Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal del mes de juliol. 5/7/01

Escoltar

Ple Municipal del mes de juliol. 5/7/01

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 4401/2001 de 2 de juliol

Assumpte: Ordre del dia ple 5 de juliol de 2001

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de juliol de 2001, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 7.3.01 i 5.4.01.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS / INTERIOR-HISENDA / SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei d'Ingressos-
3 Ratificar decret d'Alcaldia per el qual es va aprovar l'atorgament d'un aval al PASS per operació de Tresoreria de 880 milions de pessetes.
4 Aprovar conveni entre el Consorci Port de Mataró, Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament per a la construcció d'un nou accés al port.
5 Aprovació preus públics Fira del volant.

-Servei de Compres i Contractacions-
6 Aprovació de la liquidació del Servei Mataró Bus any 2000.
7 Aprovació de la liquidació definitiva per l'any 2000 i aprovació pressupost 2001 i revisió de tarifes de l'alberg de Can Soleret.
8 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives de les obres de rehabilitació de la residència municipal Sant Josep, 3ª fase i convocar licitació.
9 Aprovació de plecs de condicions econòmiques i administratives de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal de l'Ajuntament (la Riera) i convocar licitació.
10 Aprovació del conveni per a l'explotació publicitària de marquesines i altres equipaments del servei de transport colÙlectiu urbà de Mataró.

-Recursos Humans-
11 Declaració de compatibilitat a un funcionari.
12 Aprovació valoració llocs de treball.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
13 Aprovació inicial del projecte bàsic de construcció de l'Escola Bressol El Tabalet.
14 Definir del projecte de remodelació del camp de futbol municipal del Camí del Mig i zona esportiva Enric Pujol, la fase corresponent a la construcció dels vestidors.
15 Aprovació inicial del projecte bàsic de rehabilitació de la nau i serveis de la Cooperativa obrera Mataronesa, obra de l'Arquitecte Antoni Gaudí i acabament de la urbanització de la plaça.
16 Definir de la fase 2ª del projecte de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central, Recinte Firal, la zona corresponent a la coberta de l'aparcament soterrat.

-Urbanisme-
17 Aprovació provisional del Pla Parcial de Can Quirze.
18 Aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació municipal, àmbit Can Xammar.
19 Resoldre recurs de reposició contra l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall "El Sorrall".
20 Aprovació definitiva relació Béns i Drets expropiació Plaça XarelÙla.

-Servei de Serveis Municipals-
21 Aprovació inicial de l'"Ordenança Reguladora dels Ornaments Nadalencs a la via pública".

- Ciutat Sostenible-
22 Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de membres del Consell Municipal de Medi Ambient.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Serveis d'Igualtat i Solidaritat-
23 Donar compte del decret d'alcaldia de nomenament de membres del Consell Municipal per a la Convivència.
24 Donar compte del decret d'alcaldia de nomenament de membres del Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació Internacional.
25 Donar compte del decret d'alcaldia de nomenament de membres del Consell Municipal de la Gent Gran.

CMI VIA PÚBLICA
26 Compareixença de l'Ajuntament com acusació particular en la causa penal incoada per un pressumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió
27 PREGUNTA s/l'Institut Municipal d'Educació
28 PREGUNTA s/ el primer cicle de l'educació infantil
29 PREGUNTA s/la instalÙlació d'un obrador de pa al carrer Pizarro.

Del Grup Municipal del Partit Popular
30 PREGUNTA s/les mesures a prendre per al correcte manteniment del solar situat al c/ Figuera Major i c/ Salvador Espriu.
31 PREGUNTA s/les gestions realitzades pel Govern mpal. davant ACESA per a la instalÙlació de pantalles acústiques a la Rda. Països Catalans.
32 PREC en relació a una major informació als regidors quan per part del Govern mpal. es porti a aprovar o modificar una ordenança.
33 PREGUNTA s/el grau de compliment de les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
34 PREGUNTA s/l'estat de les voreres del c/ E Torrent.
35 PREGUNTA en relació al seguiment fet a l'aportació atorgada al CE Mataró i als ajuts futurs.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds
36 PREGUNTA s/la proposta d'ordenança municipal de publicitat.
37 PREGUNTA s/la proposta de conveni amb el Bisbat de Barcelona en relació al Centre Social de Cirera.
38 PREGUNTA s/la situació de l'acceptació del llegat Arenas.
39 PREGUNTA s/els contactes que es van mantenir amb l'Empresa Borràs.
40 PREGUNTA s/ la resposta rebuda de l'Empresa Pública Correos y Telégrafos.
41 PREGUNTA s/la tramitació de l'expedient obert a l'empresa Manufactures Antonio Gassol, SA.
42 PREGUNTA s/les noves línies proposades per al proper curs per part la comissió d'absentisme.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe