Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal del mes de febrer. 8/2/2001

Escoltar

Ple Municipal del mes de febrer. 8/2/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 737/2001 de 5 de febrer

Assumpte: Ordre del dia ple 8 de febrer de 2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de febrer de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 23 de novembre extraordinària.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Ratificar les alÙlegacions de l'alcalde contra l'aprovació inicial del projecte del Pla de Ports de Catalunya.
4 Modificació composició Comissions Municipals Informatives.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS

Dels Grups Municipals PSC i IC-V
5 Pacte de Mobilitat per a Mataró
6 Aprovació del projecte TECNOCAMPUS

De tots els Grups Municipals
7 Integració dels estudis universitaris de Mataró a la xarxa pública universitària.

COMISSIÓ MODIFICACIÓ ROM
8 Aprovació inicial modificació art. 73 i 87 del Reglament Orgànic Municipal.


CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
INTERIOR-HISENDA
-Sots-Direcció de Gestió Econòmica-
9 Concertació de préstecs del Pressupost 2001.

-Gestió Econòmica-
10 Concessió d'un dret de superfície a favor de PUMSA sobre sòl de la UA-28 carrer Teià, UA-02 carrer Sicília i UA-03 carrer València.
11 Concessió d'un dret de superfície a favor de PUMSA sobre sòl d'equipaments situat a l'àmbit del sector "Les Hortes del Camí Ral".

-Compres i Contractacions-
12 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de recollida i desballestament de vehicles abandonats fins a l'1 d'abril del 2003 a l'empresa Reciclatges Escolano, SL.

-Recursos Humans-
13 Declaració de compatibilitat personals funcionari.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
14 Aprovació Projecte complementari del projecte construcció de vestuaris al Camp de Futbol Municipal del Pla d'en Boet.
15 Aprovació definitiva del Projecte executiu de construcció de vestuaris al Camp de Futbol Municipal del Pla d'en Boet.
16 Acceptar de la Diputació de Barcelona les ajudes inicialment atorgades a l'Ajuntament de Mataró dins el programa Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat 2000-2003 i complimentar els tràmits per formalitzar els respectius Convenis.
17 Ratificació de la resolució de l'Alcaldia de data 16/1/2001, sobre l'opció de finançament triada en una petició de subvenció a la Direcció General de l'Esport per la construcció d'un equipament municipal.

-Urbanisme-
18 Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial "El Port"

19 Aprovació provisional de la modificació del Pla General àmbit "Can Quirze".

-Llicències-
20 Aprovació Pla d'Usos de les platges de Mataró per a la temporada 2001.
21 Ratificació del Conveni amb la Generalitat de Catalunya sobre la subvenció pel manteniment de l'Oficina de Rehabilitació d'Habitatge, any 2000.
22 Nomenament del Sr. Arnau Vilardell Fradera, com a vocal del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic en representació del Grup Municipal d'IC-EV i en substitució de Salvador Milà Solsona.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d'Educació-
23 Nomenament del Director de l'Institut Municipal d'Educació.
24 SolÙlicitud al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal que l'IES Miquel Biada es converteixi en un Institut d'Ensenyament Secundari - Superior Ensenyament Professional (IES - SEP).
25 Nomenament d'un vocal del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.
26 Aprovació definitiva dels increments salarials del personal de l'Institut Municipal d'Educació per a l'any 2001.

-Educació i Noves Tecnologies-
27 Canvi de denominació del CEIP Mare de Déu del Pilar a CEIP Angeleta Ferrer.

-Relacions Ciutadanes-
28 Cessió d'ús de part de l'immoble de propietat municipal del carrer Energia, número 11, a l'entitat Assemblea local de la Creu Roja de Mataró.

CMI VIA PÚBLICA
-Mobilitat-
29 Modificació Ordenança de Circulació en relació a la disminució del nivell de soroll emès per motocicletes i ciclomotors.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
30 PREGUNTA s/la llicència d'activitats de la gran superfície comercial de Mataró Parc.
31 PREGUNTA s/els avions que sobrevolen Mataró
32 PREC s/la creació d'una beca en memòria d'en Terri de Mataró.
33 PREC s/els jocs infantils a Mataró.
34 PREC s/el passi d'acompanyat de persones amb disminució en el transport públic.
35 PREC s/la creació d'un cos d'agents cívics.
36 PREGUNTA s/l'adjudicació de la senyalització informativa.
37 PREC s/les millores al camp de futbol de Can Xalant.

Del Grup Municipal del Partit Popular
38 PREC en relació al mur existent a l'esplanada de Can Bergadà.
39 PREC en relació a l'obertura en la seva totalitat del c/ Damià Campeny.
40 PREGUNTA s/l'enllumenat de la Rda. Alfons Xè el Savi.
41 PREC s/la realització d'un estudi per a fer els pagaments liquidacions transmissions patrimonials, via internet, des de les notaries de Mataró.
42 PREGUNTA en relació al retard de les obres de remodelació del carrer Torrent.
43 PREGUNTA en relació a l'estat del carrer Josep Castellà.
44 PREGUNTA en relació al requeriment fet a NUSCAMPS empresa adjudicatària de les obres de construcció i gestió de la piscina del Sorrall.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
45 PREC s/les condicions de les oficines de correus a Mataró.
46 PREC s/la fira d'atraccions.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe