Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari del mes d'octubre. 8 d'octubre de 1998

Escoltar

Ple Ordinari del mes d'octubre. 8 d'octubre de 1998

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

55DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 d·octubre, a les 7 hores de la tarda, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions ordinaries que tingueren lloc els dies 7 de maig i 4 de juny de 1998.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA
3 Ratificar decret d·Alcaldia s/nomenar representants municipals de l·Ajuntament al Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

PROPOSTES GRUPS MUNICIPALS
Del Grup Municipal del Partit Popular
4 Modificació acord ajuntament ple sessió 5.3.1998, relatiu a un conveni a signar ente l·Ajuntament, l·Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró, a fi d·iniciar el procès de constitució d·una anomenada Fundació Privada unió de Cooperadors de Mataró pel Foment de l·Economia Social i la Rehabilitació Urbana.

SERVEIS CENTRALS
INTERIOR
-Recursos Humans-
5 Modificació plantilla orgànica i modificació pressupostària per atendre la creació de l·OFIAC.
6 Modificació de la relació de llocs de treball.
7 Aprovació valoració de llocs de treball.

HISENDA
-Tresoreria-
8 Aprovació adjudicació préstec de 95 milions a Caja Madrid.
9 Aprovació operacions de tresoreria 1999.

COMPRES I CONTRACTACIONS
10 Revisió preus del contracte de serveis de neteja clavegueram per a l·any 1998
11 Pròrroga del contracte sessions formatives d·idiomes a escoles d·adults.
12 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria licitació de les obres d·urbanització zones serveis terciaris del Rengle.
13 Aprovació plecs de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació per a la contractació de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 2ª, recinte firal.
14 Adjudicació concurs per a la contractació de les obres de construcció d·un colÙlector en els carrers Rierot, Hospital, Sant Pere, Camí Ral i Jordi Joan, fase 1ª, a favor de l·empresa Comsa, SA..
15 Adjudicació concurs per a la contractació de les obres de construcció de la 6ª barra de nínxols del cementiri municipal de Les Valls, a favor de l·empresa Barbany, SL.
16 Adjudicació concurs per a la contractació de les obres de construcció d·un centre cívic en el Molins (Can Clavell), fase III, a l·empresa Pidec, SA.

-IMPEM-
17 Aprovació preu públic Fira del Bolet
18 Aprovació preu públic Fira Artesans.
19 Aprovació expedient modificatiu de crèdit.

Patronat Municipal d·Escoles Bressol
20 Aprovació del 7è conveni colÙlectiu del Patronat Municipal de les Escoles Bressol.

SERVEIS TERRITORIALS
-Obres i Serveis Públics-
21 Definir del Projecte de construcció d·un camp municipal de fútbol a la zona industrial del Pla d·en Boet la fase 1ª.
22 Desglosar en dues fases el Projecte de Recuperació Mediambiental, Reforestació i Millora del parc Central Fase 3A i 3B.

-Servei de Manteniment-
23 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball referent a les obres de renovació dels paviments de calçada de l·any 1998 presentat per l·empresa Cobyser, SA.

-Urbanisme-
24 Aprovació provisional Pla Especial regulació ús recreatiu.
25 Aprovació definitiva dels béns i drets expropiació RENFE.
26 Aprovació definitiva de l·estudi detall de l·àmbit de la Unitat d·Actuació-43 CAN FONT .
27 Aprovació definitiva projecte d·urbanització del parc urbà Unitat d·Actuació-28 CARRER TEIÁ .
28 Aprovació definitiva projecte de reparcelÙlació econòmica Unitat d·Actuació-38 CAN VENDRELL .
29 Aprovació definitiva del canvi de sistema d·actuació Unitat d·Actuació-43 CAN FONT .
30 Aprovació definitiva del canvi de sistema d·actuació Unitat d·Actuació-50 HERNAN CORTÉS .
31 Aprovació definitiva de l·estudi de detall de la zona inferior de la Unitat d·Actuació-52 CARRER COOPERATIVA cantonada (Germans Thos i Codina, Cooperativa).
32 Aprovació de l·avanç Pla Especial Modificació Urbana LA LLÁNTIA
33 Aprovació de l·avanç Pla Especial Modificació Urbana VISTA ALEGRE .
34 Aprovació del Text Refós del Pla Especial Reforma Interior CAN LLINAS .
35 Ratificació de les modificacions introduïdes en el conveni amb Ma. Teresa Jané Salaet, sobre la modificació de llicència del carrer Fray Luis de Leon, 72, per exclusió de la part de la Sra. Manuela Lladó Costa.
36 Modificació del Projecte d·urbanització Puig i Cadafalch/Pompeu Fabra i reconeixement d·obligació a favor de PUMSA, relatiu a l·execució d·aquest projecte.
37 Modificació de l·acord d·acceptació de la recepció de les obres d·urbanització dels Sectors 8 i 10 i reconeixement d·obligació a favor de PUMSA, relativa a l·execució de les obres d·urbanització de la Ronda Roca Blanca.
38 Ampliar l·acord d·encàrrec a PUMSA de l·execució del Projecte d·Urbanització Rda. Bellavista , encarregar a PUMSA el nou Projecte d·Urbanització de la Rda. Bellavista, annex aparcament i aprovar la despesa pluriannual corresponent a ambdós projectes.

-Medi Ambient-
39 Aprovació de l·adhesió al Conveni de ColÙlaboració entre la Junta de Residus i Ecoembalajes España, SA.
40 Aprovació de l·adhesió al Conveni de ColÙlaboració entre la Junta de Residus i Ecovidrio.
41 Aprovació del Conveni de ColÙlaboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l·Ajuntament, per a l·execució de la Deixalleria Municipal.

SERVEIS PERSONALS
-Escola Universitària Politècnica Mataró-
42 Aprovació conveni marc de colÙlaboració entre l·EUPM i Aigües de Mataró.

PRECS I PREGUNTES
Del Grup Municipal Convergència i Unió
43 PREC per impulsar un pla de renovació de carrers, renovació de calçada, voreres i soterrament de serveis.
44 PREC s/la colÙlocació d·una placa commemorativa del primer castell de vuit descarregat per la colla castellera CAPGROSSOS de Mataró.
45 PREC s/la informació en la circulació a la ciutat..
46 PREC s/les dotacions de jocs infantils en determinats parcs i jardins de la nostra ciutat.
47 PREC s/els lligams entre les obres de la plaça Gran, l·aparcament de Can Xammar i el PEMU de Can Cruzate.
48 PREGUNTA s/la memòria de seguiment de l·actuació de la grua municipal.
49 PREGUNTA s/el compliment dels pactes del conveni de colÙlaboració urbanística entre EMASA i l·Ajuntament de Mataró.

Del Grup Municipal del Partit Popular
50 PREC s/iniciar una campanya de recollida dels llibres usats dels que es vulguin desfer els escolars mataronins.
51 PREC s/sancions a les zones blaves
52 PREC s/l·elaboració d·un estudi per esbrinar les mesures possibles per reformar les instalÙlacions esportives en centres d·ensenyament públic.
53 PREGUNTA s/la no entrada en funcionament del servei nocturn de transport públic.
54 PREGUNTA s/les activitats realitzades en relació al conveni signat entre l·Ajuntament, IMPEM, PUMSA i la Unió de Cooperadors de Mataró.
55 PREGUNTA s/les mesures higiènico-sanitaries als centres que es dediquen a fer tatuatges i piercing.
56 PREGUNTA s/la situació actual de La Peixateria.

Del Grup Municipal Mixt
57 PREGUNTA en relació a les actuacions de la grua en la retirada de vehicles de la via pública.
58 PREGUNTA en relació a la petició efectuada al Ministeri de Foment per la cessió efectiva del tram de la carretera Nacional II, PQ 644,1-649,6, segons l·acord que l·Ajuntament va adoptar el passat 5 de març.
59 PREGUNTA en relació als horaris d·atenció al públic de la biblioteca Pompeu Fabra.
60 PREGUNTA en relació a la paralització de les obres de rehabilitació del cementiri vell.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el cinc d·octubre de mil nou-cents noranta-vuit.

En dono fe
El Secretari General
Manuel Monfort i Pastor