Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari del mes de novembre. 5/11/98

Escoltar

Ple ordinari del mes de novembre. 5/11/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D'ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous dia 5 de novembre de 1998, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinaria que tingué lloc el dia 2.7.1998.


2 DESPATX OFICIAL


PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
-Del Grup Municipal Mixt-
3 A fi de que el Consistori procedeixi a impugnar l,allargament del termini de concessió de l'A-19, acordat pel Real Decret 2346/1998 del 23 d'octubre.

SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Secretaria-
4 Derivar la responsabilitat reclamació a Fomento de Construcciones y Contratas.
5 Delegar a la Comissió de Govern la resolució dels temes de responsabilitat civil.

-Recursos Humans-
6 Declaració compativilitats segona activitat de personal de l'Ajuntament.

HISENDA
-Intervenció-
7 Donar compte de la cessió per part de "LA CAIXA" a favor de DEPFA-BANK EUROPE PLC. del préstec de 587 milions de pessetes.

COMPRES I CONTRACTACIONS
8 Modificació contracte obres construcció centre recepció i emmagatzematge selectiu de residus especials i voluminosos.
9 Aprovació plec de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació obres recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central de Mataró, fase 3A.
10 Aprovació plec de condicions econòmico administratives particulars i convocatòria de licitació obres recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central de Mataró, fase 3B.
11 Aprovació conveni amb FERROVIAL per revocació de la resolució del contracte d'obres d'urbanització de la Plaça Santa Anna i cessió del mateix a l'empresa Fomento de Obras i Construcciones.
12 Ratificació decret d'Alcaldia s/resolució contracte amb l'empresa ALM4, SA adjudicatària de les obres de Rehabilitació del Cementiri Vell.


SERVEIS TERRITORIALS
-Urbanisme-
13 Acord d'inici de l'expedient de la reparcelÙlació del PERI "CAFÉ DE MAR".
14 Aprovar l'avanç de la modificació puntual del Pla General "Canvi d'ubicació del parc urbà de l'encreuament del Camí del Mig-Rda. President Macià pel trasllat de l'equipament de l'escola bressol".
15 Aprovar el text refós de la modificació puntual del pla General en l'àmbit de "Can Gassol".
16 Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla General en relació de l'ampliació de les plantes baixes al centre.
17 Aprovació del conveni entre l'Ajuntament i TEXTIL SOLERET en relació a la construcció i ús d'un vial per vianants.
18 Aprovació definitiva de la modificació de l'Estudi de Detall de les parcelÙles 6b5 i 6b6.
19 Aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels vials del sector "Parc Central".
20 Fixació de les obligacions de l,Ajuntament en relació a les càrregues urbanístiques sector 10 "Les Valls" i sector 9 "Parc Central".
21 Aprovar el mutu acord amb els Srs. Bartolomé Jubany i Salvador Coll s/l'expropiació de part de la finca de la seva propietat situada a la Rda. Belllavista.

-Circulació i Transports-
22 Ratificar la solÙlicitud d'adhesió al Conveni de colÙlaboració entre el "Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales" i la "Federación Española de Municipios y Provincias" (FEMP) per a la implantació de transport públic accessible a línies regulars d'autobusos urbans.
23 Revisió de tarifes i canvi d'estructura tarifària del Servei d'auto-taxis 1999.


PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
24 PREC s/l,arranjament del carrer Santa Marta.
25 PREC s/la Ronda de Mataró.
26 PREGUNTA s/els nous contenidors de la brossa.
27 PREGUNTA s/el compliment del conveni de colÙlaboració per a la rehabilitació del grup "Federico Mayo".
28 PREGUNTA s/el Servei de Prevenció de l'Ajuntament.
29 PREGUNTA s/la vigilància a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament durant les nits dels caps de setmana.
30 PREGUNTA s/els problemes circulatòris a l'entorn de la plaça de Cuba.

Del Grup Municipal del Partit Popular
31 PREC s/reducció termini devolució fiances d'obres.
32 PREC s/reurbanització i millora del carrer Santa Marta.
33 PREC s/mesures circulatòries a l'Av. Puig i Cadafalch i Ronda President Tarradellas.

34 PREGUNTA s/el desplegament de la policia de barri.
35 PREGUNTA s/llista d'espera a la piscina municipal.
36 PREGUNTA s/sentència tribunals de justicia.
37 PREGUNTA s/queixes dels veïns de la plaça de l'Ajuntament.

Del Grup Municipal Mixt
38 PREGUNTA en relació a l'aixecament a Mataró d'un monument a Josep Puig i Cadafalch.
39 PREGUNTA en relació a la postura municipal davant la no inclussió en els pressupostos generals de l'Estat per l'any 1999 d'una partida per fer les obres del passeig Marítim.


Ho mana i signa l'Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el dos de novembre de mil nou-cents noranta-vuit.


En dono fe
El Secretari General

Manuel Monfort i Pastor