Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. 7 de febrer de 2002

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. 7 de febrer de 2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc, per deliberar els assumptes consignats en el següent:

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 8 de novembre de 2001 i extraordinària del dia 24 de desembre de 2001.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Designació representants de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis Laietana.

CMI SERVEIS CENTRALS

INTERIOR-HISENDA

SOTS-DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

4 Desadscripció de l'IMPEM de l'immoble situat a la Ronda O'Donnell, 94.

5 Requeriment previ de l'article 44 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa formulat contra la resolució de la Delegada Territorial d'Ensenyament de Barcelona-II (Comarques) de la Generalitat, desestimatòria de la solÙlicitud municipal d'autorització prèvia per a la desafectació.

-Servei de Tresoreria-

6 Concertació préstecs pel finançament de les despeses de capital del pressupost 2002.

7 Interposició de recurs davant el Tribunal Constitucional en relació a la Llei d'estabilitat pressupostària.

-Servei d'Ingressos-

8 Aprovació preus públics de la Fira Habitàclia

9 Aprovació provisional de la modificació d'Ordenances Fiscals.

-Recursos Humans-

10 Modificació de la relació de llocs de treball.

11 Modificació de la plantilla.

12 Modificació de l'Acord de condicions del personal funcionari i laboral aprovat pel ple al desembre de 2000.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització de la zona verda del PERI 03, sector "Can Llinàs".

-Urbanisme-

14 Aprovació del text refós del Pla Especial "El Golf de Llavaneres".

15 Aprovació de l'Avanç de modificació del Pla General d'Ordenació Municipal àmbit Sector PERI 04 "Lepanto - Gravina".

16 Aprovació inicial dels Estatuts de la nova Empresa Municipal d'Habitatge.

-Llicències-

17 Aprovació del Pla d'Usos de la platja 2002.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Igualtat i Solidaritat-

18 Donar compte de l'acord de la Comissió de Govern Municipal de data 4/2/02, s/ el Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

-Institut Municipal d'Educació-

19 Nomenament vocal del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació, en representació del grup municipal d'IC-V.

-Patronat Municipal de Cultura-

20 Cessament de l'actual director del Patronat Municipal de Cultura.

21 Nomenament del nou director del Patronat Municipal de Cultura, i modificació de la plantilla de personal.

22 Nomenament vocal de la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en representació del Grup municipal d'IC-V.

-Patronat Municipal d'Esports-

23 Nomenament vocal del Consell Plenari i de la Junta Executiva, en representació del grup municipal d'IC-V.

-Escola Universitària Politècnica de Mataró-

24 Nomenament vocal del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, en representació del grup municipal del PP.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió

25 PREGUNTA s/el pla de millora del parc Forestal de Mataró.

26 PREC s/la recollida selectiva d'olis de cuina als establiments de restauració de Mataró.

27 PREC s/la creació d'una ciutat esportiva.
Del Grup Municipal del Partit Popular

28 PREC en el sentit de que es doni el nom de Francesc Cambó a un carrer de la ciutat.

30 PREGUNTA en relació a la publicació en la premsa d'una concessió sense haver estar adjudicada.

31 PREC en el sentit de que es procedeixi a canviar les tarifes especials dels serveis "010" i "906", per tarifes normals de telefonia.

32 PREGUNTA en relació a la inclusió de dos punts a l'ordre del dia del ple del 8/11/2001 per al seu debat i votació, quan hi havia un grup mpal. que no hi estava d'acord.

33 PREGUNTA en relació a la marquesina de la parada de l'autobús de l'empresa Casas situada a la Plaça de les Tereses.

34 PREGUNTA en relació a la campanya de promoció de l'aparcament de l'Av. del Perú.

35 PREC en relació al manteniment en condicions sanitàries adients la sorra del pati de l'Escola Bressol Les Figueretes.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds

36 PREC s/la promoció del transport públic nocturn.

37 PREGUNTA s/l'acabament de la rehabilitació dels blocs de l'escorxador.

38 PREGUNTA s/el pla director de la societat de la informació.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe