Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Exposició pública de la matrícula de l’IAE

Escoltar

Exposició pública de la matrícula de l’IAE

La matrícula de l’IAE es trobarà a disposició de les persones interessades al Servei d’ingressos de l’Ajuntament ( El Carreró, 13 primer pis) on els subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta entre els dies 1 i 15 d’abril. Durant la primera quinzena de març s’anunciarà a la Vanguardia l’exposició pública de la matrícula.

Advertir que transcorregut el termini d'ingrés anunciat, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i acreditaran el corresponent recàrrec i interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

Donar trasllat d’aquesta resolució a l’ORGT per que procedeixi a publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes pertinents.

Exposar el present calendari fiscal al Tauler d’Edictes Electrònic (E-Tauler): https://serveisweb.mataro.cat/etauler/buscador.do

Contra els actes de liquidació derivats de l’aprovació del padró, que posen fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’exposició al públic del padró corresponent. Aquest recurs es formularà davant l’Alcalde, i cas que no es resolgui en el termini d’un mes s’entendrà desestimat als efectes d’interposar el corresponent Recurs Contenciós-Administratiu complint els requisits previstos a l’article 44 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

Tot això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui oportú per a la defensa del seu dret.