Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci d'exposició al públic de cada padró

Escoltar

Anunci d'exposició al públic de cada padró

L’exposició pública dels padrons és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del període voluntari de pagament.

Aquest tràmit d’informació pública el realitza l’Oficina de Recaptació de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) mitjançant anunci publicat al BOP i per mitjans electrònics amb la publicació a la seva seu electrònica, on es poden consultar les dades. La consulta es pot realitzar de forma presencial a les oficines de l’ORGT.

Durant aquest període d’informació pública dels padrons qualsevol persona pot consultar l’expedient en les oficines municipals i en les de l’ORGT, o per mitjà de la seu electrònica de l’ORGT.

Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es pot interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització dels termini d’exposició pública dels corresponents padrons.