Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari del mes d'abril. 13/4/2000

Escoltar

Ple Ordinari del mes d'abril. 13/4/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 d'abril de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16.3.2000
2 Pressa possessió del Sr. Paulino Mojedano Singla, nou regidor de l'Ajuntament de Mataró

3 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES

INTERIOR-HISENDA
-Secretaria General-
4 Donar compre del decret de l'Alcaldia de data 21/3/2000 de delegació de competències a la Consellera Delegada Sra. Pilar González Agapito en assumptes relatius a mercats municipals.

-Recursos Humans-
5 Modificació plantilla de funcionaris
6 Modificació relació llocs de treball
7 Donar compte nomenament com personal eventual del Cap del Departament de Via Pública.
8 Donar compte de la contractació fora de plantilla i pel tràmit d'urgència d'una persona per a la constitució i posada en funcionament de l'Institut Municipal d'Educació.
9 Donar compte del nomenament interí i pel tràmit d'urgència per a la coordinació i colÙlaboració amb el Consorci LOCALRET i CTC pel desenvolupament i construcció de la xarxa de cable.
10 Donar compte del nomenament interí i pel tràmit d'urgència d'un arquitecte, adjunt al Cap del Servei d'Urbanisme.

-Servei d'Informació de Base-
11 Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 1294/2000 de 10 de març ampliant la relació d'organisme autònoms a adherir-se al conveni entre Localret i Telefònica amb l'Escola Universitària Politècnica de Telecomunicacions de Mataró i l'Institut de Formació Professional Miquel Biada.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
12 Aprovar la modificació del projecte de rehabilitació de la Residència municipal de Sant Josep fase 3ª i presentar-lo en la convocatòria per a la formulació del PUOSC 2000-2003.
13 Aprovar el projecte modificat de la Fase 2ª del Projecte de rehabilitació de la Residència Municipal de Sant Josep.

-Urbanisme-
14 Aprovar provisionalment la modificació del PG relativa a l'itinerari paisatgístic VALLDEIX.
15 Aprovar el Text Refós relatiu a la modificació del PG àmbit Can Marqués.

-Activitats-
16 Aprovació definitiva del Reglament d'Activitats.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Educació i Noves Tecnologies-
17 Conveni de colÙlaboració entre els Departaments d'Ensenyament i de Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització d'accions d'informació, orientació i formació (Programes de Garantia Social) per a joves desescolaritzats i en atur.
18 Aprovació inicial dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació.

-Patronat Municipal d'Escoles Bressol-
19 Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2000
20 Aprovar les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera per atendre suplències i/o baixes de cuiner/a.
21 Aprovar les bases de selecció que regulen l'accés a les places laborals vacants i per a la creació d'una llista d'espera d'auxiliars de menjador.

-Patronat Municipal de l'I.P. Miquel Biada-
22 Ratificació de la resolució de la Presidència sobre la contractació per via d'urgència del senyor José Angel Martínez Peñalva per cobrir una substitució del servei de consergeria.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
23 PREC s/el projecte de recuperació mediambiental, reforestació i millora del nou parc central de Mataró.
24 PREC en referència a establir el passi d'acompanyant de persones amb disminució en el transport públic colÙlectiu de Mataró.
25 PREC s/la recerca d'alternatives al perjudici que causa als comerciants de la Muralla de St. Llorenç la presència policial i la tanca metàlÙlica durant els caps de setmana (dissabtes).
26 PREGUNTA en referència a l'exigència del coneixement del català als funcionaris municipals.
27 PREGUNTA s/les instalÙlacions del camp municipal d'hoquei herba.
28 PREGUNTA s/els arranjaments necessaris al parc Forestal de Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular
29 PREC solÙlicitant al Govern municipal que en el termini de 2 mesos presenti un projecte d'usos de la Masia de Les Esmandies i els seus voltants.
30 PREC s/la millora de l'accés a Mataró per la B-40.
31 PREC s/modificació canvi horari recollida selectiva de paper.
32 PREGUNTA s/la situació en què es troba l'acceptació del llegat Arenas.
33 PREGUNTA s/els criteris per estimar les alÙlegacions a les sancions de trànsit.
34 PREGUNTA s/el grau de compliment del conveni signat entre l'Ajuntament i EMASA en relació a la contractació de personal.
35 PREGUNTA s/la possibilitat d'aplicació a alguna zona de Mataró de l'article 74.4 de la Llei d'Hisendes Locals.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
36 PREGUNTA s/les obres que alteren l'edifici protegit de l'Escorxador.
37 PREGUNTA s/la titularitat del sòl de la zona verda al final del carrer Castaños.
38 PREGUNTA s/el manteniment de les zones verdes del Pla d'en Boet.
39 PREGUNTA s/el local cedit per PUMSA a la plaça Itàlia.
40 PREGUNTA s/les negociacions amb el Bisbat de Barcelona en relació al centre social de Cirera.
41 PREC s/accessos i sortides de vehicles al sector de Cirera-Nord (hospital i nou centre comercial).
42 PREC s/els accessos peatonals a l'hospital de Mataró.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe