Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial (convocatòria 2020)

Escoltar

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial (convocatòria 2020)

Convocatòria oberta

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

El termini de sol·licituds és fins el 18 de setembre de 2020.

Abans de presentar la sol·licitud s'ha de disposar de l'IITE, la sol·licitud del certificat d'aptitud, el CEE i l'etiqueta energètica.

Exceptueant les persones físiques, la sol·licitud només es podrà presentar telemàticament a través del següent enllaç:

Tràmit telemàtic

Tota la informació i requisits per a sol·licitar la subvenció AQUÍ

 

Per a més informació o consultes cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 • Per telèfon al 93 757 85 38 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).
 • Per correu electrònic a cedules@pumsa.cat

 

Actuacions subvencionables:

Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l‘eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici: 

 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per al foment de la conservació, ha de ser  amb deficiències importants, greus o molt greus.
 • El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) per les obres per  la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat pot ser amb deficiències importants, greus o molt greus d'acord amb l'article 9 del Decret 67/2015, o sense deficiències.
   

Documentació que caldrà aportar:

 • Certificat de l’acta de reunió de la junta de propietaris (RE-718) PDF
 • Annex amb la relació de les persones propietàries i/o llogateres (RE-719) PDF
 • Certificat de l’acord de les persones propietàries úniques (RE-720) PDF
 • Annex al Certificat de l’acord de la reunió de les persones propietàries o altres (RE-721) PDF
 • Resum del cost de l’obra de rehabilitació a realitzar (RE-726) PDF
 • Comunicat d’inici d’obra de rehabilitació (RE-729) PDF
 • Comunicat de final d’obra i justificació de la despesa (RE-730) PDF
 • Autorització de tots els membres de la unitat de convivència per a sol·licitar dades a organismes oficials (RE-959) PDF
 • Declaració responsable de compliment dels requisits tècnics de l’eficiència energètica i sostenibilitat (RE-1007 i RE-1008) PDF
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (RE-704) PDF
 • Sol·licitud de cessió de drets de cobrament de subvencions (RE-1048) PDF

 

Descàrrega de la normativa:

 • Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794). (DOGC  núm.  8170  publicat el  06/07/2020) PDF
 • RESOLUCIÓ TES/1395/2020, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. (DOGC  núm.  8157  publicat el  18/06/2020) PDF
 • DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (DOGC  núm.  6866  publicat el  07/05/2015) PDF
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. (DOGC  núm.  6633  publicat el  29/05/2014) PDF