Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Suport unànime del Ple a la Declaració institucional de lluita contra el frau

Escoltar

Suport unànime del Ple a la Declaració institucional de lluita contra el frau

Es desplegarà el Sistema d’Integritat Institucional-Pla Mesures Antifrau per prevenir, detectar, corregir i perseguir possibles intents de frau i conflictes d’interès.

Foto: Ajuntament
Foto: Ajuntament

El Ple ordinari celebrat ahir, 3 de març, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional de lluita contra el frau. Mitjançant aquesta declaració, el Ple dona suport al desplegament del Sistema d’Integritat Institucional-Pla de Mesures Antifrau aprovat en la sessió ordinària de febrer de 2022.

El text íntegre de la moció és el següent:

“Un dels objectius principals de l'Ajuntament de Mataró és reforçar, dins l'àmbit de les seves competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, l'Ajuntament, a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar el compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i l'adhesió als principis més estrictes d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que s'hi relacionen com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.

En aquest sentit, l’any 2017 es va aprovar el Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic local, d’aplicació als càrrecs electes i directius, tal i com preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació publica i bon govern. El Codi preveia en el seu títol IV la construcció d’un Sistema d’Integritat Institucional, una infraestructura ètica que tingui per objecte:


- Salvaguardar la implantació d’una política de difusió i prevenció del codi com a eina per identificar i solucionar marcs de risc en l’àmbit de l’ètica pública;

- Prevenir les conductes desviades o la mateixa corrupció;

- Articular canals i procediments de resolució de problemes o dilemes ètics;

- Rebre qüestions ètiques, per mitjà de l’establiment d’òrgans de garantia de l’efectivitat de l’esmentat codi i, així mateix, a través d’un procediment d’avaluació i rendició de comptes.


El passat mes de febrer de 2022, el Ple de la Corporació va aprovar el Sistema d’Integritat Institucional - Pla de mesures antifrau. Amb aquesta declaració, el Ple de la Corporació dona suport al desplegament de l’esmentat Sistema, que té per objectius:

- Sensibilitzar el conjunt de la organització en termes d'ètica, valors, integritat i prevenció de la corrupció;

- Diagnosticar, de forma participada, avaluar, el punts forts i vulnerables en aquests àmbits;

- Crear els mecanismes de prevenció, de detecció i de control pertinents per resoldre dubtes, dilemes i conflictes en aquests àmbits;

- Reforçar la infraestructura ètica de les organitzacions públiques (caràcter preventiu);

- Garantir que la gestió dels fons europeus s'ha dut a terme de conformitat amb les normes aplicables en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

El personal de l'Ajuntament, en el seu caràcter de treballadors/es públics/ques, assumeix i comparteix aquest compromís tenint entre altres deures els de “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar d'acord amb els següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (article 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).

Així mateix, els empleats públics guiaran la seva actuació pels principis ètics i de conducta establerts als articles 53 i 54 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 així com els valors establerts al Codi ètic del servei públic de Catalunya.

L'Ajuntament persegueix amb aquesta política consolidar dins l'organització una cultura que desincentivi tota activitat fraudulenta i que en faciliti la prevenció i la detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. Així, entre d’altres mesures, l’Ajuntament disposarà d’un procediment per declarar les situacions de conflictes d’interès.

L'Ajuntament posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència anterior i l'avaluació del risc de frau, tal i com preveu el pla d’acció del Sistema d’Integritat Institucional – Pla de mesures antifrau.

Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que es puguin detectar, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d’acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

En definitiva, l'Ajuntament de Mataró adopta una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, solucionar-ne les conseqüències, adoptant per això els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat en l’exercici de les seves funcions.

Per tot el que s’ha exposat i en ús de les atribucions conferides per la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local PROPOSO al Ple l’adopció del següent

ACORD:

Aprovar la Declaració institucional per a la lluita contra el frau en els termes que conté la part expositiva del present acord.

No obstant, el Ple decidirà