.139,00

                          34100 121 12100

                          375,87

                          34100 311 16000

                          conserge-auxiliar de serveis

                          Jaume Rey

                          1.074,00

                          35000 121 12100

                          354,42

                          35000 311 16000

                          Administratiu Servei Informació de B.

                          Carme Rovira

                          673

                          36000 121 12100

                          222,09

                          36000 311 16000

                          Coordinador de Suport

                          Ferran Moreno

                          2.008,00

                          36000 121 12100

                          662,64

                          36000 311 16000

                          Cap de projectes de nivell 2

                          Iolanda Vives

                          1.898,00

                          36000 121 12100

                          626,34

                          36000 311 16000

                          Cap Servei Gestió Econòmica

                          Mariela Gonzalez

                          6.355,00

                          38100 121 12100

                          -

                          -

                          Administratiu Servei Gestió Econòmica

                          Albert Roldán

                          1.139,00

                          38100 121 12100

                          375,87

                          38100 311 16000

                          Cap de la secció de Patrimoni

                          Joan Montero

                          7.591,00

                          38100 121 12100

                          2.505,03

                          38100 311 16000

                          Assessora jurídica de la S.de Patrimoni

                          Mireia Bermejo

                          2.284,00

                          38100 121 12100

                          753,72

                          38100 311 16000

                          Delineant de la secció de Patrimoni

                          Pere Grivé

                          2.161,00

                          38100 121 12100

                          713,13

                          38100 311 16000

                          Cap Servei Ingressos i Tresorer

                          Ramon Viader

                          6.355,00

                          39100 121 12100

                          -

                          -

                          auxiliar de serveis

                          Jordi Fadó

                          684

                          40000 432 13000

                          225,72

                          40000 311 16000

                          Administratiu Servei d'Obres

                          Montse Coto

                          795

                          42000 432 12100

                          262,35

                          42000 311 16000

                          Administratiu Servei d'Obres

                          Joan Crespo

                          466

                          42000 432 12100

                          153,78

                          42001 311 16000

                          Administratiu Servei Urbanisme

                          Lluis Briansó

                          1.491,00

                          42000 432 12100

                          492,03

                          42001 311 16000

                          Administratiu Servei Urbanisme

                          Dolors Banús

                          1.491,00

                          42000 432 12100

                          492,03

                          42001 311 16000

                          Administratiu Servei Urbanisme

                          Assumpta Triadó

                          466

                          42000 432 12100

                          153,78

                          42001 311 16000

                          Cap Servei d'Obres

                          Lluis Gibert

                          1.883,00

                          42000 511 12100

                          -

                          -

                          Enginyer d'Activitats

                          Francisco Gómez

                          2.284,00

                          43000 431 12100

                          753,72

                          43000 311 16000

                          Oficial Sanitari, TM Salut 1i2

                          G.Bosch, E. Serra, MT.Torres

                          12.206,00

                          65000 413 13000

                          6064

                          65000 311 16000

                          TOTAL SALARI:

                          56.775,00

                          TOTAL SS:

                          15956,08

                          TOTAL:

                          72.731,08

                          Vint-i-vuitè.-

                          Publicar el corresponent anunci al B.O.P i notificar la present resolució a les persones interessades, els seus caps jeràrquics corresponents, Intervenció de Fons i Nòmina."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 16, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14) i del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          Vots en contra: Cap.

                          Abstencions: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponents als membres del grup municipal Popular (4).

                          CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

                          -Servei d'Obres-

                          12 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC D'ASSÍS.

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "Vist el "Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assís", redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, conjuntament amb els tècnics municipals del servei d€Obres, que té per objecte la reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assís, des de la muralla dels Genovesos fins a la plaça de Santa Maria, convertint aquest vial en un espai residencial i comercial amb presència mínima de vehicles, on s'eliminen voreres i calçades amb la pavimentació continua de pedra granítica en la seva totalitat, seguint el criteri de les diverses intervencions que s€han executat en aquest sentit al centre històric de la ciutat, amb un pressupost d€execució per contracte de 174.966,38 Euros IVA inclòs.

                          L'àmbit d€aquesta actuació es de 662,10 m2.

                          Atès que aquest projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents mínims que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres locals ordinàries.

                          Atès l'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals sobre el procediment que s'ha d'observar per a l'aprovació dels projectes d'obres.

                          Atès l€article 22.2 ñ) de la Llei 11/99 de 21 d€abril de modificació de la Llei 7/85 de 2 d€abril Reguladora de bases de règim local sobre les competències del ple municipal per aprovar els projectes d€obres no previstos en el pressupost municipal.

                          El Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres, que signa, proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents, acords:

                          Primer.-

                          Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assís", redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, conjuntament amb els tècnics adscrits al servei d€Obres, que té per objecte la reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assís, des de la muralla dels Genovesos fins a la plaça de Santa Maria, seguint el mateix criteri de les diverses intervencions que s€han executat al centre històric de la ciutat, amb un pressupost d'execució per contracte 174.966,38 ¬, IVA inclòs.

                          L'àmbit d€aquesta actuació és de 662,10 m2.

                          Segon.-

                          Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l€article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

                          Tercer.-

                          Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment i de Mobilitat als efectes oportuns"

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          -Servei d'Urbanisme-

                          13 APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE MATARÓ, ÀMBIT SECTOR PERI 04 "LEPANTO/GRAVINA".

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "El Ple Municipal, en sessió de 7 de febrer de 2002, va aprovar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta l'àmbit del PERI-04 "sector LEPANTO-GRAVINA" i preveu una reconversió del PERI en una Unitat d'Actuació de nova creació i publicar-los d'acord amb l'article 125 del Reglament de Planejament.

                          Sotmès el document al període d'informació pública de 30 dies, resulta que s'ha presentat un escrit de suggeriments, per part del Sr. Jaume Pallaroles i Caurel en representació de L'ESCOLA PIA DE CATALUNYA (22/3/2002) en el que es fa els següents plantejaments:

                          • Que l'Escola Pia de Catalunya és propietària de la parcel·la situada a la subzona 6b11 del PERI-02 Cafè de mar .
                          • Que en compliment de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent 96 han de garantir la reserva de 61 places d'aparcament que no estan incloses dins l'àmbit de la seva propietat i que per tant haurien de situar-se si fos possible dins l'àmbit del PERI-02 o en una zona propera.
                          • Que a aquests efectes han dipositat la corresponent fiança.
                          • Que al document de la modificació del Pla General de l'àmbit Cafè de mar/Cooperativa agrària/ Fàbrica Cabot i Barba no s'ha previst suficient espai d'aparcament per a poder-hi ubicar les 61 places necessàries.
                          • Que donat la proximitat del PERI-04 al PERI-02 es prengui en consideració la possibilitat que l'escola Pia pugui construir o comprar les 61 places d'aparcament dins de l'àmbit del PERI-04.

                          No hi ha lloc al suggeriment presentat tota vegada que:

                          Primer.- El document de la modificació puntual del PGO Cafè de Mar/ Cooperativa agrària/ fàbrica Cabot i Barba, aprovat en data 10/01/02 és un Avanç de modificació. Es a dir, conté els criteris i objectius que regiran el desenvolupament d'aquest sector, mitjançant un avanç de la qualificació i de l'ordenació proposada, però serà en el document de l'aprovació inicial on es concreti i detalli tot l'abast de la modificació.

                          No obstant això, en aquest document tant a la planta pàrking de l'avantprojecte arquitectònic com en el plànol d'avanç de qualificació proposada es recull la necessitat d'aparcament en aquesta zona i es possibilita la utilització del subsòl de la zona verda per la construcció d'un aparcament soterrani (clau V/Ca).

                          El nivell de definició propi d'un document d'Avanç, no permet concretar més.

                          Segon.- Respecte a la Modificació del PGO al sector del PERI-04 Lepanto-Gravina, el seu objectiu consisteix en fixar una ordenació de l'edificació privada que s'integri a l'entorn construït on està ubicada tot garantint un accés en condicions al nou equipament de cessió de l'interior d'illa, no essent la construcció d'aparcament més enllà del que exigeig el propi Pla General, un objectiu prioritari.

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 55, 57 i 59 del Text Refós Urbanístic Català (DL. 1/90 de 12/7), 126 del Reglament de Planejament, 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

                          PRIMER

                          : Aprovar inicialment de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta l'àmbit del PERI-04 "sector LEPANTO-GRAVINA .

                          SEGON:

                          Donar resposta a l'escrit de suggeriments presentat per L'ESCOLA PIA DE CATALUNYA, segons els arguments que conté la part expositiva precedent.

                          TERCER:

                          Suspendre l'atorgament de llicències de conformitat amb els articles 41 i 42 de la Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en matèria Urbanística, de 12 de juliol de 1990.

                          QUART:

                          Sotmetre el document tècnic a un període de d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals

                          CINQUÈ:

                          Notificar els precedents acords als interessats i als municipis limítrofes."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          14 APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE MATARÓ ÀMBIT RONDA BARCELÓ, FASE 1 (UA-43 "CAN FONT")

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "El Ple Municipal, en sessió de 13 de desembre de 2001, va aprovar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que compren els dos sectors de planejament de l'entorn de la Ronda Barceló: el "Pla Especial de la Ronda Barceló" i la "Unitat d'Actuació 43 Can Font".

                          L'objectiu de la present proposta de modificació es desenvolupar l'avanç de modificació només en l'àmbit corresponent a Can Font (UA 43), respectant totes les determinacions de l'avanç. El motiu de separar la tramitació d'ambdós sectors, com es justifica en la Memòria del document, és la dificultat de l'execució simultània dels dos sectors implicats en l'avanç de la modificació i la molt diferent estructura de la propietat (única a Can Font i "triturada" a la ronda). Tot i això, la tramitació separada d'aquesta modificació, anirà seguida de la corresponent modificació del Pla General a l'àmbit del Pla Especial de la Ronda Barceló.

                          L'Avanç de Modificació Puntual del Pla General s'ha sotmès al període d'informació pública de 30 dies, en el qual s'han presentat dos suggeriments que fan referència a tots dos aspectes del Pla Especial de la Ronda Barceló però que no qüestionen ni els objectius ni l'ordenació del conjunt. Tal i com es recull a la Memòria del document que s'aprova, com sigui que els esmentats suggeriments no afecten a la UA 43 de Can Font que ara es modifica, es contestaran en el marc de la tramitació de la modificació del Pla General corresponent a la Ronda Barceló que, com s'ha dit, es tramitarà posteriorment.

                          Els objectius comuns de tots dos sectors segons el Pla General es concreten en la transformació dels actuals usos industrials en residencials, l'ampliació de la secció de la ronda i l'ordenació conjunta de tot el sector. A més el Pla General preveu un pas soterrat que, seguint la traça de la ronda, arriba fins al port de Mataró.

                          Amb la modificació que es proposa a més es fixa, entre d'altres objectius, "la potenciació de la ronda com a eix comercial i de serveis" i "la millora de la relació de la ciutat amb el port amb un nou pas soterrat per a vianants". Paral·lelament també es proposa un nou equilibri entre beneficis i càrregues urbanístiques augmentant lleugerament l'edificabilitat global dels sectors i incrementant proporcionalment les seves obligacions, per tal d'assumir el cost del nou pas soterrat i part de les infrastructures de mobilitat necessàries en una transformació d'aquest ordre.

                          Tal i com conté l'Avanç, també es preveu regularitzar els àmbits dels dos sectors delimitats pel Pla General, traspassant de l'un a l'altre un solar de forma irregular que, tot i formar part de la illa delimitada pels carrers Thos i Codina, Cooperativa, Ronda Barceló i Avinguda Maresme, constituïda majoritàriament per la UA 43, pertany a l'àmbit del Pla Especial de la ronda, condicionant l'ordenació de manera poc racional.

                          En resum, els objectius d'aquesta primera Modificació Puntual del Pla General són, a més de regularitzar els àmbits dels dos sectors veïns delimitats pel Pla General, adequar les determinacions de la UA 43 de can Font a la nova proposta d'ordenació conjunta de la ronda recollida a l'Avanç de Planejament aprovat, augmentant lleugerament la seva edificabilitat i establint un equilibri proporcionat entre els nous beneficis i les noves càrregues urbanístiques que haurà d'assumir aquest sector.

                          Les determinacions de la Unitat d'Actuació "UA 43 - Can Font" amb la modificació que es proposa son les que figuren en les fitxes normatives que conté la documentació de l'annex normatiu de la Modificació, de la qual en destaquem que:

                          - La superfície del sector de planejament és de 7.1001 m² .

                          - Els percentatges i superfícies de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus de sistemes així com les superfícies i percentatges de sòl d'aprofitament privat d'aquesta unitat d'actuació seran els següents

                          Viari 1.434 m²

                          RESERVES DE SÒL PÚLIC 1.434 m² 20,48%

                          1c 2.240 m²

                          1c15 3.327 m²

                          SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT 5.567 m² 79,52%

                          - La Unitat d'Actuació s'executarà pel sistema de compensació i assumirà com a càrregues urbanístiques, a més del sòl destinat a vial, una càrrega específica consistent en la participació en les noves càrregues urbanístiques definides en la modificació.

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 55, 57 i 59 del Text Refós Urbanístic Català (DL. 1/90 de 12/7), 126 del Reglament de Planejament, 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

                          PRIMER

                          : Aprovar inicialment de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a la Unitat d'Actuació 43 de "Can Font".

                          SEGON:

                          Suspendre l'atorgament de llicencies de conformitat amb el que disposen els articles 41 i 42 de la Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en matèria Urbanística, de 12 de juliol de 1990, a excepció feta d'aquelles llicencies que essent compatibles alhora amb el planejament vigent i que està en tràmit de modificació es refereixin a l'àmbit de l'Estudi de Detall aprovat per acord de Ple de data 7 de març de 2002.

                          TERCER:

                          Sotmetre el document tècnic a un període de d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

                          QUART:

                          Notificar els precedents acords als interessats i als municipis limítrofes."

                          El Sr. Genís Carbó, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, lamenta l'estil d'improvisació del govern municipal en el front marítim, exemple del qual és aquesta modificació, propiciada per l'interès d'un promotor concret i que suposa un notable augment d'edificabilitat, en concret 5.000 m2 de sostre. A més se'ls ha explicat que l'augment es justifica en la major contribució dels propietaris en la realització d'obres d'urbanització extraordinàries, però aquestes encara avui no s'han concretat. Per tant votaran contra la proposta com ja van fer a l'aprovació de l'avanç del pla.

                          El Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, considera que el govern hauria de confirmar que la tramitació avançada del planejament de la unitat d'actuació de Can Font no significa que no s'hagi de subjectar a les càrregues urbanístiques del conjunt del sector de la Ronda Barceló, en virtut del principi d'equidistribució dels costos d'urbanització.

                          El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta la seva preocupació de què en aquest cas no es faci un tracte preferencial al promotor, i per tant anuncia l'abstenció del seu grup.

                          El Sr. Arcadi Vilert respon que abans de què es porti a l'aprovació provisional aquesta modificació del Pla General, ja s'haurà signat un conveni amb la propietat d'aquest sector on es detallaran les càrregues i la forma de càlcul respecte als beneficis del planejament. Pel que fa a la intervenció del Sr. Carbó demana que no miri la proposta des del punt de vista del creixement de l'edificabilitat sinó de com es pot integrar aquesta sense problemes en un vial de 35 m. d'amplada i de com les plusvalues generades revertiran a la comunitat en forma de millors serveis urbanístics.

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 16, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14) i del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          Vots en contra: 7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

                          Abstencions: 4, corresponents als membres del grup municipal Popular.

                          15 APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE MATARÓ ENTORN EQUIPAMENT ANTIC HOSPITAL.

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "El Ple Municipal, en sessió de 7 de març de 2002, va aprovar els treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a l'entorn de l'equipament de l'antic Hospital i publicar-los d'acord amb l'article 125 del Reglament de Planejament.

                          Sotmès el document al període d'informació pública de 30 dies, resulta que s'ha presentat un escrit de suggeriments, per part del Sr. Joaquim Valls Carreras (19/04/2002) en el que es fa els següents plantejaments:

                          • Que es propietari de la finca del carrer Hospital núm. 39, que es troba qualificada d'equipament.
                          • Que tot i que la finca no es troba inclosa en l'àmbit de la modificació, va ser qualificada d'equipament amb el mateix procés i finalitat que les que ara es desafecten.
                          • Que resulta innecessari mantenir l'actual afectació d'equipament per a la finca ni tampoc seria oportú una afectació de vial
                          • Per això sol·licita la inclusió de l'esmentada finca en l'àmbit d e la modificació i que en conseqüència es procedeixi a la seva desafectació.

                          No hi ha lloc al suggeriment presentat tota vegada que:

                          • La inclusió de la finca del Cami Ral núm. 39 en l'àmbit de la modificació que ara es planteja i la seva conseqüent desafectació, no procedeix, doncs si bé es tracta de la mateixa peça d'equipament, no es troba en els supòsits que planteja la modificació, tal com s'explica a la memòria del propi document.
                          • Així doncs els objectius de la modificació són:
                          • per una banda, la desafectació d'unes porcions de parcel·la actualment qualificades d'equipament que, a resultes de la proposta d'ordenació volumètrica de l'estudi de detall "CAP Sant Pelegrí", i la seva posterior execució, esdevindran peces residuals innecessàries per l'actual configuració de l'equipament,
                          • per una altre, l'afectació per eixamplament de vial de tres parcel·les amb front al Camí Ral, per permetre l'ampliació de la vorera.

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 55, 57 i 59 del Text Refós Urbanístic Català (DL. 1/90 de 12/7), 126 del Reglament de Planejament, 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

                          PRIMER

                          : Aprovar inicialment de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a l'entorn de l'equipament de l'antic Hospital.

                          SEGON:

                          Donar resposta a l'escrit de suggeriments presentat per Joaquim Valls Carreras, segons els arguments que conté la part expositiva precedent.

                          TERCER:

                          Suspendre l'atorgament de llicències de conformitat amb els articles 41 i 42 de la Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en matèria Urbanística, de 12 de juliol de 1990.

                          QUART:

                          Sotmetre el document tècnic a un període de d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

                          CINQUÈ:

                          Notificar els precedents acords als interessats i als Municipis limítrofes."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 23, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          Vots en contra: Cap.

                          Abstencions: 4, corresponents als membres del grup municipal Popular.

                          16 APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ DE MATARÓ SECTOR QUINTANA, PUIGBLANC I GUÀRDIA CIVIL.

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "La present proposta te per objecte la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Municipal de 1996 en els àmbits del Carrer Puigblanch i de la Plaça de la Havana, a fi d'obtenir l'equipament que es destinarà finalment a la construcció d'un centre docent en el solar de propietat municipal, fins ara ocupat per la Guardia Civil.

                          En realitat es tracte de retornar a les prescripcions bàsiques inicials del Pla General, modificat el 2 d'abril de 1998, moment en el qual no es podia disposar de la propietat municipal esmentada i davant la necessitat d'obtenir un equipament escolar el qual es va determinar fixar en un àmbit proper, el carrer Puigblanch (anterior sector de remodelació 5-08). La modificació de 1998 era viable amb la col·laboració de la propietat de les finques de la illa del Carrer d'Antoni Puigblanch. A aquests efectes es va signar un conveni de col·laboració urbanística, amb la propietat que representava la majoria de l'àmbit per procedir a l'execució de l'equipament. En data d'avui es veu difícil l'execució de l'esmentat conveni de col·laboració urbanística per no ser possible ampliar-lo a la resta de la propietat. Aquest fet afegit a la recent desocupació de la finca de la Havana per part de la Guardia Civil i, per tant, la major facilitat per a la implantació immediata de l'equipament escolar a la zona, justifica la present modificació puntual del Pla General.

                          El document de modificació, presentat per PUMSA, contempla la modificació de les qualificacions actualment vigents a l'antiga caserna de la Guardia Civil (Residencial, Claus 1c i 1d) i a la part nord de l'illa delimitada pels carrers d'Antoni Puigblanch, Quintana, Sant Ramon i Madoz ocupada per edificacions d'ús i tipologia industrial, col·loquialment anomenada Ind-Tex, actualment qualificada de Equipament.

                          Aquest canvi, suposa tornar a una situació semblant a la originalment definida pel Pla General de 1996, definint una nova Unitat d'Actuació al carrer Puigblanch (coincident amb l'àmbit de l'antic sector de remodelació 5-08) i tornant la qualificació d'equipament al solar de l'antiga caserna de la Guardia Civil.

                          La modificació que es proposa preveu la creació d'una nova Unitat d'Actuació al carrer Puigblanch amb una paràmetres semblants als de l'antic sector de remodelació, augmentant però l'edificabilitat amb un índex complementari d'ús no residencial (serveis i dotacions privades, Clau 6b) vinculat però al manteniment i rehabilitació d'una nau de l'antiga Fàbrica Minguell i de la xemeneia existent de la màquina de vapor d'aquest conjunt febril.

                          Els principals paràmetres de la d'aquesta nova Unitat d'Actuació es poden resumir segons el següent quadre :

                          Espais Lliures 2.311 m2

                          SOL PÚBLIC 2.311 m2 42 %

                          Residencial, Clau 3b 2.612 m2

                          Serveis i dotacions privades, Clau 6b 580 m2

                          SOL PRIVAT 3.192 m2 58 %

                          TOTAL SECTOR 5.503 m2

                          Sostre residencial, 1.50 m2st/m2s 8.254 m2st

                          Sostre serveis i dotacions privades, 0.30 m2st/m2s 1.651 m2st

                          TOTAL SOSTRE 9.905 m2st

                          La superfície de l'antiga caserna que el document proposa qualificar d'equipament públic és de 3.856 m2.

                          Tenint en compta que la modificació proposa substancialment un retorn a la situació originalment establerta pel Pla General vigent, es creu innecessària la redacció prèvia d'un document de criteris i solucions generals de planejament.

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 55, 57 i 59 del Text Refós Urbanístic Català (DL. 1/90 de 12/7), 126 del Reglament de Planejament, 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

                          PRIMER

                          : Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta els àmbits del carrer Puigblanch i de la plaça de l'Havana.

                          SEGON:

                          Assignar l'ús educatiu al nou equipament de l'antiga caserna de la Guardia Civil de la plaça de l'Havana.

                          TERCER:

                          Suspendre l'atorgament de llicencies de conformitat amb el que disposen els articles 41 i 42 de la Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en matèria Urbanística, de 12 de juliol de 1990.

                          QUART:

                          Sotmetre el document tècnic a un període de d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

                          CINQUÈ:

                          Notificar els precedents acords als interessats i als municipis limítrofes."

                          El Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, veu poc definit el document urbanístic, en quant en una aprovació inicial es presenten quatre alternatives d'ordenació diferents, cosa més pròpia del tràmit d'aprovació de l'avanç del pla. Finalment espera que s'avanci d'una vegada per totes en els criteris del pla especial del centre històric, encara pendent, la qual cosa serviria per adoptar decisions en àmbits urbanístics com el que ens ocupa.

                          El Sr. Genís Carbó, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, estima que aquesta modificació del Pla General és una mostra més de l'estil d'improvisador del govern municipal. En resum, ara es modifica aquest sector per tornar a les previsions originàries del Pla General de 1997, després d'haver fracassat la primera modificació puntual d'aquest àmbit. I a més amb la seqüela d'un augment d'edificabilitat sobre les previsions inicials, concentrat a l'equipament. Per últim és favorable a què els veïns del barri de l'Havana puguin gaudir d'aquest equipament, tal com han demanat.

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 20, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), corresponents als membres del grup municipal Popular (4) i del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          Vots en contra: Cap.

                          Abstencions: 7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

                          17 APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL "CAN GENER".

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 11 de juny de 2001 va adoptar els següents acords:

                          "

                          PRIMER:

                          Aprovar inicialment el Pla Parcial de CAN GENER, presentat per HIJOS DE ROSA CUSACHS, SL (HIROCUSA), amb les condicions següents:

                          1. Abans de l'aprovació provisional, s'hauran de presentar CINC exemplars complerts del document tècnic (memòria, annexes i plànols) en forma de TEXT REFÒS, que incorpori les prescripcions següents:

                          1. El punt 3 de l'article 9 de les ordenances, ha de fer referència a que les obres d'urbanització no només inclouran les obres dins de l'àmbit del sector, sinó també la connexió de la xarxa de recollida d'aigües brutes a la xarxa general més propera de la Riera de Valldeix.
                          2. Les seccions de vialitat, seran indicatives. El Projecte d'Urbanització les ajustarà d'acord amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Mataró. El punt 5 de l'art. 9 de les ordenances del PP s'ha de modificar en aquest sentit.
                          3. A l'article 16 càrregues urbanístiques, s'inclouran els 3 punts contemplats a l'apartat 4 b de l'article 179 del Pla General ( respecte al sistema viari, respecte al sistema d'espais lliures, respecte les obres de sanejament )
                          4. A l'article 18 s'ha d'incloure que la parcel·la mínima podrà ser inferior a 1000 m² quan aquesta sigui exclusivament destinada a l'estació transformadora.
                          5. L'article 22 de les ordenances del Pla Parcial s'ha de modificar en el sentit de determinar com a dominant l'ús d'habitatge unifamiliar i incloure el quadre d'usos del punt 5 de l'article 314 de les NN.UU. del Pla General.
                          6. Cal esmenar el plànol 1.3.3 pel que fa a l'àmbit del Pla Parcial, grafiant la diferència d'àmbits, quantificant-la e incloent-la a la llegenda com a l'errada material esmentada al document de la memòria.
                          7. La xarxa d'aigües de pluja s'ha de connectar individualment a cada parcel·la i assegurar a la normativa del PP que la recollida d'aigües de pluja de les cobertes, etc., no es connectarà a la xarxa d'aigües brutes.
                          8. El desguàs de les aigües de pluja de la zona en "cul de sac" s'ha de conduir fins a la riera. Caldrà modificar en aquest sentit el plànol 2.5.1 i el punt 2.3.a de la memòria.
                          9. Cal preveure la connexió a tots els serveis dels terrenys qualificats d'equipament i espais lliures. Caldrà corregir en aquest sentit els plànols de la sèrie 2.5.
                          10. Pel que fa a l'Estudi econòmic i financer, caldrà que els costos d'urbanització es revisin d'acord amb els criteris dels serveis tècnics d'aquest Ajuntament.
                          1. Cada un dels cinc exemplars del Pla Parcial, haurà d'incorporar una apartat de DOCUMENTACIÓ ANNEXA, que inclogui copia de les dues escriptures corresponents a la cessió del sòl públic.
                          2. S'haurà de presentar el Pla Parcial en suport informàtic en les condicions que s'indiquen en l'informe tècnic adjunt.
                          3. En el moment de la redacció del projecte d'urbanització corresponent al present Pla Parcial, i a fi d'economitzar esforços, els promotors s'hauran de posar en contacte amb els Tècnics dels Serveis Municipals d'Urbanisme i d'Obres Municipals, per tal de concretar els requisits tècnics que han de complir, d'acord amb la normativa municipal sobre aquesta matèria.

                          SEGON:

                          Suspendre l'atorgament de llicències de parcel.lació, d'edificació i d'enderroc en tot l'àmbit del Pla Parcial, d'acord amb el que preveu l'article 41 del TRUC.

                          TERCER:

                          Iniciar un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província , en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en el Tauler d'Edictes Municipals.

                          QUART:

                          Demanar informe previ a l'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA.

                          CINQUÈ:

                          Acceptar en principi, la cessió del sòl públic corresponent al 10% de l'aprofitament mitjà del Pla Parcial de CAN GENER, realitzat per HIJOS DE ROSA CUSACHS SL, segons les escriptures públiques nº 2281 de 10/7/1997 i nº 1635 de 6/4/2001 i autoritzar al Conseller Delegat d'Urbanisme i Obres per tal que dicti els actes administratius necessaris pel total perfeccionament d'aquesta cessió.

                          SISÈ:

                          Notificar els presents acords als propietaris afectats."

                          Transcorregut el període d'informació pública i el període d'al·legacions notificat als interessats no s'ha presentat cap al·legació ni suggeriment.

                          Respecte el requeriment que conté l'acord d'aprovació provisional, després de reunions i aclariments amb els tècnics de la societat Hijos de Roca Cusachs, SL, (que es reflecteixen en l'expedient amb la presentació de documentació el 22 de febrer de 2002, la diligència de la Cap del Servei, l'informe de l'arquitecte de planificació i decret de 18 de març de 2002) finalment s'ha aportat tota la documentació i esmenes requerides per l'Ajuntament per a l'aprovació provisional del Pla Parcial, segons s'informa per l'arquitecta de planificació (informe de 22 d'abril de 2002).

                          Un dels informes a considerar durant aquest període ha estat el de l'Agència Catalana de l'Aigua que, després de les consideracions fetes per l'arquitecta municipal i de per la companyia d'aigües de Mataró, l'Agència ha procedit a informar favorablement (informe de data 17/12/2001).

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme precedents PROPOSO al Ple l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

                          PRIMER

                          .- Aprovar provisionalment el pla parcial de CAN GENER , presentat per HIJOS DE ROCA CUSACHS, SL.

                          SEGON.-

                          L'aprovació provisional s'entén sense perjudici de que, tal i com consta en l'informe tècnic, en el Projecte d'Urbanització caldrà estudiar la secció d'ocupació de la finca municipal (parc forestal) per tal que es produeixi la mínima incidència sobre l'espai públic.

                          TERCER.-

                          Trametre a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona l'expedient complet, amb la documentació administrativa i tècnica, per triplicat, per a la seva aprovació definitiva.

                          QUART.

                          - Notificar els precedents acords als interessats.

                          CINQUÈ.-

                          Comunicar a HIJOS DE ROCA CUSACHS, S.L. que haurà de lliurar als Serveis Tècnics de Planejament, la documentació definitiva del Pla Parcial, segons l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, amb el format que s'indica en l'informe que s'adjunta a la present proposta."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          18 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL "MONTSERRAT CUADRADA-AVINGUDA GATASSA".

                          El Sr. Arcadi Vilert , conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "El 24 de desembre de 2001, la Comissió de Govern es va aprovar inicialment l'estudi de detall de la parcel·la d'equipaments comunitaris (Clau E), situada al carrer Montserrat Cuadrada cantonada amb l'avinguda Gatassa, presentat per la Fundació Laietana Fundació Privada, amb la condició de rectificar el document cara a l'aprovació definitiva.

                          Notificat l'acord als interessats i sotmès el document al període d'informació pública de 20 dies, resulta que no s'ha presentat cap al·legació a l'aprovació inicial.

                          El 22 de març, la promotora de l'estudi de detall, ha presentat nova documentació tècnica per l'aprovació definitiva incorporant les condicions de l'aprovació inicial. L'arquitecta que ha fet el seguiment d'aquest projecte l'ha informat favorablement i proposa l'aprovació definitiva.

                          L'estudi de detall en tràmit, te per objectiu regular la construcció d'un nou edifici en la parcel·la indicada propietat de la Caixa Laietana. Actualment en la part sud de la parcel·la ja hi ha un edifici que requereix adequacions per poder adaptar-se millor a l'ús i en la banda nord de la mateixa s'hi pretén fer una ampliació de l'edifici principal. Tant l'edifici existent com el que s'ha de construir de nou, es destinaran al mateix us actual, es a dir a Casal Cultural per a la gent gran. Amb la remodelació de l'edifici existent i la construcció del nou, es vol donar un major i millor servei al col·lectiu de persones que ja l'utilitzen actualment, ja que en el nou edifici, s'hi ubicarà un gimnàs, una piscina i la corresponent zona de vestidors.

                          L'àmbit d'aquest estudi de detall, està qualificat d'EQUIPAMENTS COMUNITARIS (Clau E).

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnics i jurídic precedents i el que disposen els articles 78.3.b de les NNUU del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, 87 26, 66, 64, 65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català (D.L. 1/90 de 12/7) en concordança amb el DL. 16/94 de 26/7 i tots ells adequats al que s'estableix en l'article primer, modificacions tercera i quarta de la Llei 11/1999 de 2/4 per la que es modifica la Llei de Bases de Règim Local Arts. 21, 22 i 47.3 , Arts. 65 i 66 del Reglament de Planejament PROPOSO al Ple Municipal l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S :

                          PRIMER:

                          Aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la d'Equipaments Comunitaris (Clau E), situada al carrer Montserrat Cuadrada, cantonada amb l'Avinguda Gatassa, presentat per la FUNDACIO LAIETANA FUNDACIO PRIVADA.

                          SEGON:

                          Notificar el present acord als interessats, a la secció de Llicències d'Obres i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.

                          TERCER:

                          Trametre copia del document tècnic i una fotocopia de l'expedient administratiu a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per tal que es tramiti l'assabentament."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          19 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PARCEL·LA 1 ILLA X DEL SECTOR PARC CENTRAL.

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, Obres i Llicències, presenta la proposta següent:

                          "La Comissió de Govern de 18 de febrer de 2002, va acordar aprovar inicialment l'Estudi de Detall de la parcel·la 1 de l'illa del Sector PARC CENTRAL, presentat per EPICO, SA., amb la condició que abans de l'aprovació definitiva, es rectifiqués el document amb diverses indicacions tècniques.

                          Notificat l'acord al promotor i sotmès el projecte a un període d'informació pública de 20 dies, resulta que no s'ha presentat cap al·legació a l'aprovació inicial.

                          L'11/4/2002, EPICO, SA., va presentar l'estudi de detall rectificat d'acord amb les condicions de l'aprovació inicial; el document ha sigut informat favorablement pels serveis tècnics de Planificació urbanística.

                          L'objectiu de l'estudi de detall en tràmit, es la determinació d'alineacions, volumetria, composició i materials de façana d'un nou edifici situat a la zona qualificada pel Pla Parcial del Sector Parc Central, com zona d'edificació amb volumetria específica (clau 3b5).

                          EPICO, SA., va ser l'empresa guanyadora del concurs convocat per PUMSA, per la venda i desenvolupament d'aquesta parcel·la (amb presentació d'avantprojecte), situada a la Via Europa, davant mateix de la Plaça Itàlia i la presentació d'aquest estudi de detall és conseqüència d'un extens procés de treball entre els tècnics d'EPICO, SA., i els tècnics municipals per adaptar l'edificació que es proposa a la Normativa del Pla General i del Pla Parcial del Sector PARC CENTRAL, a les bases del concurs i projecte guanyador i als interessos de la companyia.

                          L'estudi de detall presentat s'ajusta als paràmetres fixats en el Pla Parcial per a la zona.

                          Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents, la normativa del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 i la del Pla Parcial del Sector PARC CENTRAL, i el que disposen els articles 87, 26, 66, 64, 65, i 70 del Text Refós Urbanístic Català ( D.L. 1/90 de 12/7) en concordança en concordança amb el DL. 16/94 de 26/7 i tots ells adequats al que s'estableix en l'article primer, modificacions tercera i quarta de la Llei 11/1999 de 2/4 per la que es modifica la Llei de Bases de Règim Local Arts. 21, 22 i 47.3-, Arts. 65 i 66 del Reglament de Planejament, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

                          PRIMER.-

                          Aprovació definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la 1 de l'illa X del Sector PARC CENTRAL, presentat per EPICO, SA.

                          SEGON.-

                          Notificar el present acord a EPICO SA., i a PUMSA i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.

                          TERCER.-

                          Trametre copia de l'expedient administratiu i un exemplar del document tècnic la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per tal que es tramiti l'assabentament.

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          CMI DE SERVEIS PERSONALS

                          20 DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE 6/5/2002, QUE HA APROVAT EL PLA D'ACCIÓ PER AL CIVISME A MATARÓ.

                          La Sra. Alicia Romero, consellera delegada de Joventut i Dona, presenta la proposta següent:

                          "El civisme és aquella ètica mínima que qualsevol ciutadà hauria de subscriure, ètica, perquè sense normes morals és impossible conviure en pau i respectant la llibertat de tots, i mínima, perquè tothom pugui acceptar-la, sigui quina la seva religió, procedència o ideologia.

                          Atès que mitjançant el pla d'acció per al civisme es vol aconseguir un acord entre tots els agents de la ciutat de Mataró per tal de poder treballar pel civisme d'una manera conjunta i aconseguir de Mataró una ciutat més cívica.

                          D'acord amb les atribucions que em foren conferides per decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2002,

                          Considero oportú de proposar a aquesta Comissió de Govern, l'adopció de l'acord següent:

                          Primer.-

                          Aprovar el Pla d'acció per al civisme.

                          Segon.-

                          Donar compte d'aquest acord al Ple Municipal de l'Ajuntament."

                          La Sra. Roser Manté, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, es mostra satisfeta pel Pla aprovat, que deixa constància de la preocupació general pel foment del civisme. Els interessa especialment fer un seguiment del pla i dels seus resultats a través d'indicadors anuals dels programes de forma que es puguin fer les correccions que calguin. Apel·la per últim a la responsabilitat personal dels veïns.

                          El Sr. José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular, demana que també l'Ajuntament doni exemple de civisme i mantingui en bones condicions els espais públics malmesos per actituds incíviques (pintades, etc) i sancioni als responsables d'acord amb les ordenances.

                          El Sr. Josep Comas, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds, posa de manifest l'acord dels seu grup amb el Pla, fruït d'un treball de tots els grups durant força temps. Recalca que el treball en aquesta matèria no és propi d'un Pla ni d'un mandat polític sinó que és un projecte de llarga durada en quant incideix en valors socials com la solidaritat, el respecte a l'altre, el compromís, la participació, i d'altres que cohesionen una societat. Per últim considera bo que el Pla a més d'un seguit d'actuacions concretes i d'indicadors mesurables, estigui d'alguna forma obert per poder ampliar i corregir les deficiències que vagin observant-se, és a dir, que sigui un instrument viu que es vagi desenvolupant per ell mateix. D'aquí l'importància de la comissió de seguiment incorporada al Pla.

                          -Servei d'Igualtat i Solidaritat-

                          21 RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE RECURSOS I DOCUMENTACIÓ PER A L'AUTONOMIA PERSONAL (CRID).

                          La Sra. Consol Prados, consellera delegada d'Igualtat i Solidaritat, presenta la proposta següent:

                          "Relació de fets

                          El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió de data 12 de febrer de 1998, va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal (CRID).

                          El Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal (CRID), d'acord amb els seus estatuts té, per objecte amb caràcter general, entre d'altres, l'assessorament als ens locals i d'altres entitats, dins l'àmbit de l'autonomia de les persones amb problemes d'interacció amb l'entorn.

                          El Consell General del Consorci de Recursos i Documentació per l'Autonomia Personal (CRID), en sessió celebrada el 14 de novembre de 2001 va aprovar, per unanimitat, la aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts.

                          L'article 322 del ROAS estableix que la modificació dels estatuts del consorci, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l'aprovació.

                          D'acord amb l'article 313.2 del ROAS l'acord dels ens locals, per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació.

                          Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti la resolució següent:

                          Primer.-

                          Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal (CRID) i l'aprovació del nou text refós que s'adjunta a l'expedient.

                          Segon.-

                          Notificar aquest acord al Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal (CRID).

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          -Servei de Sanitat i Serveis Socials-

                          22 PROPOSTA PER DONAR SUPORT INSTITUCIONAL AL PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE CONSTITUIR UNA XARXA LOCAL DE CONSUM QUE INTEGRI ELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA.

                          El Sr. Oriol Batista, conseller delegat de Sanitat i Serveis Socials, presenta la proposta següent:

                          "La Constitució Espanyola de 1978, al seu article 51 insta els poders públics a garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços la seva seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.

                          La defensa dels consumidors i dels usuaris és una de les competències de les corporacions locals, d'acord amb els que regulen l'article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les de Bases de Règim Local i el corresponent article 63 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que desenvolupen el mandat constitucional expressat a l'article 51 de la Constitució Espanyola de 1978.

                          Atès que l'Ajuntament de Mataró, disposa d'un servei de protecció i defensa dels consumidors, que presta servei a la població des de 1983.

                          Atès que la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 36 de l'esmentada Llei de Bases de Règim Local i l'article 88 de la Llei Municipal de Catalunya, ostenta les competències següents:

                          a) Coordinar els serveis municipals entre sí, per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tot el territori de la província.

                          b) Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.

                          c) Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.

                          d) Fomentar i administrar els interessos peculiars de la província.

                          Atès que la Disposició Addicional Primera de la Llei 3/1993 del Parlament de Catalunya de l'Estatut del Consumidor de Catalunya preveu que hi hagi coordinació i cooperació entre els diversos organismes que, directament o indirecta incideixin en l'àmbit dels drets dels consumidors.

                          Vist que la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments de la província de Barcelona per desenvolupar activitats de protecció i defensa dels drets dels consumidors de manera ininterrompuda des de l'any 1991.

                          Vist que, durant l'esmentat període, la Diputació de Barcelona i l' Ajuntament de Mataró han signat convenis de cooperació en matèria de consum per tal de garantir :

                          • Suport tècnic al servei municipal de consum.
                          • Cooperació en tasques d'inspecció i control del mercat.
                          • Recursos tècnics per desenvolupar activitats educatives de consum en el seu territori.
                          • Suport econòmic a activitats informatives i educatives i d'inspecció que els ajuntaments realitzen amb recursos propis.
                          • Formació tècnica als funcionaris i tècnics dels serveis de consum municipals

                          Vist que la Diputació de Barcelona proposa la constitució d'una XARXA LOCAL DE CONSUM, per tal de millorar la cooperació en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris amb els ajuntaments i altres ens locals de la província de Barcelona.

                          Atès que el treball en xarxa permet sumar esforços i rendibilitzar els recursos, que ofereix la possibilitat de formar part d'un sistema de relacions on els participants podran compartir informació, experiències i que pot millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis i dels equipaments locals.

                          Atès que el projecte de xarxa que planteja la Diputació de Barcelona, pot servir per a millorar l'eficiència i la qualitat del servei municipal de consum de l'Ajuntament de Mataró.

                          Per tot això es proposa que s'elevi al Ple de l'ajuntament l'aprovació dels següents

                          ACORDS

                          Primer.-

                          Donar suport institucional al Projecte de la Diputació de Barcelona de constituir una Xarxa Local de Consum que integri els serveis locals de consum de la província de Barcelona, atès que pot servir per a garantir-ne un major nivell d'eficàcia i qualitat.

                          Segon.-

                          Comunicar aquesta decisió a l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona."

                          El Sr. Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el vot negatiu del seu grup, tant en aquest punt de l'ordre del dia com en el següent, perquè el projecte al que es demana l'adhesió és de caràcter provincial i promogut des de la Diputació, configurant una organització territorial divergent amb la de l'Estat, que l'ha desplegat en nivells autònomics. La Generalitat per la seva part està estructurant aquesta xarxa per a Catalunya a nivell comarcal, i per tant crear ara una estructura provincial sobre consum es pertorbador pel model català i duplica els serveis i el sistema avui existent.

                          El Sr. Oriol Batista replica que, en quant la xarxa ve proposada per entitats locals catalanes, el model també és català.

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 20, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), corresponents als membres del grup municipal Popular (4) i dels membres del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          Vots en contra: 7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

                          Abstencions: Cap.

                          23 PROPOSTA PER DONAR SUPORT INSTITUCIONAL AL PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE CONSTITUIR UNA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM PROVINCIAL.

                          El Sr. Oriol Batista, conseller delegat de Sanitat i Serveis Socials, presenta la proposta següent:

                          "La Constitució Espanyola de 1978, al seu article 51 insta els poders públics a garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços la seva seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics.

                          La defensa dels consumidors i dels usuaris és una de les competències de les corporacions locals, d'acord amb els que regulen l'article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les de Bases de Règim Local i el corresponent article 63 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, que desenvolupen el mandat constitucional expressat a l'article 51 de la Constitució Espanyola de 1978.

                          Un dels instruments que la legislació espanyola preveu per garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris és l'arbitratge de consum, previst a la Llei 26/1984, General per a la Defensa dels Consumidors i dels Usuaris i a la Llei 36/1988 d'Arbitratge i regulat pel RD 636/1993.

                          L'esmentat reial decret, preveu que els òrgans que administraran l'arbitratge de consum seran les Juntes Arbitrals de Consum i en preveu juntes de diferents àmbits: estatal, autonòmic, provincial, de mancomunitat de municipis i municipals

                          L'arbitratge de consum, segons la Sentència 62/1991 del Tribunal Constitucional ha de considerar-se matèria de justícia i en conseqüència és competència exclusiva de l'Estat. L'Institut Nacional del Consum, òrgan estatal, responsable del desenvolupament de l'arbitratge de consum ha previst un mapa arbitral amb una junta nacional, una junta autonòmica en cada comunitat, juntes municipals en capitals de província o en municipis de població superior a 100.000 habitants i valora molt positivament la constitució de juntes provincials per garantir el servei a persones que resideixin en municipis que no disposin de junta municipal i, especialment, si resideixen en petits municipis.

                          Atès que la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 36 de l'esmentada Llei de Bases de Règim Local i l'article 88 de la Llei Municipal de Catalunya, ostenta les competències següents:

                          1. Coordinar els serveis municipals entre sí, per garantir la prestació integral i adequada dels serveis en tot el territori de la província.
                          2. Prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.
                          3. Prestar serveis públics de caràcter supracomarcal.
                          4. Fomentar i administrar els interessos peculiars de la província.

                          Atès que la Disposició Addicional Primera de la Llei 3/1993 del Parlament de Catalunya de l'Estatut del Consumidor de Catalunya preveu que hi hagi coordinació i cooperació entre els diversos organismes que, directament o indirecta incideixin en l'àmbit dels drets dels consumidors.

                          Vist que la Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments de la província de Barcelona per desenvolupar activitats de protecció i defensa dels drets dels consumidors de manera ininterrompuda des de l'any 1991.

                          Vist que, durant l'esmentat període, la Diputació de Barcelona i l' Ajuntament de Mataró han signat convenis de cooperació en matèria de consum per tal de garantir :

                          • Suport tècnic al servei municipal de consum,
                          • Cooperació en tasques d'inspecció i control del mercat.
                          • Recursos tècnics per desenvolupar activitats educatives de consum en el seu territori.
                          • Suport econòmic a activitats informatives i educatives i d'inspecció que els ajuntaments realitzen amb recursos propis.
                          • Formació tècnica als funcionaris i tècnics dels serveis de consum municipals

                          • Suport a les juntes arbitrals municipals de consum

                          Vist que la Diputació de Barcelona proposa la constitució d'una JUNTA ARBITRAL DE CONSUM PROVINCIAL DE BARCELONA, que facilitarà l'accés de la ciutadania a l'arbitratge de consum.

                          Atès que el projecte preveu la cooperació directa dels ajuntaments i ens locals de la província en les activitats de foment del sistema arbitral, en la composició dels col·legis arbitrals i la constitució dels col·legis arbitrals en diferents municipis de la província.

                          Atès que el projecte de Junta Arbitral de Consum Provincial, que planteja la Diputació de Barcelona, pot servir per a millorar l'eficiència i la qualitat del servei municipal de consum de l'Ajuntament de Mataró y per donar celeritat a la resolució del conflictes de consum que es puguin plantejar.

                          Per tot això es proposa que s'elevi al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents

                          ACORDS

                          Primer.-

                          Donar suport institucional al Projecte de la Diputació de Barcelona de constituir una Junta Arbitral de Consum Provincial, atès que pot servir per a garantir-ne un major nivell d'eficàcia i qualitat.

                          Segon.-

                          Comunicar aquesta decisió a l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 20, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14), corresponents als membres del grup municipal Popular (4) i dels membres del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          Vots en contra: 7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

                          Abstencions: Cap.

                          -Institut Municipal d'Educació-

                          24 NOMENAMENTS VOCALS DEL CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

                          El Sr. Sergi Bonamusa, President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent:

                          "Relació de fets

                          L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

                          L'art. 3 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació enumera com a òrgans de govern, d'administració i de gestió de l'IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.

                          L'art. 4 dels Estatuts de l'IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l'IME, i és nomenat pel Ple de l'Ajuntament. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.

                          En data 6 de juliol de 2000 per acord del Ple es van designar d'entre els vocals del Consell Plenari, als representants a proposta de cada un dels Grups Municipals amb representació al consistori i, en el mateix nombre que a les Comissions Informatives.

                          L'art. 4 dels Estatuts de l'IME estableix d'entra la resta de vocals que formen part del Consell Plenari un vocal a proposta de la Central Sindical majoritària i que ha d'ésser nomenat pel Ple de l'Ajuntament.

                          L'article 5è dels Estatuts de l'IME estableix que el Ple de l'Ajuntament podrà aceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels vocals del Consell per dimissió de la persona interessada, quan l'organisme que els va elegir hagi proposat un nou nomenament o quan deixin de representar l'òrgan pel qual varen ser elegits.

                          En data 12 d'abril de 2002, el secretari general de La Unió Comarcal de CCOO del Maresme, en representació de la Central Sindical majoritària, comunica la substitució del Sr. Alfonso del Rey Román per al Sr. Josep Illa i Ximenes en el Consell Plenari de l'IME.

                          En data 24 d'abril de 2002, el regidor portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, comunica la substitució del Sr. Juan Manuel Salas Iglesias per al Sr. Rafael Fernández Aguado en el Consell Plenari de l'IME.

                          És per això que elevo a l'Ajuntament en Ple la següent proposta per a la seva consideració i aprovació:

                          Primer.-

                          Designar com a vocal del Consell Plenari de l'IME a proposta de la Central Sindical majoritària al Sr. Josep Illa i Ximenes en substitució del Sr. Alfonso del Rey Roman.

                          Segon.-

                          Designar com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació del Grup Municipal del Partit Popular al Sr. Rafael Fernández Aguado en substitució del Sr. Juan Manuel Salas Iglesias.

                          Tercer.-

                          Notificar aquest acord als interessats."

                          El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, demana que es retiri del dictamen el representant que havien proposat.

                          El Sr. Alcalde accepta la petició i reformula el dictamen en la forma següent :

                          "Relació de fets

                          L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

                          L'art. 3 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació enumera com a òrgans de govern, d'administració i de gestió de l'IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.

                          L'art. 4 dels Estatuts de l'IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l'IME, i és nomenat pel Ple de l'Ajuntament. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.

                          En data 6 de juliol de 2000 per acord del Ple es van designar d'entre els vocals del Consell Plenari, als representants a proposta de cada un dels Grups Municipals amb representació al consistori i, en el mateix nombre que a les Comissions Informatives.

                          L'art. 4 dels Estatuts de l'IME estableix d'entra la resta de vocals que formen part del Consell Plenari un vocal a proposta de la Central Sindical majoritària i que ha d'ésser nomenat pel Ple de l'Ajuntament.

                          L'article 5è dels Estatuts de l'IME estableix que el Ple de l'Ajuntament podrà aceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels vocals del Consell per dimissió de la persona interessada, quan l'organisme que els va elegir hagi proposat un nou nomenament o quan deixin de representar l'òrgan pel qual varen ser elegits.

                          En data 12 d'abril de 2002, el secretari general de La Unió Comarcal de CCOO del Maresme, en representació de la Central Sindical majoritària, comunica la substitució del Sr. Alfonso del Rey Román per al Sr. Josep Illa i Ximenes en el Consell Plenari de l'IME.

                          És per això que elevo a l'Ajuntament en Ple la següent proposta per a la seva consideració i aprovació:

                          Primer.-

                          Designar com a vocal del Consell Plenari de l'IME a proposta de la Central Sindical majoritària al Sr. Josep Illa i Ximenes en substitució del Sr. Alfonso del Rey Roman.

                          Segon.-

                          Notificar aquest acord als interessats."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: Unanimitat. (27).

                          25 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 2002.

                          El Sr. Sergi Bonamusa President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent:

                          "En sessió ordinària celebrada el dia 10 de gener de 2002, el ple de l'Ajuntament va acordar aprovar la plantilla de personal de l'any 2002 de l'Institut Municipal d'Educació, però en aquests moments és necessari procedir a la seva modificació pels següents motius:

                          Primer.- En la plantilla aprovada per a aquest any 2002 hi figuren tres places d'educadores d'Escola Bressol, actualment vacants. La provisió d'aquestes places té per objectiu reforçar el servei d'atenció als infants, a l'hora que permetrà en primera instància cobrir les substitucions d'educadores que es produeixen durant el curs en les esmentades escoles. Donat que l'IME compta amb sis Escoles Bressol es proposa desdoblar les tres places creades a jornada completa en sis a jornada parcial, de forma que hi hagi la proporció d'una educadora a jornada parcial per escola. Aquest desdoblament de tres places a jornada completa en sis places a jornada parcial no implica increment de la despesa.

                          Segon.- L'IES Miquel Biada té dues categories de personal laboral docent equiparades a les seves equivalents del professorat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Un grup de deu professors que pertany a la categoria de Professor titular B, equiparada al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional ve exercint en els darrers cursos, atès que disposen de la titulació adient, funcions pròpies dels docents de la categoria laboral de Professor titular A, equiparada al cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Els esmentats professors han presentat un escrit sol·licitant la modificació de la seva categoria laboral. Per tant, en compliment del que s'especifica en l'article 39.4 de l'Estatut dels treballadors, i el tercer paràgraf de l'article 89 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es proposa promocionar els professors esmentats, creant les deu places corresponents de la categoria de professors titulars A i eliminant deu places de professor titular B. Aquesta promoció suposa un increment en la despesa del capítol I de 304,92 euros per professor i any així com de 108,36 euros per trienni i any. En total suposa un increment de despesa de 6.423,84 euros. L'esmentada despesa anirà a càrrec de la partida 2250 422 13000 del Pressupost del 2002 de l'Institut Municipal d'Educació i tindrà efectes a partir del mes de juliol de 2002 o a partir de la seva aprovació definitiva en cas de que sigui posterior. Veure annex 1 i 2.

                          Tercer.- Seguint les recomanacions del sots-director de l'àrea de Gestió Econòmica i actual Interventor de l'Ajuntament de Mataró es contractà fora de plantilla un tècnic superior per desenvolupar les funcions pròpies d'un tècnic format en economia i comptabilitat de l'administració pública. Per tant, cal crear una plaça de tècnic superior responsable de la comptabilitat de l'Institut Municipal d'Educació per regularitzar aquesta situació. La dotació econòmica per aquesta plaça és de 27.216,70 euros amb càrrec a la partida 1000 121 13000 del Pressupost del 2002 de l'Institut Municipal d'Educació.

                          Quart.- En la plantilla aprovada per a aquest any 2002 hi figuren tres places de mestre/a taller, actualment una d'aquestes places està vacant. Cal suprimir l'esmentada plaça de mestre/a taller i crear una plaça de dinamitzador/a. La creació d'aquesta plaça té per objectiu garantir l'accés a l'ús de les noves tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement en tots els àmbits ciutadans de Mataró, però especialment a aquells col·lectius amb risc de patir l'exclusió com a conseqüència del desconeixement de les mateixes, mitjançant l'organització d'una xarxa pública de punts d'accés, difusió i formació. Aquesta variació aniria a càrrec de la partida 2300 423 13000 del Pressupost del 2002 de l'Institut Municipal d'Educació sense suposar increment de la despesa prevista.

                          Cinquè.- L'annex número nou del conveni signat entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya preveu que l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de consergeria dels centres de formació d'adults dependents d'aquella administració. Per tant, és necessari dotar tant al centre de formació d'adults dels Tarongers, ubicat al carrer Mare de Déu de la Cisa i al de Can Marfà, ubicat al carrer Jordi Joan, amb un plaça de conserge a mitja jornada, en base a l'oferta formativa dels esmentats centres, l'horari d'obertura dels mateixos i la comparació d'aquests amb el seu equivalent en l'oferta municipal. Per tant, cal crear dues places de conserge a mitja jornada per als centres de formació d'adults de titularitat de la Generalitat, anant la despesa a càrrec de la partida 2100 422 13000 del Pressupost del 2002 de l'Institut Municipal d'Educació. Això suposa un augment de despesa de 15.714,44 euros anuals.

                          Sisè.- En aplicació de l'acord del ple de l'Ajuntament de data 7 de març de 2002 que aprovava l'acord signat entre la direcció de l'IME i el comitè d'empresa, amb el compromís de la seva incorporació en el primer conveni col·lectiu laboral de l'IME, pel qual els dos docents de garantia social que tenien la categoria laboral d'educador especialitzat ocupant plaça de mestre i els tres mestres de garantia social passaven a la categoria de mestre/a d'adults, en aplicació de l'article 22 de l'Estatut dels Treballadors. Per tant, cal la reconversió de les 5 places de mestre/a de garantia social en mestre/a d'adults. Els cost d'aquesta modificació aniria imputat a la partida 2300 423 13000 del Pressupost del 2002 de l'Institut Municipal d'Educació i es troba desglossat en l'annex 2.

                          Setè.- Es creu necessari suprimir de la plantilla de personal laboral una plaça de netejadora IES, actualment vacant per haver promocionat a un lloc de treball de conserge de l'IME mitjançant concurs de promoció interna.

                          Vuitè.- A la plantilla aprovada per acord del Ple Municipal de 6 de setembre de 2001, figurava una plaça de categoria tècnic mig/oficial administratiu, grup B/C, per un error de transcripció a la plantilla de personal de l'IME del 2002 s'ha sumat erròniament a les places de tècnic mig, grup B, per tant cal procedir a rectificar aquest error de transcripció en virtut de l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, atès, que no ha tingut lloc cap tipus de promoció ni canvi de categoria del titular de la mateixa.

                          Novè.- L'aplicació efectiva d'aquestes modificacions en l'exercici 2002 implicaria un augment de despesa que ve detallat en l'annex 4 i pel qual, en uns casos existeix crèdit suficient i en altres la seva dotació seria absorbint crèdit de partides amb igual vinculació jurídica mitjançant l'increment del capítol 1 proposat en l'expedient modificació número 1 del pressupost de 2002 de suplement de crèdit.

                          FONAMENTS DE DRET

                          L'art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència per respondre a l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització interna.

                          Per tot això, proposo al Consell Plenari de l'IME d'adopció dels següents, ACORDS:

                          Primer.-

                          Aprovar inicialment les següents modificacions de la plantilla de l'IME

                          1. Crear en la plantilla de personal laboral les següents places:

                          • tres places d'Educadora d'Escola Bressol a mitja jornada (Grup B)
                          • una plaça de Tècnic Superior (Grup A)
                          • deu places de Professor titular A (Grup A)
                          • dues places de conserge a mitja jornada per als centres de formació d'adults (Grup E)
                          • cinc places de mestre d'adults (Grup B)
                          • una plaça de dinamitzador (Grup C)

                          1. Suprimir de la plantilla de personal laboral les següents places

                          • una plaça de netejadora (Grup E)
                          • deu places de Professor titular B (Grup B)
                          • cinc places de mestre (Grup B)
                          • una plaça de mestre taller (Grup B)

                          1. Rectificar l'error de transcripció a la plantilla de personal de l'IME del 2002, en el sentit de mantenir una plaça de categoria tècnic mig/oficial administratiu, grup B/C.
                          2. Atendre l'increment de despesa que es desprèn de la modificació de plantilla proposada amb càrrec a les partides corresponents del capítol 1 del pressupost de 2002 i que es detallen en l'annex 4. L'efectivitat del present acord restarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient.

                          Segon.-

                          Sotmetre la present proposta a l'aprovació del Ple Municipal.

                          Tercer.-

                          Publicar-ho al BOP i al DOGC i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista.

                          Vots en contra: Cap.

                          Abstencions: 13, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal Popular (4) i del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          26 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 2002.

                          El Sr. Sergi Bonamusa President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent:

                          "En sessió ordinària celebrada el dia 10 de gener de 2002, el ple de l'Ajuntament va acordar aprovar la plantilla de personal de l'any 2002 de l'Institut Municipal d'Educació.

                          S'ha promogut expedient de modificació de la plantilla de l'IME en el que es preveuen les següents altes i baixes:

                          1. Crear en la plantilla de personal laboral les següents places:

                          • tres places d'educador/a escoles bressol (Grup B)
                          • deu places de professor/a titular A (Grup A)
                          • una plaça de tècnic/a Superior (Grup A)
                          • dues places de conserge (Grup E)
                          • cinc places de mestre/a adults (Grup B)
                          • una plaça de dinamitzador/a (Grup C)

                          1. Suprimir de la plantilla de personal laboral les següents places:

                          • deu places de professor/a titular B (Grup B)
                          • cinc places de mestre/a (Grup B)
                          • una plaça de netejador/a IES (Grup E)
                          • una plaça de mestre/a de taller (Grup B)

                          1. Mantenir una plaça de tècnic mig/oficial administratiu, grup B/C que per error de transcripció constava a la relació de llocs de treball i a la plantilla del 2002 com de Tècnic Mig, grup B.

                          FONAMENTS DE DRET

                          L'art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals expressa la necessitat d'acompanyar la relació de llocs de treball a l'expedient de pressupost.

                          Els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals regulen les característiques bàsiques de les relacions de llocs de treball i determinen que el ple de la Corporació és l'òrgan competent per fer-ne l'aprovació i per modificar-la.

                          L'article 105 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel qual es faculta a les Administracions públiques a rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

                          Per tot això, proposo al Consell Plenari de l'IME l'adopció dels següents, acords:

                          Primer.-

                          Aprovar inicialment les següents modificacions de la relació de llocs de treball de l'IME

                          1. Crear a la relació de llocs de treball els següents llocs de treball de personal laboral:

                          • Tres llocs de treball d'educador/a (Grup B) d'escoles bressol dins de l'Àrea d'Ensenyaments bàsics de l'IME, Servei d'Educació Infantil i Primària, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs de mèrits.
                          • Deu llocs de treball professor titular A (Grup A) de l'IES Miquel Biada dins de l'Àrea d'Ensenyaments bàsics de l'IME, Servei d'Educació Secundària, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs de mèrits.
                          • Un lloc de treball de tècnic superior (Grup A) dins de l'Àrea de la Unitat Administrativa Central, Servei de Gestió Econòmica i Administrativa, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs oposició.
                          • Dos llocs de treball de conserge (Grup E) per els edificis dels centres de formació d'adults dependents del Departament de Benestar Social de la Generalitat, dins de l'Àrea d'Ensenyaments bàsics de l'IME, Servei d'Educació Social, Comunitària i Adults, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs oposició.
                          • Cinc llocs de treball de mestre/a adults (Grup B) dels Programes de Garantia Social, dins de l'Àrea d'Ensenyaments Bàsics de l'IME, Servei d'Educació Social, Comunitària i Adults, a cobrir personal laboral i com a forma de provisió la de concurs de mèrits.
                          • Un lloc de treball de dinamitzador/a (Grup C), dins de l'Àrea d'Ensenyaments Bàsics de l'IME, Servei d'Educació Social, Comunitària i Adults, a cobrir personal laboral i com a forma de provisió la de concurs de provisió de lloc de treball.

                          1. Suprimir de la relació de llocs els següents llocs de treball:

                          • deu places del lloc de treball professor titular B (Grup B).
                          • cinc places del lloc de treball mestre/a (Grup B).
                          • una plaça del lloc de treball netejadora IES (Grup E).
                          • una plaça del lloc de treball mestre/a de taller (Grup B).

                          1. Rectificar l'error de transcripció a la relació de llocs de treball i a la plantilla de personal de l'IME del 2002, en el sentit de mantenir una plaça de categoria tècnic mig/oficial administratiu, grup B/C, que per error s'havia englobat dins del lloc de treball tècnic mig, grup B.
                          2. Atendre l'increment de despesa que es desprèn de la modificació de relació de llocs de treball proposada amb càrrec a les partides corresponents del capítol 1 del pressupost de 2002 i que es detallen en l'annex 4. L'efectivitat del present acord restarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient.

                          Segon.-

                          Sotmetre la present proposta a l'aprovació del Ple Municipal.

                          Tercer.-

                          Publicar-ho al BOP i al DOGC i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya."

                          VOTACIÓ: Ordinària

                          Vots favorables: 21, corresponents als membres del grup municipal Socialista (14) i corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).

                          Vots en contra: Cap.

                          Abstencions: 6, corresponents als membres del grup municipal Popular (4) i corresponents als membres del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds (2).

                          CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

                          Del Grup Municipal de Convergència i Unió

                          27. PREGUNTA S/LA PREVISIÓ D'ESPAIS PER A NOVES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL.

                          El Sr. Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

                          "El Govern municipal ha ficar vuit nous espais on previsiblement s'hi podran instal·lar noves antenes de telefonia mòbil. Pel que sembla hi ha 22 sol·licituds per a la col·locació de noves antenes.

                          Actualment ja hi ha 22 antenes a la nostra ciutat, les quals causen una certa alarma social. L'increment d'espais nous que proposa el Govern representa un increment del 36% a la ciutat. Si es fa però un estudi barri per barri o per zones es detecta una distribució més o menys lògica tot i que hi ha barris que no en tenen cap-. La proposta actual del govern desequilibra la distribució inicial i concentra l'increment en dos barris concrets, en el Centre-Eixample i a Rocafonda, passant el primer de 5 a 10 antenes (+100%) i el segon de 2 a 5 antenes (+150%). Si separem el Centre de l'Eixample, es veu clarament la penalització que pateix el barri antic de Mataró, que tindria 6 antenes contra 4 l'Eixample, tot i ser un barri molt més petit. Quan a Rocafonda, es evident la desproporció.

                          L'alarma social que s'esmenta, s'alimenta del desconeixement tècnic d'aquests aparells i de la manca d'informació per part del Govern municipal. Ningú sap en aquests moments quants llocs dedicats a aquestes antenes calen a Mataró, quin és el seu emplaçament adient, quina càrrega de radiació suporta actualment la nostra ciutat, quina càrrega pot arribar a suportar sense incrementar encara més alarma social i sense malmetre la salut dels ciutadans, quines empreses ofereixen majors garanties d'explotació, i un llarg etcètera de qüestions importants.

                          Per tot això el grup municipal de CiU, presenta la següent PREGUNTA:

                          Primera.-

                          Quins criteris ha fet servir el Govern per la nova proposta de distribució de llocs on ubicar noves antenes de telefonia mòbil?

                          Segona.-

                          Quina és la càrrega de radiació que suporta actualment la nostra ciutat?. Quina és la càrrega màxima que pot arribar a suportat?.

                          Tercera.-

                          Pensa elaborar el Govern un "mapa de la radiació a Mataró?. Amb quins recursos tècnics de medició compta actualment l'Ajuntament per facilitar una informació fiable i adient a l'opinió pública?.

                          Quarta.-

                          Quina és la situació exacta actual de la demanda de llocs concrets per a instal·lar noves antenes de telefonia mòbil?".

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, aclareix que el govern municipal no indica les zones que han d'anar les instal.lacions de les antenes de telefonia mòbil sinó que marca les zones que no poden anar-hi, zones que estan lligades a la protecció del Patrimoni Arquitectònic i a la protecció de la salut població de risc-. Respecte a la càrrega de radiació és una unitat que els tècnics diuen que no existeix, el que ens ha de preocupar no és la radiació electromagnètica que arriba al mòbil sinó la que regula el propi Decret de la Generalitat que és la Densitat de Potència que es medeix antena per antena i que està demostrat que a partir d'alguns nivells poden tenir uns determinats efectes sobre la salut de les persones. Indica que en la propera Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials s'aprofundirà el tema, s'ensenyarà els plànols i el borrador de Conveni amb els operadors i en la que assistiran els tècnics per tractar el tema.

                          28. PREGUNTA S/LA INFORMACIÓ RELATIVA A L'ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I A LA PROGRAMACIÓ DE LES OBRES.

                          El Sr. Genís Carbó, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

                          "Existeixen dos acords del Ple municipal en els que el govern municipal es compromet a informar trimestralment per escrit als grups de l'oposició municipal en les comissions informatives, de la situació del planejament, urbanístic per una part, i de l'estat del programa d'obres per l'altra.

                          Una fa més d'un any que es va donar la darrera informació dels dos temes que tenim constància.

                          Per tot això formulem la següent pregunta:

                          Primera.-

                          Per què incompleix el govern municipal els acords del Ple municipal de donar informació trimestral als grups de l'oposició a l'Ajuntament de Mataró, tant de l'estat de desenvolupament urbanístic com de l'estat del programa d'obres i la seva programació futura?.

                          Segona.-

                          Quan pensa fer-ho?"

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, contesta que a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de 24-4-2001 es va lliurar en paper l'últim Programa d'Obres i l'estat de desenvolupament urbanístic i es va dir que a partir d'aquest moment es penjaria a la xarxa d'Intranet on li consta que hi són, però si aquest sistema de la Intranet no és pràctic no hi ha cap inconvenient de seguir el mètode antic d'imprimir-lo en paper i donar-ho en les Comissions Informatives.

                          El Sr. Genís Carbó manifesta que el grup municipal de Convergència i Unió vol que se'ls entregui la informació trimestral sobre la situació del planejament urbanístic i de l'estat del Programa d'Obres a les Comissions Informatives, tal com es va acordar en Plens municipals.

                          29. PREC PER A LA CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ PER EL TRANSPORT PÚBLIC.

                          El Sr. Joaquim Fernández, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el prec següent:

                          "En el Ple Municipal del passat mes de desembre s'aprovà el pressupost corresponent a l'actual exercici del Servei Urbà de Transport de Passatgers (Mataró-Bus). En aquell moment, Convergència i Unió va demanar la implantació de l'anomenada Nova Xarxa de Futur, que ja estava prevista en l'oferta del nou concessionari com a tercera fase, amb el nom de Nou Projecte, convençuts de que aportava importants millores al servei, una millor cobertura i un millor increment per barris de la freqüència de pas, fets reconeguts també en els corresponents informes tècnics.

                          El regidor delegat de Via Pública va negar-se a acceptar la nostra sol·licitud i tampoc va voler fixar un termini per a la seva implantació, davant de la incapacitat per arribar a un acord amb alguna de les Associacions de Veïns de la ciutat.

                          Aviat hauran transcorregut sis mesos, i la Federació d'Associacions de Veïns ha presentat noves propostes, és per això que aquest grup municipal presenta el següent prec:

                          - Que es convoqui el més aviat possible una nova trobada de LA COMISSIÓ PER EL TRANSPORT PÚBLIC per tal de poder debatre aquestes i totes les propostes, conèixer l'opinió dels tècnics del Departament de Via Pública i de l'empresa concessionària, així com valorar l'oportunitat de posar en funcionament la nova xarxa."

                          El Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de la Via Pública, assenyala que en el mes de maig de 2001 es va lliurar en una reunió de la Comissió del Transport Públic la proposta de nova xarxa als representants veïnals i es va acordar que l'interlocutor seria la Federació d'Associacions de Veïns que estudiaria la nova xarxa i farien propostes. En la reunió del mes de setembre ens van demanar una pròrroga per poder estudiar i treballar el tema de manera profunda, no obstant això es va acordar que els dos nous autobusos s'incorporarien a la línia 1 i 2 a partir de l'1 de gener de 2002. Durant el mes de gener l'Associació de Veïns va fer arribar un document en el qual havia uns principis generalistes que afectaven els horaris dels dies festius i acompanyaven propostes d'algunes Associacions de Veïns, a partir d'aquí es va acordar amb l'Associació de Veïns de disposar d'una enquesta més generalista de mobilitat més completa. En el Pla de Mobilitat Urbana aquesta enquesta està contemplada i s'està fent els tràmits per poder portar-la a terme al mes d'octubre. Per tant la voluntat és la d'esperar a tenir aquesta enquesta i model acabat que és el que es va pactar amb l'Associació de Veïns en el seu moment. Per acabar no té cap inconvenient en portar el tema al Consell de Circulació i Transports i si es creu convenient convocar la Comissió per el Transport Públic.

                          30. PREGUNTA S/L'1 DE MAIG.

                          El Sr. Jordi Fàbregas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

                          "El passat dimecres 1 de maig, dia de treball, un grup de ciutadans entre 50 i 60 persones- es va manifestar pels carrers de la nostra ciutat.

                          El resultat d'aquesta passejada va afectar a empreses de treball temporal, entitats financeres i empreses immobiliarias. Es van enganxar cartells en llocs no permesos alguns d'un sindicat prou conegut-, es van embrutar amb pintura les parets i persianes dels establiments esmentats, es van bloquejar panys amb silicona i per tant es van causar perjudicis econòmics i perjudicis estètics a la mateixa ciutat. Aquests actes es venen repetint any darrera any.

                          El grup municipal de CiU ha rebut queixes de diferents ciutadans que expliquen que aquests actes van estar realitzats amb total impunitat i que es va tallar la circulació de determinats carrers, per això el grup municipal de CiU presenta la següent pregunta:

                          Primera.-

                          Té el Govern coneixement d'aquests actes? Quina valoració en fa?.

                          Segona.-

                          Quines mesures circulatòries va prendre la regidoria de Via Pública?.

                          Tercera.-

                          Es va preveure conjuntament amb el Cuerpo Nacional de Policia alguna acció de seguiment i/o control dels actes esmentats?. Té coneixement el Govern de que el CNP realitzés algun servei per la seva part?."

                          El Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de la Via Pública, respon que el servei de Policia Local va tenir coneixement dels incidents que havien degenerat els actes reivindicatius de l'1 de maig i els valora de forma negativa per quant suposa un ús inadequat i perjudicial per a la ciutadania del dret de reivindicació i manifestació legítima reconegut a la Constitució. Manifesta que no havia cap acte ni manifestació prevista en principi pel dia 1 de maig que fos comunicat a l'Ajuntament, únicament tenien coneixement a través d'uns pasquins que es convocava als treballadors a acudir a una manifestació general a Barcelona. Per últim no es va preveure cap mesura de tipus circulatori i pel que fa referència al Cos Nacional de Policia, en la última Junta Local de Seguretat van reconèixer la seva incapacitat per manca de recursos per poder controlar aquests tipus de manifestacions.

                          El Sr. Jordi Fàbregas indica que aquesta situació es ve repetint rera any i aleshores estaria bé fer una previsió per l'any que ve en matèria de circulació, com també fer un petit seguiment de control perquè sinó els documents que es signen en els Plans d'Accions de Civisme per a Mataró acabaran sent paper mullat.

                          Del Grup Municipal del Partit Popular

                          31. PREGUNTA S/EL PERQUÈ EL GOVERN MUNICIPAL HA TORNAT A INAUGURAR UNA OBRA SENSE QUE ESTIGUÉS COMPLETAMENT ACABADA.

                          El Sr. José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

                          "El passat 14 d'abril es va celebrar l'acte d'inauguració de la nova plaça del barri de Rocafonda. Quan una obra s'inaugura, entenem que és perquè està finalitzada; però l'endemà de la celebració d'aquesta inauguració, a la plaça encara hi havia operaris treballant.

                          El Grup Municipal del Partit Popular recorda que fa uns mesos, l'alcalde de Mataró, Manuel Mas, es va comprometre a no realitzar actes d'inauguració fins que les obres o els serveis no estiguessin al servei dels mataronins, en resposta a un prec presentat per aquest Grup Municipal. És per això que formulem la següent pregunta:

                          - Per què el Govern Municipal ha tornat a inaugurar una obra sense que estigués completament acabada?."

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, respon que la plaça es va inaugurar amb les obres acabades, però just el mateix dia es va detectar una avaria en el sistema de drenatge de les jardineres que va omplir d'aigua tot el subsòl, immediatament el dilluns es va començar a reparar-ho, com també es van detectar elements que faltaven o complementaven la plaça, tot això pot donar la sensació que l'obra no s'havia acabat. En definitiva l'obra tal com deia el projecte estava acabada i en condicions de ser inaugurada.

                          El Sr. José Luis Calzada agraeix la resposta i l'encoratja a què aquesta agilitat en detectar els errors la tingui també en altres obres de la ciutat.

                          32. PREC EN EL SENTIT DE QUE PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL PROCEDIRÀ A ASFALTAR EL TRAM DE L'AVINGUDA GATASSA EN EL TRAM COMPRÉS ENTRE LA PLAÇA ALCALDE SERRA I XIFRA I EL C/ RAMON BERENGUER.

                          El Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent:

                          "A l'avinguda Gatassa, en el tram comprès entre la Plaça alcalde Serra i Xifra i el carrer Ramon Berenguer, la calçada està en un estat lamentable, ja que enlloc d'asfaltat només hi ha una capa de ciment al damunt de les llambordes. El pas dels vehicles ha fet que en alguns llocs hagi saltat la capa encimentada i això ha provocat un notable increment del soroll en aquest tram de carrer amb les conseqüents molèsties que ocasiona als veïns d'aquesta zona. A més la falta d'asfaltat en alguns punts pot suposar un perill pels conductors de motos i motocicletes.

                          És per això que en el Grup Municipal Popular presenta el següent prec:

                          - El govern municipal procedirà a asfaltar aquest tram de l'Avinguda Gatassa de manera urgent."

                          El Sr. Fermín Manchado, conseller delegat de Serveis Municipals i Manteniment, indica que el Pla d'Asfalt i Voreres de l'any 2002 està dividit en dos fases i l'actuació de l'Av. Gatassa està prevista per la 2ª fase. Explica que a la 1ª fase estan els carrers més prioritaris c. La Vinya, Guadalupe i Ronda Alfonso X el Sabio amb un cost total de 33 milions de ptes. Així mateix per la 2ª fase estan previstos fer el c. La Font, vorera carretera de Cirera i l'Av. Gatassa amb un cost total de 59 milions de pessetes. La suma total d'aquests projectes puja a 92 milions de pessetes, però degut a què la dotació econòmica per l'Asfalt de Voreres per aquest any és de 86 milions de pessetes i al no tenir la totalitat de la dotació econòmica per aquesta 2ª fase s'ha tingut d'esperar a la modificació del pressupost, però manifesta que les obres es faran durant aquest any.

                          33. PREGUNTA EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'APARCAMENT SUBTERRANI A LA PL. GATASSA.

                          El Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

                          "L'equip de govern ha anunciat públicament la construcció d'un aparcament subterrani a la plaça Gatassa (Cerdanyola) i que les obres podrien començar a l'estiu.

                          És per això que el Grup Municipal Popular presenta la següent pregunta:

                          - Quina és la partida amb la que es finançarà la construcció d'aquest aparcament?."

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, contesta que l'aparcament ho farà Promocions Urbanístiques Mataró, S.A., que està dintre del Programa d'Actuació de PUMSA i en el Programa Anual, així com en l'últim Consell d'Administració es va aprovar encarregar el projecte. La financiació per a la construcció d'aquest aparcament sortirà dels pressupostos de PUMSA.

                          Es tracten conjuntament els punts núm. 34, 35 i un prec presentat pel grup municipal de Convergència i Unió fora de l'ordre del dia.

                          34. PREGUNTA EN RELACIÓ A L'ACCEPTACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES PELS REPRESENTANTS DELS VEÏNS DEL BARRI DE CERDANYOLA PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL.

                          El Sr. Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

                          "Divendres passat es va celebrar una reunió entre els representants dels veïns del barri de Cerdanyola i el Govern Municipal per negociar la fi del conflicte generat arran de la implantació de noves zones blaves a la Ciutat i que ja fa dos mesos que dura. Sembla que els representants del Govern Municipal per negociar la fi del conflicte generat arran de la implantació de noves zones blaves a la Ciutat i que ja fa dos mesos que dura. Sembla que els representants del Govern Municipal, amb l'alcalde al cap davant, han acceptat de forma verbal les peticions que fan els veïns del barri i que van més enllà de la proposta per escrit que els va presentar el Govern Municipal.

                          És per això que aquest Grup Municipal presenta la següent pregunta perquè li sigui contestada en el proper Ple Municipal.

                          PREGUNTA

                          - En què consisteixen les propostes dels representants dels veïns que el Govern Municipal hauria acceptat? Aquestes propostes en què fan variar la proposta inicial feta pel Govern Municipal?."

                          35. PREGUNTA RESPECTE A LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES NOVES ZONES BLAVES.

                          El Sr. Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

                          "Darrerament, durant el debat sorgit per la implantació de les noves zones blaves de la ciutat, tant aquest grup com la resta de grups de l'oposició, han demanat reiteradament al Govern Municipal la suspensió del funcionament d'aquestes noves zones mentre no s'arribés a un acord amb els Grups Polítics i els veïns.

                          El Govern, una vegada darrera l'altre, s'ha negat a prendre aquesta decisió. Ans al contrari, ha dit sempre que en cap cas es suspendria el funcionament dels parquímetres.

                          Sorprenetment, aquesta setmana ens hem informat per la premsa (al menys aquest Grup), de que el Govern havia decidit acompanyar a la seva darrera proposta la suspensió o moratòria durant un mes del funcionament de les zones blaves.

                          Per això, aquest Grup Municipal presenta la següent pregunta:

                          Primera.- A què es deu aquest canvi d'actitud del Govern Municipal respecte a la suspensió temporal de les noves zones blaves?.

                          Segona.- En tot cas, per què no es va informar d'això als grups (al menys a aquest), abans que sortís a la premsa aquesta decisió?".

                          35 BIS. PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE NOVES ZONES BLAVES A MATARÓ

                          El Sr. Joaquim Fernández, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el prec següent:

                          "En vistes als darrers esdeveniments pel que fa a la implantació de noves zones blaves a la ciutat, tant per les darreres modificacions en les propostes i ofertes que el govern municipal ha efectuat als veïns del sector de Cerdanyola i pel desconcert creat en la supressió o no, de forma temporal, de les noves places. Per racionalitzar el procés i no caure en un tracte desigual als ciutadans d'uns i altres sectors, aquest grup municipal presenta el següent prec:

                          - Que mentre el govern municipal no pugui garantir el bon funcionament de la zona blava suspengui temporalment TOTES les places de nova creació."

                          El Sr. Manuel Mas, Alcalde President, contesta al Sr. Paulí Mojedano que ni acceptaven ni rebutjaven les seves peticions sinó que el govern municipal estava en un procés de negociació i que les propostes que s'han fet als veïns els grups municipals han tingut coneixement.

                          El Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de la Via Pública, indica que respecte al que va passar el dilluns pel tancament de les maquines expenedores dels tiquets de les zones blaves, va ser un lamentable error que ha d'admetre i assumir. Demana que es deixi escurar les possibilitats de diàleg, ja que hi ha una reunió pel divendres 10 de maig amb els veïns i després es farà el tancament de les màquines i es donarà a conèixer als grups municipals i a la ciutadania en general.

                          Respon al Sr. Paulí Mojedano que es va entrevistar amb tots els grups municipals on es va explicar els eixos bàsics de la nova proposta que proposaven on anava inclosa la possibilitat de suspendre les zones blaves per adequar les màquines, informar a la ciutadania i donar temps als ciutadans per poder acreditar-se convenientment, ja que s'ampliava la zona d'influència; tot això consta en el document que es va explicar en la Comissió Informativa i es va lliurar als grups municipals.

                          El Sr. Manuel Mas, Alcalde-President, aclareix que els documents lliurats als grups municipals sempre feien referència a totes les zones blaves implantades.

                          El Sr. Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, vol deixar constància que en la reunió en cap moment es va dir que formés part de la proposta d'acord la possible moratoria de les zones blaves. El document que es va lliurar només es referia a una àrea d'influència que venia detallat en un plànol de la ciutat.

                          El Sr. Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, reconeix que ha tingut a temps els documents i no tenen cap queixa, però la realitat és que han existits llocs que no han pagat per aparcar i en altres fins i tot ha hagut denúncies, en conseqüència es crea desorientació i injustícia, per la qual cosa demana que es continuï dialogant i la suspensió temporal de les zones blaves.

                          El Sr. Joan Antoni Baron reitera que en la reunió que tindran amb els veïns s'aclarirà definitivament el tema.

                          36. PREC EN RELACIÓ AL SOLAR EXISTENT A LA RONDA PINTOR RAFAEL ESTRANY AL COSTAT DEL POLIESPORTIU.

                          El Sr. José Luis Calzada regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent:

                          "A la Ronda Pintor Estrany de Mataró, al costat del Poliesportiu hi ha un solar que s'utilitza com a aparcament de vehicles. Habitualment està en males condicions ja que a banda de les herbes, en aquest punt s'hi acumulen deixalles de tota mena com ara xeringues, papers, cartrons etc. A més quan plou, l'aparcament que és de sorra, queda en molt males condicions.

                          A la part posterior d'aquest mateix solar s'hi fan de manera freqüent cremes de deixalles com les que es van fer els dies 30 d'abril i 1 de maig, amb el conseqüent perill que poden suposar pels cotxes que hi ha aparcats ja que les flames es poden descontrolar i extendre fins l'aparcament o bé fins al polígon industrial de Mata Rocafonda. A més el fum abundant ocasiona molèsties als veïns d'aquesta zona.

                          És per tot això que el Grup Municipal Popular fa al Govern Municipal el següent prec:

                          Primer.-

                          El Govern Municipal netejarà i asfaltarà el més aviat possible aquest solar de manera que s'evitaran bona part de les tasques de manteniment que s'hi ha de fer actualment.

                          Segon.-

                          El Govern Municipal procedirà a les actuacions necessàries per evitar que es repeteixin les cremes incontrolades de deixalles a la part posterior d'aquest solar."

                          El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències, assenyala que aquest solar existent a la Ronda Rafael Pintor Estrany és un solar d'aparcament tolerat i que el departament de Via Pública arranja de forma habitual. Explica que no té sentit fer una inversió de diners ja que en els avantprojectes del Pla Integral de Rocafonda aquest solar es troba en zona verda i la zona d'aparcament es traslladarà a la zona on actualment existeix una activitat de reciclatge de materials, que està dintre del Programa RECITRABE del Consell Comarcal el qual ha de decidir la ubicació definitiva.

                          El Sr. José Luis Calzada no demana que s'asfalti l'aparcament sinó un mínim de manteniment.

                          37. PREC EN RELACIÓ A LES NOTIFICACIONS DEL PAGAMENT DELS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS.

                          El Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el prec següent:

                          "El calendari fiscal estableix que el pagament de l'impost dels vehicles de tracció mecànica s'ha de fer en el termini comprès entre l'1 de març i el 3 de maig.

                          El grup municipal Popular ha rebut queixes de ciutadans que no estan d'acord en el fet que la notificació pel pagament d'aquest impost els arribi poc temps abans que finalitzi el període de pagament i no al començament com entenem que hauria de ser. Això fa que aquests ciutadans, enlloc de disposar dels 2 mesos per fer efectiu el pagament, en alguns casos aquest període s'escurça notablement i disposen de poc més de 15 dies per pagar aquest impost.

                          És per això que el Grup Municipal Popular presenta el següent prec:

                          Primer.-

                          L'Ajuntament es compromet a que les notificacions del pagament dels impostos i taxes municipals arribin als ciutadans a l'inici del període establert per fer efectiu el seu pagament.

                          Segon.-

                          En els casos en què això no es produeixi, l'Ajuntament procedirà a comptabilitzar el termini establert pel període de pagament des del moment en què els ciutadans rebin la notificació."

                          El Sr. Ramon Bassas, conseller delegat de Serveis Centrals, entén que s'han d'atendre aquestes queixes i assenyala que l'Impost de Circulació es basa en un Padró que elabora la Prefectura de Trànsit i que aquesta informació arriba amb retard a l'Ajuntament. El fons de la qüestió és si és millor fer aquestes notificacions al principi del període o més endavant, però l'experiència ens diu que si s'envia massa aviat la notificació produeix oblit i més recàrrecs. Dir també que es fa la tramesa del Calendari Fiscal perquè els més previsors puguin preveure el pagament. A més, a petició del grup municipal de CiU s'ha introduït la possibilitat que els ciutadans puguin adreçar-se a l'Ajuntament per saber l'estat del seu deute tributari. En definitiva el compromís del govern municipal és de garantir que qualsevol ciutadà pugui pagar els seus rebuts a partir del primer dia; que tots els rebuts siguin enviats dins els 20 dies del termini de pagament i si no es faria una ampliació del termini via decret, i també incrementar les domiciliacions i abandonar les notificacions. Per últim s'ofereix a parlar per millorar aquestes condicions en la mesura que pugui ser més raonable pel ciutadà.

                          Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds

                          38. PREGUNTA S/LES PREVISIONS I CALENDARI DE LES ACTUACIONS EN L'IES PUIG I CADAFALCH I EL CEIP LA LLÀNTIA.

                          El Sr. Josep Comas, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la pregunta següent:

                          "Atès que el Govern Municipal s'ha compromès en repetides ocasions a actuar sobre l'entorn de l'IES Puig i Cadafalch i el CEIP La Llàntia, mentre s'esperava la construcció del gimnàs pel primer dels dos centres, previst a les inversions de la Generalitat de Catalunya.

                          Atès que la Generalitat de Catalunya actuarà properament en l'IES Puig i Cadafalch construint el gimnàs compromès.

                          Atès que la construcció del gimnàs exigeix diversos treballs administratius i d'agençament previ per part de l'Ajuntament de Mataró.

                          Atès que l'Alcalde de la ciutat es va comprometre a l'Audiència Pública sobre Pressupost de 2002 a incloure al Pressupost partides per a l'agençament de l'entorn d'aquests centres.

                          El grup municipal d'IC-V pregunta:

                          Primer.-

                          Quines actuacions administratives, urbanístiques i d'agençament estan previstes pel govern municipal a fi de facilitar la construcció del gimnàs de l'IES Puig i Cadafalch i millorar l'entorn de la illa educativa constituïda pels dos centres?.

                          Segon.-

                          Quin calendari té previst per a la realització d'aquestes actuacions?".

                          El Sr. Sergi Bonamusa, conseller delegat d'Educació i Noves Tecnologies, manifesta que en el Programa d'Actuació hi ha dos aspectes que fan referència a aquest territori com àrea educativa de la Llantia, que són complementaris i que s'està actuant sobre ells de forma paral.lela negociant amb la Generalitat de Catalunya la construcció del gimnàs previst en el mapa escolar de 1995, i en segon terme l'agençament urbanístic de la zona. Indica que amb la Generalitat s'està treballant tot el tema de la ubicació definitiva del gimnàs prefabricat. L'Ajuntament concedirà la llicència d'obres al departament d'Ensenyament per fer efectiva la construcció del gimnàs i adequar el solar previst i els seus entorns, com també el soterrament de la línia elèctrica. A partir d'aquí s'iniciarà els tràmits pertinents per a l'aprovació del projecte d'urbanització de tota la zona i considera que el gimnàs estarà enllestit a principis de setembre i pel que fa a la urbanització de tota la zona s'anirà actuant per fases durant l'any 2003.

                          39. PREC S/LA CREACIÓ D'UN SENDER DE LLARG RECORREGUT ENTRE MATARÓ I EL CANIGÓ.

                          El Sr. Salvador Milà, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, presenta el prec següent:

                          "L'any 1985, dos ciutadans de Mataró començaren la preparació d'una travessa que havia d'enllaçar Mataró i el Canigó, seguint camins i senders que voregen el meridià 2º 27' 21" longitud E. Aquest meridià forma part del projecte Meridià Verd, dissenyat per l'arquitecte Paul Chemetov l'any 1998 per commemorar el pas a l'any 2000 i el 200 aniversari de la determinació del metre com a unitat de mesura partir del meridià de Paris, que corre paral·lel a molt poca distància de l'esmentat, i que constitueix el meridià de referència en aquest Meridià Verd.

                          Aquesta travessa s'ha anat consolidant any rera any, i ha derivat en la creació d'una dinàmica entitat local, Marxarires Mataró Canigó, que en té cura i la manté en travesses sovintejades.

                          La inclusió d'aquesta ruta en els catàlegs i mapes de Senders de Gran Recorregut, coneguts com a GR, suposaria un pas important per a la seva consolidació, i vincularia el nom de la ciutat de Mataró a un dels senders de Gran Recorregut de caràcter transnacional, amb el nom suggerit de Camí del Nord.

                          L'entitat Marxaires Mataró Canigó ha demanat al Comitè de Senders de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya aquest reconeixement i l'ha justificat amb un dossier que explica les característiques de la ruta.

                          El grup municipal d'ICV demana que l'Ajuntament de Mataró doni suport a aquesta iniciativa a través d'aquestes actuacions:

                          Primer.-

                          Comunicar al Comitè de Senders de la FEEC la seva adhesió i la disposició municipal de senyalitzar adequadament i mantenir en condicions el tram de la ruta que passa pel terme de la ciutat de Mataró.

                          Segon.-

                          Comunicar als Ajuntaments del pobles i ciutats per on passa la ruta el contingut d'aquest acord.

                          Tercer.-

                          Senyalitzar i mantenir en condicions el tram de la ruta que passa pel terme de la ciutat de Mataró a partir del moment del reconeixement oficial de la ruta descrita."

                          El Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de la Via Pública, pren en consideració el prec, ja que és una interessant iniciativa que s'estudiarà en els aspectes que corresponguin a l'Ajuntament de Mataró i es posaran en contacte amb l'entitat Marxaires Mataró Canigó, com també transmetrà els acords adoptats a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i a la resta d'Ajuntaments per on passa la ruta del Meridià Verd.

                          I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores de la nit el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.