Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de desembre

Escoltar

Ple ordinari del mes de desembre

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de desembre de 1999 , a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21.10.99 i extraordinària del 15.11.99

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Pressa de possessió del Sr. Jordi Fàbregas i Casas de Convergència i Unió, com a Regidor de l·Ajuntament de Mataró
4 Revisió tarifes del servei de taxi per a l·any 2000.
5 Nomenament vocals de la Junta de la Fundació de l·Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Intervenció-
6 Expedient transferència de crèdit del Patronat de les Escoles Bressol.

-Tresoreria i Gestió Tributària-
7 Aprovació repartiment quotes contribucions especials cementiri vell.

-Compres i Contractacions-
8 Aprovar la pròrroga del servei de fotocopiat de projectes tècnics i documentació administrativa per l·any 2000, a favor de "Copisteria Prims, SCP".
9 Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja de parcs i jardins a l·empresa CEO del Maresme.
10 Aprovar la revisió de preus, a compte, per l·any 1999, dels serveis de recollida de brossa domiciliària, neteja viària i recollida a mercats i transport dels residus al centre de tractament, a favor de "Fomento de Construcciones y Contratas, SA"
11 Aprovar plecs de condicions i convocatòria de licitació de les obres de construcció de la 7ª barra de nínxols del cementiri "Les Valls".

-Recursos Humans-
12 Revisió del lloc de treball de Cap de Compres.

- Patronat Mpal. de l·I. Politècnic Miquel Biada-
13 Donar compte modificació del contracte de neteja.

CIUTAT SOSTENIBLE
14 Designació de la Consellera Delegada de Ciutat Sostenible com a membre de l·Assemblea General de la "Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat".

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
15 Aprovació de la modificació d·anualitats i finançament de les diferents fases del Projecte de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central.

- Urbanisme-
16 Aprovació definitiva de l·estudi de detall de la Unitat d·Actuació 27 "c. Antoni Campmany"- c. Rojas.
17 Encomanar a PUMSA la gestió íntegra del desenvolupament del Pla Especial de Millora Urbana Sector "Can Xammar" (PEMU-07) i de la Unitat d·Actuació 26 "c.Hospital".

CMI SERVEIS PERSONALS
-Educació i Noves Tecnologies-
18 Assumpció, transitòria i excepcional, pel Ple Municipal de les competències atribuïdes estatutàriament als òrgans colÙlegiats del Patronat Municipal Miquel Biada i del Patronat Municipal d·Escoles Bressol.

-Patronat Mpal. Miquel Biada-
19 Aprovar la revisió anual del Conveni Laboral per a l·any 1999.

-Patronat Municipal de Cultura-
20 Nomenament membres Junta Patronat Municipal de Cultura.

-Patronat Municipal d·Esports-
21 Nomenament membres de la Junta Plenària i del Consell d·Administració del Patronat Municipal d·Esports.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
22 PREC s/l·Escola Universitària del Maresme
23 PREC s/l·actuació de la Grua Municipal.
24 PREGUNTA s/la construcció d·un jardí botànic a l·antic Parc Central de Mataró.
25 PREGUNTA s/el manteniment de l·escola d·adults "Alarona"

Del Grup Municipal del Partit Popular
26 PREC s/la constitució abans de finalitzar 1999 de les juntes directives dels Patronats Municipals d·Escoles Bressol i de l·Institut Politècnic Municipal Miquel Biada.
27 PREC s/la Llei de Contractes amb les Administracions Públiques
28 PREC per la modificació de les normes de concessió del carnet blau.
29 PREGUNTA s/protecció de dades.

Del Grup Municipal d·Iniciativa per Catalunya Verds
30 PREC s/la zona verda i d·equipaments de Cerdanyola-nord.
31 PREC s/l·estat actual dels tràmits per executar les obres del colÙlector del Torrent de Can Boada Fins al mar, per la Rda. O·Donnell.
32 PREC s/la constitució del Consell de Participació del Consorci Sanitari del Maresme.
33 PREGUNTA s/el motiu del retard de les obres de rehabilitació del grup d·habitatges de l·Escorxador que l·Ajuntament dirigeix en colÙlaboració amb el centre tècnic de Rehabilitació de l·habitatge i ADIGSA.
34 PREGUNTA s/les peticions de diverses companyies de telecomunicacions per tal de realitzar el desplegament de la fibra òptica a la Ciutat.
35 PREGUNTA s/la sentència judicial que obliga al Consorci per al Tractament de la brossa del Maresme a pagar 407 milions de pessetes a l·empresa TVR, adjudicatària de la planta incineradora de Mataró.


Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el trenta de novembre de mil nou-cents noranta-nou.

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor
En dono fe