Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari del mes de desembre. 4/12/2000

Escoltar

Ple Ordinari del mes de desembre. 4/12/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7067/2000 de 1 de desembre

Assumpte: Ordre del Dia Ple sessió ordinària del 4 de desembre de 2000

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper DILLUNS 4 de desembre de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 d'octubre i extraordinària del 24 de juliol de 2000.

2 DESPATX OFICIAL


ALCALDIA
3 Nomenament vocal Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica.


PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
-Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds-
4 Proposta de resolució per a la declaració prèvia de no utilització per a usos d'equipament privat del solar i edifici del centre social de Cirera al carrer Muntanya.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
DEPARTAMENT D'INTERIOR-HISENDA
-Recursos Humans-
5 Aprovació de la plantilla per a l'any 2001.
6 Aprovació de la relació de llocs de treball per a l'any 2001.
7 Declaració de compatibilitat a dos funcionaris.

GESTIÓ ECONÒMICA
8 Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2001.
9 Aprovació Pla sanejament PUMSA i aprovació operació préstec a concertar per part de PUMSA.


10 Ratificació decret d'alcaldia de 7/11/2000 pel qual s'aprovà l'atorgament d'aval al PASS.
11 Aprovació preu públic Parc de Nadal.

-Compres i Contractacions-
12 Aprovar la pròrroga per a l'any 2001 del contracte de manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat amb l'empresa Electricitat Boquet, SL.
13 Aprovació tarifes aparcament plaça Santa Anna.

RELACIONS CIUTADANES
14 Aprovació del projecte de l'Oficina del Defensor del Ciutadà de l'Ajuntament de Mataró.

IGUALTAT I SOLIDARITAT
15 Donar compte del decret d'alcaldia de nomenament membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
16 Donar compte del decret d'alcaldia de nomenament membres del Consell Municipal de Participació per a la convivència de Mataró.
17 Donar compte del decret d'alcaldia de nomenament membres del Consell Municipal de la Gent Gran.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
18 Aprovació definitiva del projecte de construcció d'un Centre Cívic a Rocafonda "Can Noé"

-Urbanisme-
19 Delegació a PUMSA la gestió i urbanització del sector "El Rengle".


CMI VIA PÚBLICA
20 Revisió de les tarifes del servei públic de taxis.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
21 PREGUNTA s/la paralització d'unes obres al complexa Mataró Parc.
22 PREGUNTA s/el compliment dels acords del Ple Municipal.
23 PREGUNTA s/la n au Gaudí del c/Cooperativa.
24 PREGUNTA S/el compliment del prec aprovat en el ple de setembre, referent als danys causats pel tall del subministrament elèctric en el barri dels Molins el dia 14 d'agost.
25 PREGUNTES s/el pla especial del Centre Històric de Mataró.


Del Grup Municipal del Partit Popular
26 PREC per a la realització d'un estudi per a que els diversos assumptes de l'Ajuntament siguin gestionats mitjançant un programa de gestió informàtica d'expedients.
27 PREC per a la realització d'un estudi s/la possibilitat legal de que es celebrin les Comissions Informatives a distància utilitzant els nous mitjans tecnològics.
28 PREGUNTA s/les raons que han impulsat als organitzadors de la Marató de Catalunya a deixar d'organitzar la sortida des de la nostra ciutat.
29 PREGUNTA s/els problemes que va provocar la sobrecàrrega en el subministrament elèctric el passat mes d'agost i si s'ha arribat a una solució.

Del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya -Verds
30 PREGUNTA s/les actuacions de l'Ajuntament a fi de garantir el conveni amb l'empresa Gassol pel manteniment de les seves activitats industrials a la fàbrica de Mataró.
31 PREGUNTA s/l'acceptació del llegat Arenes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe