Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de gener

Escoltar

Ple ordinari del mes de gener

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de gener de 2000, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries que tingueren lloc els dies 11.11.99 i 2.12.99


2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Decret d·Alcaldia nomenament Sr. Jordi Fabregas del Grup Municipal de CiU com a membre de la CMI de Via Pública.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Compres i Contractacions-
4 Aprovació de la implementació de la nova línia directa des de l·estació de ferrocarril a l·Hospital amb dos autobusos i modificacions de la línia 1 i aprovació del pressupost de Mataró Bus per a l·any 1999.

-Ciutat Sostenible-
5 Donar compte decret d·Alcaldia sobre nomenaments del Consell Municipal de Medi Ambient.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Obres-
6 Aprovació inicial del Projecte de construcció d·un centre de recepció i emmagatzematge selectiu de residus especials i voluminosos (Deixalleria II Pla d·en Boet).
7 Definició de la Fase 3ª "InstalÙlacions i acabats interiors" del projecte executiu de construcció d·un edifici per a Viver d·empreses.

-Urbanisme-
8 Aprovació definitiva de l·Estudi de detall de la finca situada a la Rda. Alfons XII cantonada amb carrer Castaños.
9 Delegació a PUMSA de la gestió i execució dels sectors del Turons de Mataró (carretera de Cirera, Turons D i Turons E).
10 Delegació a PUMSA de l·execució i gestió del Sector de Vallveric.
11 Resolució del recurs interposat pels Srs. Jordi i Miquel Lleonart, Teresa Maltas i Carmen Aliberas en relació al Text Refòs del projecte de reparcelÙlació del Pla parcial de les "Hortes de Camí Ral".
12 Ratificació del Decret 14.12.99 sobre rectificació d·errors i aclariments relatius a la modificació del Pla especial del Sector C1 Cirera Nord.

-Llicències-
13 Aprovació inicial del nou Reglament d·Activitats.

CMI SERVEIS PERSONALS
-Educació i Noves Tecnologies
14 Acceptar subvenció del Departament d·Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a l·Ajuntament de Mataró com a titular d·escoles d·educació infantil.

-Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada-
15 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/adjudicació contracte subministrament equips informàtics a Unicopy Informàtica, SL.
16 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/adjudicació contracte subministrament equips audiovisuals a Arpiserra, SA.
17 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/contractació de la Sra. Magdalena Cot per a realitzar proves de setembre.
18 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/contractació professor Sr. Jaume Hernández per un curs escolar.
19 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/contractació professor Sr. Josep Pla (contracte de relleu).
20 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/contractació professor especialista obres construcció Sr. Juan Martínez (pendent concurs).
21 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/contractació Sra. C. Garcia per substitució a C. Gasau (reducció jornada amb reserva del lloc de treball).
22 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/modificació imputació despeses intercanvi Chesterfield.
23 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/compatibilitat professors Srs. Mª Josep Llobet i Josep Mª Horrillo.
24 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/compatibilitat professor Sr. Josep Ramis.
25 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/bases concrus professor especialista obres construcció.
26 Ratificar resolució de la Presidència del Patronat Institut Politècnic Municipal Miquel Biada s/bases concurs substitucions PAS curs 1999-2000.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
Del Grup Municipal Convergència i Unió
27 PREC s/ l·any internacional Gaudí/2002 i la nova plaça del carrer Cooperativa-Espai Gaudí.
28 PREC s/ la neteja dels carrers de l·entorn de la discoteca Chasis.
29 PREC per redactar un pla de mobilitat de la ciutat de Mataró.
30 PREGUNTA s/ la xarxa bàsica de serveis socials d·atenció primària.
31 PREGUNTA s/ l·atenció a la dona maltractada.

Del Grup Municipal del Partit Popular
32 PREC s/ la modificació de les normes de concessió del Carnet Blau.
33 PREC s/ l·adopció de mesures per compatibilitzar el planing de vacances del treballadors municipals amb el manteniment dels serveis municipals als centres cívics.
34 PREC s/ l·adopció de mesures respecte al solar de Can Fulleracs.
35 PREC s/ el projecte de reparació de deficiències i patologies constructives del projecte de la Pl. de Santa Anna i La Rambla.
36 PREC s/ l·adopció de mesures d·adequació de la Biblioteca Pompeu Fabra a les necessitats de la ciutat.
37 PREC s/ la millora dels serveis públics als diversos barris de la ciutat.
38 PREC s/ la supressió de la barrera de peatge d·accés a l·autopista A-19 d·Alella-El Masnou.
39 PREC s/ el projecte de museu tèxtil.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el deu de gener de dos mil.
En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor